Промяна основанието на трудовия договор: от срочен в безсрочен; от допълнителен в основен

Когато сме назначили едно лице на срочен трудов договор и искаме да премине на безсрочен, трябва ли да да се подава Уведомление по чл. 62 ал. 4 към НАП?

Кодексът на труда дава ясна дефиниция на този въпрос:

Чл. 69. (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

(2) Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Кое  обаче води колебание в гореописаното правило:  обстоятелството, че имаме промяна на срока: от срочен- става безсрочен ,а по силата на Наредба H-5 работодателят  следва да изпрати  уведомление за промяна на срока.

Отговорът от НАП: Превръщането на трудовия договор в безсрочен по този ред става автоматично, по силата на закона. Това означава, че в случаите по чл. 69 от КТ не е необходимо да се подписва допълнително споразумение между страните по трудовото правоотношение. Това обстоятелство се отразява автоматично в системата на НАП и не се налага да се изпраща Уведомление по чл. 62

Изх. N.5_94-00-194/01.12.2009г

Фактическа обстановка: налага се корекция  на уведомления по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда /КТ/ , тъй като е подадено уведомление с неправилно попълнено основание на договора в точка 8 „Основание на договора”.

Въпроси: 1. Как следва да се коригира?

2. Каква дата следва да се посочи в т.10Дата на сключване”?

3. След изтичане на срока по чл.68, ал.1, т.1 от КТ следва ли да се подаде ново уведомление?

 

Отговор:

.......

Съгласно разпоредбата на  чл.3, ал.1, буква „б” от Наредбата, уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща в тридневен срок от
 изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора.

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал.1 от КТ, трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

В случай, че срочен трудов договор не е прекратен от работодателя, на основание чл.3, ал.1, т.2 от Наредба №5, той автоматично се превръща в безсрочен и това обстоятелство се отразява автоматично в системата на НАП.

Когато след изтичане на срока на срочен трудов договор е подписано допълнително споразумение, с което се променя длъжността и /или срока на договора , съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1, буква „б” от Наредбата в тридневен срок следва да се подаде уведомление.

 

Изх. N2_186#2/24.01.2007г.

Въпросите Ви са:

Когато след изтичане на срока на трудов договор той автоматично е подновен като безсрочен и не е сключено допълнително споразумение следва ли да се подава уведомление по чл.62 от КТ?

Следва ли да се подава уведомление по чл.62 от КТ при промяна на трудовото възнаграждение?

......

Отговор:

В чл.3 от Наредба №5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда /KT/ е визирано, че уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомление за промяна на работодателя или за промяна на правната му форма се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл.405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

3. в десетдневен срок от:

a)         обнародване в "Държавен вестник" на вписването за сливане, вливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на търговските дружества;

b)         сключване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или концесия;

c)         фактическата промяна на работодателя.      

Предвид обстоятелството, че автоматичното преминаване на срочен трудов договор в безсрочен и промяната на трудово възнаграждение не са сред хипотезите изрично изброените в чл.3 не следва да изпращате уведомления по чл.62, ал.4 от KT в компетентната ТД на НАП.  

 

Важно: Когато след време се подава Заповед за Уволнение , основанието на договора следва да е същото, каквото е било подадено първоначално.

 

Превръщане от допълнителен трудов договор в основен

За разлика от превръщането на срочн в безсрочен,  в Кодекса на труда липсва изрична разпоредба, която, в случай на прекратяване на основния трудов договор, да регламентира превръщането на допълнителния трудов договор по чл. 111 КТ в основен.

КТ съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на КТ “Основно трудово правоотношение” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд (т. 12 от Допълнителните разпоредби на КТ).

Ето защо допълният трудов договор следва да се прекрати и да се сключи нов – основен

Ето отговор на въпроса по сайта на МТСП

Въпрос:

Прекратих основния си трудов договор и работя само по договор,сключен за допълнителен труд. При това положение договорът за допълнителен труд става ли автоматично основен договор или трябва да се сключи допълнително споразумение. Какво се случва ако работодателят по втория трудов договор не желае да бъде основен работодател.

17-07-2009

Отговор

От данните в запитването Ви е видно, че по време на изпълнение на допълнителния трудов договор по чл. 111 от КТ се е прекратил основният Ви трудов договор. При сключване на договор по чл. 111 от КТ работодателят не извършва вписвания в трудовата книжка на работника, тъй като в нея е вписано възникването на основното трудово правоотношение и тя не е приключена. Поради тази причина сключването на договор по чл. 111 от КТ не се вписва в трудовата книжка, а за периода на работа по такъв договор работодателят издава удостоверение УП-3. Това означава, че при липса на първоначално вписване в трудовата книжка работодателят по договор по чл. 111 от КТ не може да вписва промяна, дори и след прекратяване на основния трудов договор. В КТ липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основния трудов договор, да регламентира автоматичното превръщане на допълнителния трудов договор по чл. 111 от КТ в основен. Кодексът на труда съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на кодекса основно трудово правоотношение е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд /т. 12 от Допълнителните разпоредби на КТ/. Предвид горното договорът по чл. 111 от КТ следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор подписан от двете страни по трудовото правоотношение. МВ/

Остава открит следният въпрос: какво прави работодателят, когато не е уведомен навреме от работника, че е прекратил основния си трудов договор.......

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

8 Коментари

 1. Avatar
  Анна 2019-03-22 23:53:25

  Здравейте !
  Имам въпрос относно допълнителното споразумение който е със изпитателен срок от 6 месеца.На трудов договор съм от 24.09 който е с изпитателен срок 6 месеца и на 01.12 същата година подписах допълнително споразумение за смяна на длъжността също с изпитателен срок 6 месеца и въпроса ми е следния след 24.03 трудовият ми договор преминава ли на постоянен или заради допълнителното споразумение все още не?

 2. Avatar
  Анелия Трифонова 2018-10-18 09:40:50

  Здравейте в майчинство съм 1 година на 12.12.2018 година съм наета фиктивни на работапо чл 67ал 1 т 1 във връзка с чл. 70,ал1 в такъв случай имат ли право да ме съкратят докато съм в майчинство и имам ли право на закрила?

 3. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-24 13:00:02

  А защо да не е правилно, нали няма застъпване на дните?

 4. Avatar
  ева 2017-08-24 12:08:04

  На една и съща дата е прекратен тд /срочен/ на учител и на същата дата правим безсрочен тд на същия, поради смърт на титуляра. правилно ли е?

 5. Avatar
  Райна Димитрова 2017-05-19 09:43:47

  Подадох допълнително споразумение с основание 01 и едновременно с това кода по ЕКАТТЕ и се получи.
  Благодаря

 6. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-18 12:43:11

  Щом като този срочен договор вече се е превърнал в безсрочен- подайте го с тип на договора 01, а не с 02.

 7. Avatar
  Райна Димитрова 2017-05-18 11:39:47

  При мен възникна проблем с пререгистрацията на трудовите договори по ЕКАТТЕ. Не може да се пререгистрира трудов договор с основание 02 - при посочен срок на договора, излиза съобщение, че срокът не може да бъде преди датата на споразумението - 01.04.2017 г. При непосочен срок - пак дава грешка и иска да се посочи такъв поради основанието 02. Наистина голям омагьосан кръг.
  Вчера изпратих запитване до НАП и днес получих отговор, който напълно се разминава с разпоредбата на чл.69 ал.1 от КТ : Уважаема г-жо Димитрова, при промяна на срока на договора от 02 на 01 е следвало да уведомите НАП с подаване на Уведомление по чл.62 от КТ с тип документ 2/допълнително споразумение/.В конкретния случай се обърнете към офис на НАП.
  Явно госпожата не разбра че не променям срока на договора, а просто той се превръща в безсрочен и не се подава уведомление в този случай.
  И така ще се въртим в кръга незнайно до кога.
  Явно този проблем ще се появи и при други колеги.Дано намерят решение на проблема до октомври, когато ще се изчете срокът за пререгистрация на договорите.

 8. Avatar
  Геновева Каменова 2017-01-07 09:11:13

  За съжаление това е омагьосан кръг.
  В системата на НАП \\\"автоматичното\\\" не се случва. Няма вариант в който да се подаде поле 12 (Срок на договора) от уведомлението без дата (това поле се променя само ако уведомлението е с основание 02, а тогава задължително изисква дата т.е. не може да се обяви нито че договора става постоянен, нито че няма срок ако е срочен.
  До преди 1 г. това не ми пречеше но ...
  През 201 6 за служители със срочни договори преминали в безсрочни от НОИ връщат болничните с текст
  \\\"По данни на информационната система на НОИ към ... дата лицето не подлежи на задължително осигуряване по чл.4 от КСО, няма качеството на осигурено лице по § 1 т.3 от КСО тъй като няма регистриран трудов договор. ... Отказвам парично обезщетение.\\\"
  Писах до НАП - не отговориха
  От НОИ отговарят (на място) че в тяхната система стой че срока на договора е изтекъл
  На горещия телефон на НАП каката като папагал повтаря, че става автоматично
  В регистъра на трудовите договори нищо не се променя (на някой служители договора е преминал в безсрочен преди 2-3 години, на други през 2016 - стоят с дата в полето за срок на договора
  При мой клиент дори се стигна да се дават доказателства на служителите, че не ги мамят и имат обявени договори.

  Така че в обсъждането трябва ли допълнително споразумение или не, аз не виждам смисъл.
  Вече съветвам всичките си клиенти такива договори да се прекратяват и да си се сключва безсрочен договор.

Напиши коментар