Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2023 г.

 
В Държавен вестник бр. 102/23.12.2022 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
Кои са по-важните промени:
 

Относно данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

Възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за лице, което е починало през данъчната година, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. Предвидена е преходна норма, съгласно която предлаганата възможност се прилага и при ползване на данъчните облекчения за 2022 г.
 
Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.
 
22в
(6) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 - 3:
1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.
 
(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.
 
22г
(6) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Данъчното облекчение може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 - 3:
1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.
 
(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение.
 

Прецизираща преходна уредба свързана със създадения ред за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г.

§ 6. (1) За целите на прилагане на чл. 48, ал. 3 за 2022 г. във връзка с чл. 48, ал. 1 и в случаите, в които чл. 49 не е приложен, данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
 
(2) За целите на прилагане на чл. 49, ал. 5 и 6 за 2022 г. размерът на удържания от работника/служителя през годината данък, съответно размерът на авансово удържания данък, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
 

Промяна в обхвата на доходите, които следва работодателят да посочва в Служебната бележка за изплатените през годината доходи съгл. чл. 45 ал. 1 и съответно в Справката по чл. 73 ал. 6.

Повече инфо ТУК

 

 Промяна в обхвата на необлагаемите доходи в Справката по чл. 73 ал. 1.

Повече инфо ТУК
 

Възможност за деклариране на необлагаеми доходи и доходи, облагаеми с окончателен данък 
 

Нов текст 
Чл. 50а. (изм.- ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи, които са освободени от облагане по силата на този закон, придобитите доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
(2) Данните за изплатени през годината доходи, предоставени по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, се считат за верни, в случай че лицата по ал. 1 не са декларирали друго в годишната данъчна декларация по чл. 50.
 
Стар текст
Чл. 50а. Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
 
В Държавен вестник бр. 102/23.12.2022 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар