ЗДДФЛ: Промени в Справката по чл. 73 ал. 1

 

В Държавен вестник бр. 102/23.12.2022 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Част от промените включват промяна в обхвата на необлагаемите доходи, които следва предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, да посочват Справката по чл. 73 ал. 1. 

 

Важно! Промените влизат в сила от 01.01.2023 и не се отнасят за доходи, изплатени през 2022 г., за разлика от Справката по чл. 73, ал. 6, промените в която се отнасят и за доходи, изплатени през 2022 г.

 

Чл. 73. (1) (изм.- ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:


1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица;

стар текст: 1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

стар текст: 2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. от прехвърляне на права или имущество в полза на местни физически лица, включително в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26.

стар текст:3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;

чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

3. доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;

5. доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;

12. обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;

26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;

4. в полза на местни физически лица по чл. 13, ал. 1:
а) точка 20, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.;
б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.

стар текст: 4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

чл. 13, ал. 1 т. 20

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

20. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

 чл. 13, ал. 1 точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

6. доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;

7. доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;

8. доходите от лихви по влогове в установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство:
а) банки;
б) клонове на банки;

9. лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

15. помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;

16. помощите от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;

17. сумите, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;

18. стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина;

22. предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси;

24. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;

27. потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите;

.....

(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) В справката по ал. 1 не се включват доходите, за които се предоставя информация в Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

 

 

--------------

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ДВ бр. 102/23.12.2022

 

§ 5. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество в полза на местни физически лица, включително в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26;
4. в полза на местни физически лица по чл. 13, ал. 1:
а) точка 20, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.;
б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.“

2. В ал. 6 думите „облагаеми доходи по трудови правоотношения“ се заменят с „доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“.

§ 8. Параграф 3 и § 5, т. 2 се прилагат и за доходи, изплатени през 2022 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар