Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

автор: Ваня Иванова

В тълковния реник думата „предизвестие“  означава "предварително известие", ''знак за нещо, което ще стане, настъпи".

Отправянето на предизвестие за напускане е  волеизявлението на едната страна – работник или работодател, че желае прекратяване на трудовото правоотношение .

Съгласно чл. 66 от КТ,  в трудовия договор се определя еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор

Предизвестието трябва да се направи в писмена форма. Устното предизвестие не поражда правни последици за която и да е от страните.

Отправянето на предизвестие не прекратява трудовото правоотношение. Работникът или служителят продължава да изпълнява уговорените задължения и ако не се съобразява с изискванията, може да бъде наказан дисциплинарно.

Трудовият договор се прекратява:

1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;

2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието / Чл. 335. (2) КТ/ 

Работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, както и да впише това в трудовата книжка.

 

Обезщетение за неспазено предизвестие

Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието./ Чл. 220. (1) КТ/

Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие./ Чл. 220. (2)/ 

Повече относно Обезщетението на неспазено предизвестие може да прочете в нашата статия Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220, ал.1 от КТ

 

Срок на предизвестието

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател.

 Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок ,времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.

 

От кога започва да тече предизвестието ?

Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

 

Може ли предизвестието да се оттегли ?

Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

 

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

Прекратяване от работника или служителя с предизвестие са регламентирани в чл. 326 от Кодекса на труда (КТ).  Работникът или служителят упражнява правото си на прекратяване, като отправя до работодателя писмено предизвестие. Това е право на работника или служителя за едностранно прекратяване на договора и неговото упражняване зависи само от неговата воля.

Работникът или служителят не е длъжен да мотивира волеизявлението си за прекратяване. Може да бъде прекратен всеки трудов договор, независимо дали е сключен като безсрочен или срочен.

При прекратяването на договора на това основание не се изисква съгласието на работодателя.

 

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие

Основанията, при наличието на които работодателят прекратява трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, са регламентирани в чл. 328 от Кодекса на труда (КТ).  Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с предизвестие означава, че той дължи предизвестие на работника или служителя.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя - по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;/ Чл. 157. (1) т.6 КТ/

 

Прекратяване на договор със срок за изпитване

До изтичане на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие./Чл. 71. (1) /

 

Болничен по време на предизвестие

След връчване на предизвестието, няма пречка да  се ползва отпуск за временна неработоспособност. Предизвестието не се удължава със срока на временната неработоспособност. Отпускът за временна неработоспособност се разрешава от здравните органи.

 

Платен и неплатен отпуск по време на предизвестие

По време на предизвестието може да бъде разрешен и друг вид платен или неплатен отпуск от работодателя. И в тези случаи срокът на отпуска не удължава предизвестието. Платеният годишен отпуск, както и неплатеният се ползват със разрешение на работодателя.

 

Може ли по време на болничен работникът да се подаде заявление за напускане и от кога започва да тече срока на предизвестие?

 

Няма пречка по време на болничен да се подаде заявление за напускане, като срокът на предизвестието започва да тече от датата на връщане на работа на работника или служителя. Ако той е подал заявлението и 2 дни след това излезе в болнични, срокът за предизвестие не се удължава. /Отговор на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" в сайта на МТСП/

Забележка 20.06.2018:

По този въпрос има и друго становище, публикувано на страницата на МТСП - Раздел Често задавани въпроси: Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2 Кодекса на труда и по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. 

Ето отговор, след като отправихме този въпрос в раздел Въпроси и отговори на МТСП:

Съгласно чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца (ал. 2). Съгласно чл. 326, ал. 4 от КТ срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му

 

Продължителен болничен

С изтичането на срока на предизвестието трудовият договор се прекратява, с което отпада правото на всички видове отпуски, включително на отпуск поради временна неработоспособност. Поради това срокът на предизвестието не се удължава с разрешения от здравните органи отпуск по болест.

С прекратяването на трудовия договор се прекратява и осигуряването на лицето. Работник може да предоставя болничен до 30 дни след датата на прекратяване. Той има право да продължи да получава обезщетението за временна неработоспособност по реда на чл. 42, ал. 2 или 3 от Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от вида на прекратения трудов договор.

Чл. 42 КСО
(2) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.
(3)  Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
 
Илюстрация:Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар