Отложено начисляване на ДДС при внос и отразяване в дневниците по ЗДДС

Какво е отложено начисляване на ДДС при внос ?

Отложеното начисляване на ДДС при внос е регламентирано в чл. 57 ал. 5 от ЗДДС и влeзе в сила от 01.07.2019 /  ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на ЗКПО /

ЗДДС:

Чл. 56. Начисляването на данъка при внос по чл. 16 се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

Чл. 57 (5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.) Независимо от чл. 56, начисляването на данъка при внос по чл. 16 може да се извърши от вносителя, ако отговаря на условията на чл. 167а.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.) По отношение на вноса, за който е упражнил правото си по ал. 5, вносителят начислява данъка за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54, върху данъчна основа, определена по реда на чл. 55, с протокол, като:

1. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
2. посочи митническия документ за внос и отрази размера на данъка в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Условия за отложено начисляване на данък при внос

Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.) Отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3;
2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Процедура за упражняване на отложеното начисляване на ДДС при внос

ППЗДДС

Чл. 49а.  (Нов - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) (1) За упражняване правото на отложено начисляване по реда на чл. 167а от закона вносителят декларира това обстоятелство и вписва данъка в митническия документ за внос.
(2) Изпълнението на условията по чл. 167а, т. 3 и 4 от закона се проверява служебно от митническите органи:
1. по чл. 167а, т. 3 - чрез проверка в публичната част от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, на посочената в чл. 169 от закона публична информация;
2. по чл. 167а, т. 4 - по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) При установено изпълнение на условията по чл. 167а от закона данъкът не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

(4) При отложено начисляване на данъка при внос по чл. 57, ал. 5 от закона за вносителят възниква задължение за отразяването му в отчетните регистри по чл. 124 от закона, като:
1. посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54 от закона в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на дневника за продажби за този данъчен период с код "03" и посочи данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10;

Наименования на колоните в Дневник за продажбите

9- Общ размер на ДО за облагане с ДДС

11 - ДО на облагаемите доставки със ставка 20 %,вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други

10 Всичко начислен ДДС

12 Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи

8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС"

2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, и попълни колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период.

Попълват се колоните само информативно до вид на стоката/услугата/
 

(5) Вносителят упражнява правото на приспадане на данъчен кредит в срока по чл. 72 от закона, като:

1. посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на дневника за покупки с код "03" и посочи данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колона 11 на приложение № 11;

Наименования на колоните в Дневник за покупките

9 ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗЗДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък

10  ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит

12 ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 от ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит

11 ДДС с право на пълен данъчен кредит

2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, като попълва само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките. 

Попълват се колоните само информативно до вид на стоката/услугата/

------------------
 
Приложение № 3 към чл. 167а

 

Глави от Код по КН на ЕС

Описание на стоката

Глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

Глава 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи

Глава 29

Органични химични продукти

Глава 72

Чугун, желязо и стомана

Глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана

Глава 74

Мед и изделия от мед

Глава 75

Никел и изделия от никел

Глава 76

Алуминий и изделия от алуминий

Глава 78

Олово и изделия от олово

Глава 79

Цинк и изделия от цинк

Глава 80

Калай и изделия от калай

 


Water photo created by jcomp - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар