[Znamkak.com] Осигуряване на граждани на трети държави на трудов договор в България

В началото на летния сезон много фирми от туристическия бранш наемат лица от трети страни. Предлагаме Ви част от статиите в ZnamKak. com, посветени на осигуряване на граждани на трети държави на трудов договор в България. Гост автор е  Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване.

От тази статия ще научиш кои са стъпките, по които се  прави преценка дали се прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност:

Спрямо гражданите на трети държави, които работят на трудов договор в България, по отношение на задължителните осигурителни вноски на първо място се прави преценка дали ситуацията попада в обхвата на двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което България е страна.

Списък на държавите, с които понастоящем България прилага такива споразумения  може да се види на страницата на МТСП

За да се прецени дали ситуацията попада в приложното поле на дадено двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което България е страна, се взима предвид неговият териториален обхват, персонален обхват и материален обхват.

Териториален обхват
Под териториален обхват се има предвид къде (на територята на кои държави) се прилага дадено двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност. По правило всяко едно от въпросните двустранни споразумения се прилагат на територията на България и на територията на съответната друга договаряща държава.

 

Например: Договорът между България и Македония за социално осигуряване се прилага на територията на Република България и на територията на Република Македония; Договорът между България и Молдова за социално осигуряване се прилага на държавната територия на Република България и на държавната територия на Молдова и т.н.

Персонален обхват
Персоналният обхват определя за кои лица се прилага съответното двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност. Персоналният обхват е различен и е ясно дефиниран във всяко едно от въпросните двусранни споразумения.

При някои двустранни споразумения, за да попадне в персоналния обхват, лицето задължително трябва да е гражданин на една от двете договарящи държави (например Договорът между България и Руската Федерация се отнася за лицата с местоживеене на територията на договарящите страни и които са техни граждани), докато при повечето други е достатъчно лицето да е или да е било обхванато от законодателството, което попада в материалния обхват на съответното двустранно споразумение (например  Договорът между България и Украйна за социално осигуряване, Спогодбата между България и Сърбия за социална сигурност, Договорът между България и Македония за социално осигуряване и т.н.).

Материален обхват
Материалният обхват задава уредените с двустранното споразумение въпроси или иначе казано коя част от законодателството в сферата на социалната сигурност на договарящите държави е включено в приложното поле.

Важно е да се подчертае, че в материалния обхват на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които България е страна, не е включено цялото законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски. Освен това, уредените въпроси с всяко едно от двустранните споразумения са различни. Законодателството, включено в материалния обхват, е определено в самите двустранни споразумения, по които България е страна.

Пример 1:
Материален обхват на Договора между България и Русия

 

По отношение на България договорът се отнася до:
- обезщетения за временна неработоспособност;
- обезщетения за майчинство;
- семейни помощи за деца;
- пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
- пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване;
- наследствени пенсии;
- пенсии, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонални пенсии);
- помощ при смърт.

С други думи в материалния обхват на Договора между България и Русия е включено само законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски във:
 фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО);
 фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО;
 фонд “Трудова злополука и професионална болест” на ДОО;
А това означава, също така, че в материалния обхват на този договор не е включено законодателството по отношение на:

 вноските във фонд “Безработица” на ДОО;
 вноските за задължителното здравно осигуряване;

 

Пример 2:
Материален обхват на Договора между България и Македония

 

Договорът между България и Македония е пример за двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност с изключително широк материален обхват, който включва:
- парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство;
- медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване;
- пенсия за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване;
- пенсия за трудова злополука или професионална болест;
- наследствени пенсии от горните видове;
- парични обезщетения за безработица;
- добавки за деца.

Иначе казано, в материалния обхват на договора с Македония е включено цялото законодателство свързано със задължителните осигурителни вноски по общественото осигуряване в България:
 фонд “Пенсии” на ДОО;
 фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО;
 фонд “Трудова злополука и професионална болест” на ДОО;
 фонд “Безработица” на ДОО;
 вноските за задължителното здравно осигуряване;

Горепосочените два примера недвусмислено показват, че в материалния обхват на двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които България е страна, не е включено цялото законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски. А освен това, ясно илюстрарат, че материалният обхват на всяко едно от двустранните споразумения е различен. 

 

Влез в ZnamKak.com и прочети повече по въпроса!  Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

1. Как се определя приложимото осигурително законодателство по двустранните споразумения в сферата на социалната сигурност
-  Пример за определяне на приложимото осигурително законодателство с гражданин на Руската Федерация
- Пример за определяне на приложимото осигурително законодателство с гражданин на Македония
-  Издаване на служебен номер на чуждестранно физическо лице

2. Какво се случва когато чуждият гражданин, работещ на трудов договор по КТ в България, представи пред българския си работодател удостоверение за приложимо осигурително законодателство, издадено от неговата държава, с която България прилага двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност.
-  Пример: Гражданин на Руската Федерация, нает на трудов договор по КТ, представя пред българския си работодател удостоверение за приложимото осигурително законодателство РФ/БГ 1

3. Какво се случва когато чуждият гражданин, работещ на трудов договор по КТ в България, е от държава, с която България няма двустранно споразумение в сферата на социалната сигурност ?
 - Пример: Какви осигуровки се дължат за гражданин на Турция, нает на трудов договор по КТ ?

 

Илюстрация: Woman photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар