[Znamkak.com] Казус 1: Платен аванс и разваляне на сделката

Казус 1: Платен аванс и разваляне на сделката

Как следва да се направи корекцията на ползван данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е платен аванс или е налице неусвоен аванс за стоките ?
 

Отговор:
 

В чл.78, ал.4 от ЗДДС и чл.115, ал. 2 от ЗДДС и чл.66, ал.1и ал.2 от ППЗДДС са регламентирани специфични правила по отношение на корекциите на ползван данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е платен аванс.

На основание чл.78, ал.4 от ЗДДС регистрираното лице - получател трябва да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане, в данъчния период, през който се разваля доставката, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие разваляне на доставка, за която е платен аванс. Редът, по който се извършва корекцията е регламентиран в чл.66 от ППЗДДС.

В чл. 115, ал. 2 от ЗДДС е посочено, че когато доставчикът издава кредитно известие за доставка, за която е издадена фактура с ДДС за получен аванс, срокът за издаването му е до 5 дни след датата на връщането, прихващането или уреждането по друг начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг начин сума.

Пример:
През м.05.2020 г. е платен аванс за доставка на машина 120 000 лв., за което е издадена фактура № 23/26.05.2020 г. с данъчна основа 100 000 лв. и начислен ДДС 20 000 лв. През м.08.2020 г. получателят разваля доставката и доставчикът не връща платената сума през този период. На 01.10.2020 г. доставчикът превежда по банков път 60 000 лв. на получателя.
През м.08.2020 г. получателят (платеца на аванса) следва да издаде протокол, с който да коригира ползвания данъчен кредит за аванса, за който доставката е развалена. Протоколът съдържа реквизитите по чл.66, ал.1 ППЗДДС. Издаденият протокол се отразява със знак „минус“ в дневника за покупки за м.08.2020 г. и по този начин се възстановява в бюджета ползвания данъчен кредит.

През м.10.2020 г. когато доставчикът е възстановил част от платения аванс, за него възниква основание за издаване на кредитно известие с данъчна основа – 50 000 лв. и ДДС – 10 000 лв.

Получателят не отразява в дневника си за покупки издаденото кредитно известие през м.10.2020 г.

 

 

Тази статия е част от нашата безплатна електронна книжка 

10 въпроса за авансовите плащания и данъчното им третиране съгласно ЗДДС

С редакторската помощ на Валентина Василева от Глобал такс АД сме подготвили 10 интeресени казуса, чиито отговори дори и да знаеш, винаги е хубаво да надграждаш! 

Направи годишен абонамент за нашата платформа ZnamKak.com и ние ще ти я изпратим БЕЗПЛАТНО!

 

Повече за съдържанието прочети ТУК


Какво ново написахме през изминалия месец, прочети ТУК

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

 

 

 

-------------

Нормативи
Чл. 78 (4) ЗДДС Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, по ред, определен с правилника за прилагане на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие.

Чл. 115 (2) ЗДДС (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1, а когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума.

Чл. 66. ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от закона регистрираното лице коригира размера на ползвания данъчен кредит независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, или друг документ, когато документирането следва да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. размер на ползвания данъчен кредит;
5. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
6. номер и дата на кредитното известие, когато е издадено такова.
(2) Протоколът по ал. 1 се отразява в дневника за покупките със знак "-" и справка-декларацията за съответния данъчен период. Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки. Когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар