Промени в дневниците по ДДС относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашното и хляба

В ДВ бр. 59 от 26. 07.2022 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

Част от промените са във връзка отразяването в ДДС регистрите на компенсациите за гориво както и отразяването на доставките с нулева ставка за брашното и хляба.

 

§ 20а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) Отчетът за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът - в колони 10 и 12 или 18. Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.

(2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "07".

(3) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "08".

(4) Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към фактура за доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната до 1 юли 2023 г. в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като посочва данъчната основа в колони 9 и 19. Когато с фактурата или известието към фактура лицето документира и други доставки на стоки и услуги, посочва данъчната основа освен в колони 9 и 19 и данъчната основа на другите стоки и услуги съответно в колони от 11 до 25 включително, а данъка - в съответните колони 10, 12 или 17.

(5) Регистрираното лице, което е получател по вътреобщностно придобиване на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява издадения протокол, като посочва:
1. данъчната основа в колони 9 и 13, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневника за продажбите;
2. данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(6) Регистрираното лице, което е вносител на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява митническия документ за вноса, като посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(7) За издадените фискални/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб/брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице-доставчик съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби в колона 3 "Вид на документа" за хляб с код "84"/за брашно с код "85".

(8) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.

(9) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката по приложимата ставка към датата на възникване на данъчното събитие на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(10) Когато е възникнало данъчното събитие на доставките по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2022 г., съответно за доставките на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г., и доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура след тази дата, за доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност.


Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4
Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи 


доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Полето "Вид на документа" се попълва със следните кодове:


Въвеждат се нов вид документа в следните случаи


(нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Лице, което е избрало да предоставя компенсации за горива по чл. 112 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022 г., отразява информацията от протокола по чл. 112, ал. 8 от същия закон в дневника за продажбите в полето "Вид на документа" с код 50, а отчета по 112, ал. 7 от същия закон - в дневника за продажбите в полето "Вид на документа" с код 83.

(нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Лице, което извършва продажби на хляб, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето "Вид на документа" с код 84.

(нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Лице, което извършва продажби на брашно, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето "Вид на документа" с код 85.

(изм. - ДВ, бр. 25 от 2020 г., в сила от 20.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Полето "Вид на документа" във файла "POKUPKI.ТХТ" не може да съдържа код "04", "50", "81", "82", "83", "84" и "85".

(изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на контрагента (получател)" съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на 1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.
(доп. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, или е данъчно незадължено физическо лице, в случаите, когато доставчикът няма задължение да посочва в издадения от него данъчен документ идентификационния номер на това лице.
(нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Полето "Идентификационен номер на контрагента (получател)" задължително се попълва с код "999999999999999" в случаите, когато се отразява протокол с код 50.
(нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.)

 • Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на хляб с място на изпълнение на територията на страната, посочват код "07" в дневника за продажбите в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС".
 • Регистрирани лица, които внасят хляб, посочват код "07" в дневника за покупките в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС".
 • Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на хляб, посочват код "07" в дневника за продажбите в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС" и в дневника за покупките в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС".
 • Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на брашно с място на изпълнение на територията на страната, посочват код "08" в дневника за продажбите в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС".
   
 • Регистрирани лица, които внасят брашно, посочват код "08" в дневника за покупките в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС".
   
 • Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на брашно, посочват код "08" в дневника за продажбите в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС" и в дневника за покупките в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС".
   

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  vistefanova@npp.bg 2022-08-17 14:30:23

  ДДС

Напиши коментар