Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката (ЗИД на ЗСтат) ще осигури нормативната рамка за протичането на приетия на оперативно заседание на Министерския съвет „Работен процес за създаване на информационна система „Единна входна точка за подаване на годишни отчети за дейността и годишни финансови отчети“.

Проектът на Законът за изменение и допълнение на Закона за статистиката (ЗИД на ЗСтат) е разработен в изпълнение на мярка 20.1.9. „Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистиката и на Закона за счетоводството за въвеждане на единна входна точка за обявяване на годишни финансови отчети“ от Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

Намаляването на административната тежест при подаване на Годишни отчети за дейността (ГОД) и Годишни финансови отчети (ГФО) от задължените лица не би могло да се осъществи в рамките на сега действащото законодателство или чрез промяна на организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности. Действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема, поради това, че в нея не е заложено изграждането на информационна система, чрез която да се намали административната тежест при подаване на ГОД и ГФО.

§ 1. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 16:
„16. изгражда и поддържа информационна система единна входна точка за подаване на
годишни отчети за дейността, съдържащи статистически справки, счетоводни документи и
годишни финансови отчети.“

....

. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение
на § 1 и 4, които влизат в сила от 1 януари 2027 г.

Прочети Проекта ТУК
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар