Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба, приложима към работата от разстояние и се регламентира отговорност за гарантиране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите при веригите от подизпълнители.

Промените по отношение на работата от разстояние са в изпълнение на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се в трудовия договор да бъде определено мястото на работа от разстояние. По този начин се обезпечава сигурността за страните по трудовото правоотношение и има възможност за работодателя да осъществява контрол на изпълнението на възложената работа.

Въведено е т.нар. право на изключване, което дава право на работника или служителя, извършващ работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

Регламентира се основание за намаляване на отговорността на работодателя при настъпване на трудова злополука, когато работещият от разстояние не е спазил правилата за безопасност и здраве при работа.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар