Особености по годишната отчетност на предприятия, които не са извършвали дейност през отчетната 2017 г.

гост-автор Мария Янчева

С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за счетоводството (ЗС), в сила от 01.01.2018г., се въведоха някои облекчения за предприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период.  Определението за „неосъществявали дейност“ се съдържа в Допълнителните разпоредби от ЗС, §1, т.30 (виж в края на текса). Основно измененията са следните:

- Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗС (чл.92, ал.4 ЗКПО).

- Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не публикуват годишния си финансов отчет, като това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март без да се дължат държавни такси (чл.38, ал.9, т.2).

В тази връзка могат да се отбележат няколко особености:

  • Дори и когато не са осъществявали дейност, за предприятията могат да възникнат обстоятелства, налагащи подаване на данъчна декларация,

например:

- За деклариране на скрито разпределение на печалбата;

- За деклариране на дължим данък в резултат на данъчно преобразуване (например, при изтичане на три или пет години от настъпване на изискуемост на задължения);

- За деклариране на тримесечни авансови вноски по избор на основание чл.83, ал.3 ЗКПО.

За тези случаи е предвидена възможността за подаване на годишна данъчна декларация като изрично се посочи, че тя се подава от лице, което не е осъществявало дейност през отчетния период – прави се съответната отметка в част IV Образци и документи, които се подават заедно с декларацията, ред 4 от образец 1010.

  • Деклариране на данъчна загуба

Предприятията, които не са осъществявали дейност може да са отчели данъчно признати разходи и възниква въпроса следва ли да подават данъчна декларация, за да декларират данъчна загуба. В писмо на НАП Бургас в отговор на поставен въпрос е изложено становището, че „законът обвързва правото на пренасяне на данъчна загуба с формирана, а не с декларирана загуба. Дори и да не бъде декларирана възникналата загуба за пренасяне, това не лишава лицето от правото да пренесе тази загуба по реда, предвиден в чл.70 и следващите от ЗКПО“.

  • Могат ли съставителите на финансови отчети да публикуват декларацията за неизвършване на дейност в Търговския регистър по реда на публикуване на финансови отчети?

Такова разрешение би изглеждало логично с оглед факта, че предприятията при всички случаи са длъжни да съставят годишни финансови отчети, независимо дали имат задължение да ги публикуват и най-практично би било съставител на финансовите отчети според обстоятелствата да публикува или финансови отчети или декларация. Но не са направени съответни промени в Закона за търговския регистър и към момента специалната хипотеза за публикуване от съставители не е приложима по отношение на декларацията за неизвършване на дейност (чл.15, ал.3 ЗТР, във вр. с чл.6, ал.3 ЗТР и чл.38, ал.1, ал.3 и ал.5 ЗС).  

 

  • В съвместната заповед на НСИ и НАП по отношение процеса на подаване на годишни отчети за дейността за 2017г. в раздел I, т.В. е посочено, че предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗС „могат“ да подадат декларация за неактивност (Приложение 11). Но следва да се има предвид, че това не е задължение. Т.е. в тези случаи, освен съставянето на финансови отчети, предприятията ще имат единствено задължение за публикуване на декларацията по чл.38, ал.9, т.2 ЗС в Търговския регистър.

 

  • В съвместната заповед на НСИ и НАП по отношение процеса на подаване на годишни отчети за дейността за 2017г. в раздел I, т.Б.11. е предвидена и специална форма за предприятия, които са извършвали дейност, но са реализирали приходи и разходи под 500 лева (Приложение 11). Формата е същата като за предприятията, които не са извършвали дейност, т.е. форма за деклариране на съответното обстоятелство. В този случай предприятията ще имат задължение за подаване на данъчна декларация и за публикуване на финансови отчети, но няма да подават пълната форма за годишен отчет за дейността на НСИ.

 

Извадки от нормативни актове, използвани в текста:

Допълнителни разпоредби от ЗС, §1, 30. "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар