Обнародвани са промени в ППЗДДС

 

В Държавен вестник брой: 54 от 25.6.2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Какви са накратко направените промени:

 

Промени, свързани с привеждане на ППЗДДС в съответствие с решения на СЕС

• Във връзка с постановеното по дело С-733/22 Валентина Хайтс“ ЕООД на Съда на Европейския съюз (СЕС) отпада задължението за лицата, извършващи услуги по настаняване в туристически обекти, за прилагане на намалената ставка на данъка, да разполагат удостоверение за категоризация на туристическия обект или удостоверение за категория. / В чл. 40, ал. 1 т. 2 се отменя./

 

Разпоредби, които привеждат в съответствие разпоредбите на ППЗДДС с измененията на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 106 от 22. 12. 2023 г.), както и промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона:

• Уточняване на разпоредбата, касаеща документите, необходими за упражняването на право на приспадане на данък при внос. Промяната е по повод изменението в закона, свързано с внасянето на данъка при внос на стоки от пощенския оператор за пратки със собствена стойност ненадвишаваща 150 евро. С промените се цели вносителят да може да упражни право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки, ако притежава друг документ, доказващ че данъкът е внесен по посочения ред и в който размера на данъка съответства на начисления данък от митническите органи;/ В чл. 56 се създава ал. 3/

• Прецизиране на разпоредбата относно издаването на фактура, като е уточнено, че фактурата и известието към фактура на хартиен носител се издават най-малко в два екземпляра, независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Това се налага поради възникнали в практиката проблеми, касаещи документирането на извършени доставки, в случаите, когато това става с издаването на фактура или известие към фактурата на хартиен носител; / В чл. 79, ал. 1 се създава изречение второ/

• Отмяна на разпоредбата в ППЗДДС, определяща като задължително условие за лицата, за да прилагат режим извън Съюза на територията на страната да определят акредитиран представител; / чл. 95а /

• С ЗДДС са въведени правила, с които се уеднаквява прилагания размер на допълнителното обезпечение към направено вече годишно обезпечение от лицата търгуващи с течни горива. В тази връзка, в правилника се въвеждат разпоредби, с които се постига съответствие с въведеното в ЗДДС; / В приложение № 36 към чл. 111б, ал. 1 и чл. 111г, ал. 1 и чл. 111и/

• Прецизиране на данъчните ставки в правилника, предвид удължаването на срока на прилагането на нулева и намалена ставка на данъка със закона./ В § 20а от преходните и заключителните разпоредби/

 

Предложения за промени, свързани с прецизиране на разпоредби, свързани с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка

• Уточняване на доказателствата за прилагане на нулева ставка по доставка, в случаите когато получатели по доставките са институциите на Европейския съюз, въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации / изменения и допълнения в чл. 109/


Промените влизат в сила от деня на обнародването му в ДВ

Прочети повече в МОТИВИТЕ към Проекта
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар