За командировъчните над 1000 лева и справките по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ

Съгласно чл. 19 (1) от Наредбата за командировките в страната на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката. На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от този размер.

Съгласно чл. 15. (1) от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, за покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение № 2.

 

Командировъчни при трудови правоотношения

Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
5. стойността на:
а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт

 

Командировъчни при правоотношения, които не са трудови

Съгласно чл. 13. (1) от ЗДДФЛ Не са облагаеми:
23. получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;

 

Дневните командировъчни пари, когато са необлагаеми съгл. ЗДДФЛ и при условие че  годишният им размер, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв., ще се посочват в справките по чл. 73 ал. 1 и ал. 6 за 2024 г.

 

Чл. 73. (1) (...в сила от 01.01.2023 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) от прехвърляне на права или имущество в полза на местни физически лица, включително в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 5, 12 и 26;
4. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г. (*)) по чл. 13, ал. 1, т. 6 - 9, 15 - 18, 22, дневните командировъчни пари по т. 23, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв., т. 24, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 3000 лв., и т. 27 в полза на местни физически лица;

............

*Съгласно Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 106 от 2023г., в сила от 01.01.2024 Г.)

§ 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на § 17, т. 1, буква "б" - относно думите "т. 24, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 3000 лв.", която влиза в сила от 1 януари 2023 г.
 

Чл. 73. (6) (....в сила от 01.01.2024 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатения през годината облагаем доход по трудови правоотношения, както и за доходите по:
1. член 24, ал. 2:
а) точка 1, буква "е";
б) точка 5, буква "б", когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 1000 лв.;
в) точки 7 и 8;
г) точки 11, 12, 14 и 15;
д) точки 16 и 17, когато не са предоставени в натура;
2. член 24, ал. 5.
В справката се посочва информация и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение. 

 

От Указанията към Справката по чл. 73, ал.6 за 2023

109 - Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ - „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар