Автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи

На страницата на НАП, в раздел Международни дейности/Международен обмен на данъчна информация, е публикуван нов подраздел във връзка с автоматичния обмен на информация от оператори на платформи, чиято цел е да осигури по-голяма данъчна прозрачност в споделената икономика. Този проект е създаден на основание новата Директива (ЕС) 2021/514, известна още като DAC7, която е въведена в българското законодателство чрез Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Отговарящите на условията оператори на платформи следва да събират, проверяват и докладват информация за продавачите, извършващи относими дейности чрез цифровите платформи.
 

Цел на автоматичния обмен на информация, предоставяна от цифровите платформи
Целта на новите правила е да задължат операторите на платформи да събират и предоставят информация за лицата (продавачи), които извършват относими дейности и реализират доходи чрез платформите. Фокусът на проекта е насочен към облагане на доходите на лицата, които осъществяват дейност/получават доходи чрез цифровите платформи, а не на печалбите на самите оператори на платформи.
Основните задължения на операторите на платформи са:

 • да извършат комплексна проверка по отношение на регистрираните продавачи, за да определят юрисдикцията, на която са местни лица за данъчни цели;
 • да предоставят на данъчната администрация информация за извършените чрез платформата относими дейности/трансакции.
   

Какво включват относимите дейности?
Относимите дейности обхващат следните четири категории дейности:

 • отдаване под наем на недвижимо имущество, включително жилищни и търговски имоти, апартаменти, хотелски стаи, вили, места за паркиране и т.н.;
 • лични услуги;
 • продажба на стоки;
 • отдаване под наем на всякакъв вид превозни средства.

Личните услуги са услуги, които включват работа за определено време или за изпълнение на определена задача от едно или повече физически лица, действащи самостоятелно или от името на образувание, и които се извършват дистанционно/по електронен път или на място/физически по искане на потребител, направено чрез платформата. Това включва широк набор от услуги като транспортни услуги и услуги за доставка, ръчен труд, ремонти, почистване, уроци, копирайтинг, манипулиране на данни, както и канцеларски, правни или счетоводни задачи, при условие че се извършват след конкретно искане на конкретен (набор от) потребител(и).

 

Какво представляват цифровите платформи?
Платформа е програмен продукт, например Интернет страница, компютърно или мобилно приложение, който позволява свързване на продавачи с други потребители с цел пряко или непряко извършване на относима дейност за тези потребители. Платформата се явява посредник между продавачите и крайните потребители на стоките и услугите.
Платформа не включва програмен продукт, при който, без да се извършват допълнителни действия във връзка с относима дейност, могат да бъдат изпълнявани само следните действия:

 • обработване на плащания във връзка с относима дейност;
 • обявяване или рекламиране на относима дейност от страна на потребители (напр. сайт за обяви, чрез който не могат да се сключват договори между продавачи и потребители);
 • пренасочване или прехвърляне на потребители към платформа.
   

Кои лица имат задължение за предоставяне на информация?
Задължението за предоставяне на информация е на т.нар. оператори на платформи. Оператор на платформа е образувание, което сключва договори с продавачи за предоставяне на достъп до платформата или до част от нея.
Оператор на платформа, който е местно лице за данъчни цели на Република България, има задължение за предоставяне на информация на изпълнителния директор на НАП. Когато операторът не е местно лице на Република България или на друга държава - членка на ЕС, също следва да предоставя информация, ако отговаря на някое от следните условия:

 • учреден е съгласно законодателството на Република България;
 • има място на управление, включително на действително управление, в Република България;
 • има място на стопанска дейност в Република България и не е квалифициран оператор на платформа извън ЕС.

Операторите на платформи, отговарящи на горните условия, следва да уведомят изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за извършването на дейност в това качество в срок до 30.06.2023 г., съответно в тримесечен срок от започване на дейността. За да изпълнят това задължение, операторите на платформи могат да използват Уведомление за извършване на дейност като оператор на платформа.

Операторите на платформи, които не отговарят на горните условия (т.е. няма някакво установяване в Република България или държава членка), но съдействат за извършването на относима дейност от продавачи от държави членки, или на относима дейност, която включва отдаването под наем на недвижимо имущество, намиращо се в държава членка, и не са квалифициран оператор на платформа извън ЕС, също следва да предоставят информация. Този вид оператори имат задължението да се регистрират пред компетентния орган на избрана от тях държава членка при започване на дейност като оператор съгласно DAC7.

Повече информация  ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар