Упълномощаване за подаване на документи и декларации с КЕП в Електронния портал на НАП

гост-автор:Катя Колева

След като счетоводната кантора със своя сертификат за електронен подпис се е регистрирала в Електронния портал на НАП, следва и нейните клиенти да я упълномощят пред НАП да подава и подписва техните документи и декларации и да ползва електронните административни услуги с нейния електронен подпис.

Това става чрез генерирането на "Заявление за подаване на документи с КЕП / квалифициран електронен подпис /на упълномощено лицe".

Това Заявление се попълва от името на другото лице, което не е титуляр на КЕП. В този случай освен електронното Заявление, задълженото лице, което иска да упълномощи счетоводителя, трябва да подаде хартиено Уведомление в ТД на НАП /Уведомление  за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на ел. адрес/  с маркирани електронните услуги, които желае да използва. Това Уведомление се генерира автоматично от системата и може да бъде разпечатано и подписано, след успешно подаване на Заявлението.

 

Кои са особеностите при генерирането на Уведомлението?

 • За да се генерира правилно уведомлението, първо то трябва да бъде съобразено с правния статут на упълномощаващия- физическо или юридическо лице.

В бланката на Заявлението срещу всяка една възможна електронно-административна услуга е указана възможността за ползването й- от физическо лице(ФЛ) или юридическо лице(ЮЛ), като някои електронно-административни услуги дават възможност за използване и от двата типа правен статут- и физически и юридически лица.

Физическите лица са - български или чуждестранни граждани, които имат  валиден ЕГН, ЛНЧ (личен номер на чужденец) или Служебен номер от регистъра на НАП.

Юридическите лица са- всички предприятия, независимо от правната им форма- едноличен търговец, търговско дружество, акционерно дружество и др.

В хипотезата на юридическите лица попадат и физически лица, които за да упражняват своята дейност са се регистрирали в Регистър Булстат. В повечето случаи техният ЕГН изземва функциите на ЕИК. Пример за това са земеделските производители и лицата, упражняващи свободна професия.

 

 • Какви данни следва да се попълнят при генерирането на Заявлението, в зависимост дали упълномощаващото лице е физическо или юридическо:

Юридическо лице:

- Наименование на юридическото лице;

- ЕИК по Булстат/ЕИК по ЗТР

- Адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК[1]

- Име на представляващия ЮЛ.

Физическо лице:

- Имена на физическото лице;

- ЕГН, ЛНЧ или Служебен номер от регистъра на НАП;

- Адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК;

- Имен на представляващия ФЛ (самото физическо лице).

 

 • Какво се пише като представляващ /трите имена на представляващия задълженото лице/?

- Физическото лице-търговец, при ЕТ;

- Управител при ЕООД ,ООД и други форми на търговско дружество, посочен в Търговския регистър;

- Представител при АД;

- Физическото лице, при физическо лице, регистрирано в Регистър Булстат.

 

Всички тези данни, посочени в Заявлението трябва да съвпадат в посочените такива в Търговския регистър, тъй като преди приемането на Уведомлението  се прави сверка на данните от служителите на НАП именно с данните, посочени в Търговския регистър.

 

 • Достъп до информация

Има  две възможности за избор на достъп до информацията на предоставяната услуга- частичен и пълен достъп. Какви са условията, за получаване на достъп при всеки вариант и възможностите които предлага:

 • Пълен достъп- при избиране на този вид достъп, носителят на квалифициран електронен подпис (КЕП), трябва да бъде изрично упълномощен за това, като пълномощното се изисква да е  с нотариална заверка от представляващия физическото или юридическо лице.

  Пълният достъп до информацията на предоставяна услуга дава възможност на носителят на КЕП да има достъп до подава преди това информация по електронен път от задълженото лице, независимо дали тя е била подавана от него или друг носител на КЕП;

   

Частичен достъп- при избиране на този вид достъп, носителят на КЕП трябва да бъде изрично упълномощен, като в този случай администраторът на електронната услуга(НАП) не изисква пълномощното да има нотариална заверка.

Частичният достъп до информацията на предоставяна услуга дава възможност на носителят на КЕП да подава документи и данни от името на задълженото лице, но не и да има възможността за достъп до преди това подадени документи и данни.

 

 • Кога се изисква нотариална заверка на пълномощното?

За достъп до услуги, чрез които на упълномощеното лице се предоставя удостоверение за наличие или липса на задължения, както и достъп до данъчно-осигурителната сметка на задълженото лице, се изисква нотариална заверка на представяното пълномощно.

Примери, които могат да се дадат към това изискване са: ако избраната услуга е за подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС, Искане за издаване на документ, предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка и други.

 

 

 • Контроли за проверка

След  попълване на данните на упълномощаващото лице и  избиране на предоставяните електронни и административни услуги, следва потвърждение на попълненото уведомление, като в системата на НАП има заложени контроли, които указват несъответствие, ако сте избрали електронно-административна услуга, което не е приложима за правния статут на упълномощаващото лице и тя трябва  да бъде премахната- например попълвате Уведомление от името на ЮЛ, а сте избрали достъп до електронно-административна услуга за подаване на декларации, документи или данни, подавани от физически лица.

 

 • Последваща стъпка при генерирането на УЕП е подписването, системата изисква подпис от КЕП.

 

 • Всяка създадено Уведомление в електронната система на НАП трябва да бъде отнесено и обработено от компетентната ТД на НАП на хартиен носител.

Компетентна ТД на НАП е:

 • за физически лица- ТД на НАП, обслужваща гражданите с постоянне адрес на територията й.

За юридически лица- ТД на НАП, обслужваща ЮЛ по седалище и адрес на управление с нейният район на действие.

 

Как да определим компетентната ТД на НАП?

При подписването на Заявлението, системата на НАП автоматично генерира офис на ТД на НАП, който обслужва съответното ФЛ или ЮЛ.

 

Списък с адреси и местонаходжение на ТД на НАП може да намерите в следния линк:

Така създаденото Уведомление, в своя хартиен носител трябва да бъде подписано от упълномощаващото лице.

Представя се в НАП, заедно  със съпровождащо пълномощно, като при нотариална заверка на пълномощното се представя копие, заверено „Вярно с оригинала”. Примерна бланка може да изтеглите оттук.

 

 • Начини на подаване на хартиеният носител на УЕП:

- на гише в компетентната ТД на НАП

- по пощата или с куриер

 
 • Особени случаи

/Посочените в този пример случаи не претендират изчерпателност, а по-скоро са насочени да покажат по-често срещани ситуации./:

 • Юридическото лице има двама или повече управители, като начинът им на преставляване е заедно и поотделно- за представляващ ЮЛ в Уведомлението може да бъде вписан всеки един от управителите, в зависимост кой е вписан като упълномощаващ в представеното пълномощно.

 

 • Юридическото лице има двама или повече управители, като начинът им на представляване е заедно - за представляващ ЮЛ в Уведомлението може да бъде вписан всеки един от управителите, но при упълномощаване, като упълномощители трябва да бъдат вписани всички управители.

 

 • Системата на НАП изписва грешка,че не може да бъде определен представител за съответното юридическо лице. Това може да се дължи на няколко факта, по-често срещаните от които са:

- Юридическото лице е новоучредено и автоматичната връзка между Търговски регистър и НАП все още не е осъществена.

- Юридическото лице е с управител чуждестранно физическо лице. В този случай трябва да бъде издаден служебен номер от регистъра на НАП на физическото лице- представляващ, като за целта са необходими следните документи:

- Искане за издаване на номер на чужденец (по образец);

-Копие на документ за самоличност, преведен и заверен от заклет преводач;

- Разпечатка на общ статус на дружеството от Търговския регистър.

 • Физическо лице е регистрирано в Регистър Булстат ( ЕГН на ФЛ е негов булстат). В полето за данни за упълномощаващ се попълва ред  ЕИК по булстат/ЕИК по ЗТР с ЕГН на физическото лице, за да може системата на администратора да ви допусне до отбелязване и получаване на услуги, предоставяни на ЮЛ. Важното в този случай е, че в представяното пълномощно, изрично трябва да бъде упоменато,че упълномощителят е в качестото си на юридическо лице.

-------------

Катя Колева e част от екипа на Kreston Bulmar- клон Несебър

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Пенка Аминкова 2018-10-07 09:35:03

  Информацията е много изчерпалтелна. Правилно е допълнението на г-жа Бояджиева. Не се изсква нотариално заверено пълномощно. Достатъчно е разпечатаното на хартиен носител Уведомление да бъде подписано от упълномощаващият. Казвам го от своята практика.

 2. Avatar
  Svetlana Boyadzhieva 2018-06-22 14:06:11

  Здравейте,
  бих искала да направя едно уточнение - уведомлението за упълномощаване е създадено за улеснение на клиентите на НАП, което не изключва възможността лицата да представят пълномощни в свободен текст, но съдържащи клаузи позволяващи им да ползвт ел. услуги на Агенцията, т.е. ползва се или уведомление илидр. пълномощно.

Напиши коментар