Трудоустрояване на същото работно място

гост-автор:инж. Деяна Илиева

Съгласно чл. 317 от Кодекса на труда определени здравни органи могат да определят необходимостта от преместване на работещи на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия.

Целта на трудоустрояването е да се избегне неблагоприятно развитие на заболяването.

Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, е задължително както за работещия, така и за работодателя. Това означава, че ако здравният орган е преценил, че лицето може да извършва същата работа, но при облекчени условия, работодателят няма право да го премести на друго място.

Задължение на работодателя в този случай е да остави лицето на същата длъжност, като в същото време предприеме действия за облекчаване на работата в съответствие с предписанията.

Предписание за трудоустрояване на същото работно място може да бъде издадено от:

- личен лекар - с болничен лист за трудоустрояване, за срок до един месец;

- лекарска консултативна комисия (ЛКК) - с болничен лист за трудоустрояване за срок до 6 месеца, но не повече от четири пъти последователно;

- трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и национална експертна лекарска комисия (НЕЛК)  - с експертно решение;

За съжаление, в нормативните документи не се посочва конкретен ред и начин за осъществяване на предписание за трудоустрояване на същото работно място. Поради тази причина в тази статия ще Ви обърнем внимание на някои особености.

 

Как е формулирано предписанието?

В решението на ТЕЛК или НЕЛК предписанието за трудоустрояване на същото работно място може да бъде изразено по различни начини, но най-общо това става със следното изречение на втора страница след описанието с "констатация от медицинските изследвания, представените документи и мотиви за експертното решение":

"Може да изпълнява длъжността при спазване на противопоказните условия на труд"

Какви са условията на труд, които могат да доведат до влошаване на здравословното състояние на работещия в случай, че ги упражнява,  се записва в т.14 на бланката "Експертно решение на ТЕЛК" и можем да ги видим най-често като "нервно-психично напрежение", "ТФТ" (означава "тежък физически труд"), "нощен труд" и др.

Когато получим решение на ТЕЛК с подобен текст, ние трябва да предприемем мерки да изпълним предписанието в 7-дневен срок.

Ако предписанието не бъде изпълнено в този срок, работодателят дължи на работещия обезщетение по чл. 217 КТ, а именно "обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение".

 

Как да променим работата на трудоустроения?

Тук на помощ идва службата по трудова медицина (СТМ) и по-точно специалиста по трудова медицина в нейния състав.

Задължение на службите по трудова медицина е да разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Въз основа на своите знания, специалистът по трудова медицина ще даде становище относно описаните от ТЕЛК/НЕЛК противопоказания, присъстват ли те в задачите на лицето и по какъв начин могат да бъдат облекчени условията на работа.

Освен това, в съдебната практика има описани случаи, когато ТЕЛК не дават  конкретно становище относно противопоказните  условия на труд и насочват работодателя за мнение към специалист по трудова медицина и специалист ТРЗ (Решение № 1054/30.06.2014 г. на Русенски районен съд).

Поради това препоръчваме винаги, когато има предписание за трудоустрояване на същото работно място, да се отправи искане към службата по трудова медицина за мнение относно начина, по който да се изпълни предписанието.

Преразглеждане на оценката на риска

При предписание за трудоустрояване на същата длъжност с облекчаване на условията на работа, оценката на риска за длъжността вече няма да бъде валидна за лицето.

Това задължава работодателя да преразгледа оценката на риска, конкретно при изпълнение на задачите от лицето, за което е издадено предписанието.В тази посока са редица предписания на Инспекция по труда и те имат резон.

Това е така, защото мерките, които са предприети за намаляване на риска при здрави работещи, може да не са достатъчни за довеждане на нивото на риска до приемлив за лице, което страда от определено заболяване.

Чрез преразглеждане на оценката на риска, подпомогнато от специалиста по трудова медицина, ще получим информация кои фактори водят до увеличаване на риска за трудоустроеното лице и какви допълнителни мерки могат да бъдат предвидени, за да се намали до приемливото ниво.

 

Какви допълнителни мерки могат да се предприемат за облекчаване на работата

Какви ще са необходимите допълнителни мерки зависи от противопоказните условия на труд и заболяването на лицето.

Има някои случаи, при които още в своето решение ТЕЛК/НЕЛК дава указания относно начина за облекчаване на работата, например чрез "осигуряване на персонален физиологичен режим на труд и почивка през работния ден и ергономично място".

За мнение и съвет как конкретно биха се изпълнили такива указания, отново е необходимо да се обърнем към специалиста по трудова медицина, защото физиологичните режими се разработват само от такива специалисти.

 

Как да извършим трудоустрояването?

В нормативната база няма конкретно изискване. Препоръчително е трудоустрояването на същото работно място да стане със заповед за приспособяване на работното място и   предлагане на допълнително споразумение към трудовия договор с описание на мерките, с които се облекчава работата.

В актуализираната длъжностна характеристика могат да бъдат посочени противопоказните условия на труд и съответно дейностите, които трябва да бъдат избягвани по мнение на специалиста по трудова медицина. 

С подписването на допълнителното споразумение лицето се съгласява с предложеното от работодателя облекчаване на условията на работа.

При промяната на условията на работа за работодателя възниква и още едно задължение - да бъде проведен извънреден инструктаж на работещия на основание чл. 16. (1), т. 3. от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чрез извънредния инструктаж работещият може да бъде запознат с актуализираната в съответствие с неговото здравословно състояние оценка на риска, препоръчителното поведение по време на физиологичните почивки, дейностите, които не би трябвало да изпълнява и какви са рисковете, ако ги изпълнява.

Да обобщим документацията, която е препоръчително да съпътства трудоустрояването на същото работно място:

1. актуализирана оценка на риска за работното място, в която се взема предвид здравословното състояние и противопоказните условия на труд за лицето;

2. писмена консултация и препоръки от специалиста по трудова медицина от службата по трудова медицина относно необходимата промяна в:

- организацията на труда (например чрез персонален физиологичен режим на труд и почивка, без нощен труд и др.),

- преустройството на работното място (например осигуряване на допълнителна поставка, възможност за сядане/ставане, промяна в използваното пространство и др.) и

- трудовото натоварване (например прекратяване на извършването на някои дейности, конкретизиране на максимална тежест, която лицето може да вдига и др.)

3. Допълнително споразумение към трудовия договор с актуализация на длъжностната характеристика в съответствие с препоръките на специалиста по трудова медицина и предписанията на здравния орган.

4. Заповед за трудоустрояване.

5. Извънреден инструктаж за запознаване на лицето с промените в организацията на работа.

 

Запазват ли се условията на трудоустрояването при преосвидетелстване?

Когато при преосвидетелстване здравният орган продължава срока на предписанието, в издадения акт той посочва само промените в неговото заключение – новия срок, отпадането или появата нови заболявания, промяната на степента на неработоспособност, както и отпадането или необходимостта от нови предписания.

Ако в решението за преосвидетелстване срокът е удължен, без да е посочено нищо за предписанията за трудоустрояване, те се считат продължени за определения нов срок.

------------

Деяна Илиева инженер-химик по "Безопасност на производствата'', доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“, одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Активната й дейност е свързана с извършване на обучения, одити и консултации по здравословни и безопасни условия на труд. Един от авторите на информационния сайт https://otgovori.info/- онлайн информационна система, предназначена за специалистите по ЗБУТ

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар