От 4 май 2023г. влезе в сила Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 


От 4 май 2023г. влезе в сила Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Законът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. С него се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.

Въвеждат се задължения за създаване на вътрешни и външни канали за подаване на сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица.

Законът си поставя за цел да гарантира ефективна защита на лицата, които работят в публична или частна организация и които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, тъй като често те са първите, които научават за заплахи или вреди за обществения интерес, възникващи в този контекст. По този начин те имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на такива нарушения и за защитата на интересите на обществото.

Чл. 12. (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;
2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

(4) Задължените субекти са длъжни да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страниците на задължените субекти, както и на видно място в офисите и работните помещения.

Възможните начини за подаване на сигнал са два – по вътрешен и по външен ред, в зависимост от статута на работодателя.

По силата на § 10 от Заключителните му разпоредби законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник” (т.е. от 4 май 2023 г.), като Глава II, Раздел I (Вътрешно подаване на сигнал или т.нар. „Вътрешен канал”) с чл. 12 – 18 ще се прилагат по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, от 17 декември 2023 г.

От 4 май 2023 г. работодателите от публичния и частния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН (с изключение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, вж. т. 1) имат задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. Повече инфо  на страницата на Комисията за защита на личните данни ТУК

Условията, процедури и принципи при които се предоставя правото на защита по ЗЗЛПСПОИН 

Често задавани въпроси по прилагането на ЗЗЛПСПОИН

 

Image by Freepik

От 4 май 2023г. влезе в сила Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Законът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. С него се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.

Въвеждат се задължения за създаване на вътрешни и външни канали за подаване на сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица. Законът си поставя за цел да гарантира ефективна защита на лицата, които работят в публична или частна организация и които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, тъй като често те са първите, които научават за заплахи или вреди за обществения интерес, възникващи в този контекст.

По този начин те имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на такива нарушения и за защитата на интересите на обществото.

Чл. 12. (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;
2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

(4) Задължените субекти са длъжни да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страниците на задължените субекти, както и на видно място в офисите и работните помещения.
 

Възможните начини за подаване на сигнал са два – по вътрешен и по външен ред, в зависимост от статута на работодателя.

1. По силата на § 10 от Заключителните му разпоредби законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник” (т.е. от 4 май 2023 г.), като Глава II, Раздел I (Вътрешно подаване на сигнал или т.нар. „Вътрешен канал”) с чл. 12 – 18 ще се прилагат по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, от 17 декември 2023 г.

2. От 4 май 2023 г. работодателите от публичния и частния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН (с изключение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, вж. т. 1) имат задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. Повече инфо  на страницата на Комисията за защита на личните данни ТУК

Условията, процедури и принципи при които се предоставя правото на защита по ЗЗЛПСПОИН 

Често задавани въпроси по прилагането на ЗЗЛПСПОИН

От 4 май 2023г. влезе в сила Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Законът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. С него се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз.

Въвеждат се задължения за създаване на вътрешни и външни канали за подаване на сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица. Законът си поставя за цел да гарантира ефективна защита на лицата, които работят в публична или частна организация и които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, тъй като често те са първите, които научават за заплахи или вреди за обществения интерес, възникващи в този контекст.

По този начин те имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на такива нарушения и за защитата на интересите на обществото.

Чл. 12. (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;
2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.

(4) Задължените субекти са длъжни да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страниците на задължените субекти, както и на видно място в офисите и работните помещения.
 

Възможните начини за подаване на сигнал са два – по вътрешен и по външен ред, в зависимост от статута на работодателя.

1. По силата на § 10 от Заключителните му разпоредби законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник” (т.е. от 4 май 2023 г.), като Глава II, Раздел I (Вътрешно подаване на сигнал или т.нар. „Вътрешен канал”) с чл. 12 – 18 ще се прилагат по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, от 17 декември 2023 г.

2. От 4 май 2023 г. работодателите от публичния и частния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН (с изключение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, вж. т. 1) имат задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. Повече инфо  на страницата на Комисията за защита на личните данни ТУК

Условията, процедури и принципи при които се предоставя правото на защита по ЗЗЛПСПОИН 

Често задавани въпроси по прилагането на ЗЗЛПСПОИН


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар