От 15.08.2016 Удостоверение за местно лице на Република България ще се издава от съответната ТД на НАП

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София

За получаване на Удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО трябва да се подаде Искане за издаване на Удостоверение за местно лице.

На сайта на НАП вече е достъпна новата бланка на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273).

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава с оглед прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).

Необходими документи:

За юридически лица: посочване на ЕИК, когато лицето е пререгистрирано в Агенция по вписванията. В останалите случаи – копие на Актуално състояние.

За физически лица: декларация за периодите на пребиваване в България и чужбина.  За българските граждани – посочване на ЕГН, а за чуждестранните граждани –личен номер на чужденец или служебен номер.

Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен от постъпване на искането. Издава се за всяка година.

Съгласно ЗДДФЛ

Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

1. което има постоянен адрес в България, или

2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или

3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.

(2) За целите на ал. 1, т. 2 лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната.

(3) За целите на ал. 1, т. 2 периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.

(4) За целите на ал. 1, т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

(5) Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  Мария Ненчева 2020-11-04 10:38:46

  Здравейте!
  Синът ми е вече и френски гражданин - с френски паспорт, траен адрес и собствено жилище в гр Ница, Франция. Искаме да назначим по граждански договор за он лайн работа и тук в България. Плаща данъци във Франция.
  Моля, какъв документ трябва да представи в българското счетоводство за местен гражданин на Франция?
  Благодаря сърдечно!

Напиши коментар