Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

гост-автор: Боряна Георгиева

В Кодекса на труда са заложени отпуски при т.нар. специални условия.Това са дни, в които работодателят е длъжен да освобождава работника/служителя за изпълнение на граждански,обществени и други задължения. За разлика от платения отпуск на основание чл.155 от КТ и неплатения на основание чл.160 от КТ, тук работодателят няма право на преценка дали да разреши или не ползването на съответния отпуск и кога да го разреши. Вменено е задължение за задължително разрешаване на отпуска.

Видовете отпуски за изпълнение на лични,семейни и обществени задължения, регламентирани в разпоредбата на чл.157 от КТ се дължат независимо от платените годишни отпуски или от неплатения отпуск по чл.160 от КТ. Те се дължат винаги когато е налице основанието за тяхното ползване,т.е не се приспадат от полагащия се платен годишен отпуск, не се изисква и предварително натрупан трудов стаж от работника или служителя за тяхното ползване.

Ще се спра на по-често използваните:

 

Отпуск при встъпване в брак 

Чл. 157. (1) КТ Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
1. при встъпване в брак - 2 работни дни;

Разпоредбата има в предвид сключването на граждански брак. Продължителността на отпуска е 2 работни дни.
Според чл.50 ал.1 от НРВПО работникът или служителят има право на отпуск за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея

Отпускът се ползва по искане на работника(служителя) отправено до работодателя,като в НРВПО не е предвиден специален образец на искането. В искането следва да се отбележи правното основание за ползване на отпуск и дните,през които ще се ползва този отпуск.

Работникът(служителят) оправдава отсъствието си от работа с копие от акта за сключен брак/или служебна бележка за сключването на брака, издадена от съответната община. 


Отпуск при кръводаряване

Съгласно чл.157 ал.1 т.2 от КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при кръводаряване- за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него.Този отпуск се предоставя на работника(служителя) за да извърши кръводаряване.

Чл. 157. (1) КТ  Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

Съгласно чл.50 ал.1 от НРВПО работникът или служителят има право на отпуск за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на прегледа и кръводаряването съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

Разпоредбата на закона не поставя ограничение относно броят на случаите, в които работникът или служителят може да ползва отпуска по чл.157 ал.1 т.2 т.е може да се ползва 2 работни дни отпуск за всяко кръводаряване. Следва обаче да се има  предвид,че отпускът се полага в конкретно установените 2 дни /за деня на кръводаряване и деня след него/ и ако работникът не е изявил желанието си да ползва  отпуск , в последствие той се губи.

Отпускът се ползва по искане на работника(служителя) отправено до работодателя,като в НРВПО не е предвиден специален образец на искането. В искането следва да се отбележи правното основание за ползване на отпуск и дните, през които ще се ползва този отпуск. Работникът(служителят) оправдава отсъствието си от работа със служебна бележка, която се издава от здравните органи.

 

Отпуск при смърт на близък роднина

Чл. 157. (1) КТ Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
3. при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни

С разпоредбата на чл.50 ал.1 от НРВПО се уточнява,че работникът има право на отпуск по чл.157 ал.1 т.3 от КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея

Кръгът на лицата, смъртта на които е основание за ползване на този отпуск от работника или служителя, обхваща всички роднини по права линия, роднините по съребрена линия до втора степен – само брат и сестра, роднините по сватовство от първа степен – свекър и свекърва,съответно тъст и тъща.

Роднини по права линия са лицата,от които едното пряко или непряко произходжда от другото – например майка и син,дядо и внучка и т.н.Степента на родство между роднините се определя от свързващите ги поколения – майката и синът са роднини по права линия първа степен, дядото и внучката са роднини по права линия втора степен и т.н.

Законът не поставя ограничение в степените на родство между роднините по права линия следователно стига роднините да са по права линия дори да е пета степен служителят има право да отпуск

Отпускът се ползва по искане на работника(служителя) отправено до работодателя,като в НРВПО не е предвиден специален образец на искането. В искането следва да се отбележи правното основание за ползване на отпуск и дните, през които ще се ползва този отпуск.

Лицето може да предостави на своя работодател или копие от смъртния акт или издадения от общината документ – служебна бележка, удостоверяваща посоченото обстоятелство. 

 

Отпуск за търсене на работа

Съгласно чл.157 ал.1 т.6 работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя,когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение – по 1 час дневно за дните на предизвестието.

Чл. 157. КТ (1) Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
6.  когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;

От това право не може да се ползва работник или служител който работи 7 или по-малко часове
От това право може да се ползва само работник, на когото е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя. Целта на този отпуск е предизвестеният служител да бъде освободен през част от работното време през деня,за да има възможност да се явява на интервюта и да кандидатства за нова работа

Ако самият работник е пожелал да прекрати трудовия си договор, като е предизвестил работодателя за това,тогава последният не би имал право на отпуската по чл.157 ал.1 т.6 от Кодекса на труда

Работникът(служителят) следва да уведоми своя работодател,че желае да се възползва от това си право писменно.
Отпускът се заплаща от работодателя по реда на чл.177 от КТ

 

Отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия

Съгласно чл.157 ал.1 т.7 от КТ работодателят е длъжен от работа работника или служителя за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита на бедствия.

Чл. 157. КТ (1) Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:
7. за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

Съгласно Закона за защита при бедствия, доброволец е лице,което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Лицето може да придобие качеството доброволец независимо от трудовото или служебното си правоотношение.

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.Кметът е длъжен да сключи договор с доброволеца и да го осигури за всички осигурителни рискове.Разходите са за сметка на републиканския бюджет

Съгласно чл.43 ЗЗБ за времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск който му се признава за трудов стаж
За времето на участие в тези мероприятия лицето получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия по ред и размери определени от Министерски съвет

 

Отпуск на бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро работничка или служителка за извършване на медицински преглед

Съгласно чл.157 ал.2 от КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка,както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи,когато е необходимо те да се извършат през работно време

Според параграф 1 т.13 от Допълнителните разпоредби на КТ

„работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро“ са работнички и служителки,които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция,включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера,но не повече от 20 дни“.

От цитираните разпоредби следва, че право на отпуск по чл.157 ал.2 от КТ има само работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро

Съгласно чл.313а ал.1 от КТ бременната работничка или служителка,както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро,ползва права по чл.157 ал.2 след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи. След ползване на отпуска на работодателя следва да се представи документ, удостоверяващ извършения медицински преглед

За времето на ползване на този вид отпуск на бременната работничка или служителка,както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро,се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл.177 от КТ

 

Дължимо възнаграждение

Съгласно чл.157 ал.3 от Кодекса на труда :
(3) През време на отпуските по ал. 1 на работника или служителя се изплаща възнаграждение, както следва:
1. по т. 1-3 - според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя;
2. по т. 5а и 6 - от работодателя в размера по чл. 177;
3. в останалите случаи - според предвиденото в специалните закони.

В случай,че липсва колективен договор или в него не е договорен размера на възнаграждение при ползване на отпуск по чл.157 по т.1-3 от КТ,както и при липса на договорка между работодателя и служителя преобладаващото мнение на юристите е, че при липса на клауза в КТД и споразумение между страните, работодателят не дължи възнаграждение за времето, когато е освободил работника, но според друго разбиране, работодателят е длъжен да изплати възнаграждение, независимо от липсата или наличието на споразумение като възнаграждението се изчислява по реда на чл.177 от Кодекса на труда

В подкрепа на втората теза е отговор на МТСП
Отговор на МТСП от 27.11.2017 г. във връзка с чл. 157 от КТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА чл. 157 КТ
Въпрос: Може ли на управителен съвет на фирма да се вземе решение да не се изплаща отпуск за кръводаряване?

Отговор: Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него. Отпускът за изпълнение на важни лични, семейни и обществени задължения по чл. 157 от КТ е субективно право на работника и служителя. Работодателят не може да преценява дали да разреши отпуска и кога да го разреши. Основанието и времето за ползването на отпуска са посочени изрично и изчерпателно в законодателството. Основанието на отпуска, определен в чл. 157, ал. 1, т. 2 се удостоверява с документ от здравните органи. Възнаграждението по време на ползване на отпуска за кръводаряване се определя съгласно чл. 157, ал. 3, т. 1 от КТ според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя. Уредбата е императивна (задължителна), поради което страните по трудовото правоотношение не могат да постигат уговорки със съдържание, различно от установеното в закона.

--------------------

Боярна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук
 

Използвани нормативи:

Чл. 157. КТ (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя:

1. при встъпване в брак - 2 работни дни;
2. при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;
5а. (нова - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;
6. (зал., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) През време на отпуските по ал. 1 на работника или служителя се изплаща възнаграждение, както следва:
1. по т. 1-3 - според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) по т. 5а и 6 - от работодателя в размера по чл. 177;
3. в останалите случаи - според предвиденото в специалните закони

Чл. 50. (1) НРВПО (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато отпускът по чл. 158 КТ съвпада със седмичната почивка, той не се заплаща.

Чл. 43. (1) ЗЗБ  За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се освобождава от работодателя или органа по назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други задължения.
(2) За времето на участие в мероприятията по ал. 1 лицето получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет, като това време се признава за служебен или трудов стаж.

(3) Доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване са изцяло за сметка на държавния бюджет.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар