Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- четвърта част

    автор:Мария Янчева 

Настоящото изложение е продължение на разгледаните основни промени в ЗДДС, които влизат в сила, считано от 01.01.2017г.

  •     Въведени са нови правила за годишни корекции на данъчен кредит, които да отразяват промените в използването на стоките или услугите, които са дълготрайни активи. Основните хипотези, в зависимост от вида на стоката/ услугата и приспаднатия данъчен кредит са следните:

Вид корекция

Основание

Вид/ размер на приспаднатия ДК

Размер/ Изчисляване на корекцията

Период

Документ

Корекции на ДК за всяка от годините, следващи годината на упражняване на ДК, през която настъпи изменение в използването на стоката/ услугата за доставки, за които е налице право на приспадане на ДК (приложими само за стоки и услуги, които са ДА). Изменението се определя винаги в сравнение с параметрите за годината на упражняване на ДК.

Стоки, които са ДА – недвижими имот

Чл.79а, ал.1 и ал.3, т.1 ЗДДС

Не е приспаднат ДК на основание чл.70 ЗДДС

ИРПДК=НДДС*1/20*ПрНИДх*Кх

В последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили измененията, а в случай на прекратяване на регистрацията по ЗДДС в последния данъчен период по чл.87, ал.4 ЗДДС

Протокол, който се отразява в дневника за покупки (съответно със знак плюс или минус) и справка- декларацията

Изцяло приспаднат ДК

ИРПДК=НДДС*1/20*(Кх-1)

Приспаднат ЧДК

ИРПДК=НДДС*1/20*(Кх-Ко)

Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД

ИРПДК=НДДС*1/20*(ПрНИДх*Кх- ПрНИДо*Ко)

Стоки, които са ДА, различни от недвижими имоти

Чл.79а, ал.1 и ал.3, т.2 ЗДДС

Не е приспаднат ДК на основание чл.70 ЗДДС

ИРПДК=НДДС*1/5*ПрНИДх*Кх

Изцяло приспаднат ДК

ИРПДК=НДДС*1/5*(Кх-1)

Приспаднат ЧДК

ИРПДК=НДДС*1/5*(Кх-Ко)

Приспанат ДК пропорционално на използване за НИД

ИРПДК=НДДС*1/5*(ПрНИДх*Кх- ПрНИДо*Ко)

Услуги, които са ДА

Чл.79б, ал.1 и ал.3 ЗДДС

Не е приспаднат ДК на основание чл.70 ЗДДС

ИРПДК=НДДС*1/5*Кх

Изцяло приспаднат ДК

ИРПДК=НДДС*1/5*(Кх-1)

Приспаднат ЧДК

ИРПДК=НДДС*1/5*(Кх-Ко)

Когато са в посока увеличение на размера на ДК за приспадане, корекциите по чл.79а и 79б може да не се извършват.

Пример за прилагане на чл.79а, ал.1 и ал.3, т.1 ЗДДС: Придобит е недвижим имот, който е ДА по смисъла на ЗДДС, на стойност 24,000 лева, с включен ДДС в размер на 4,000 лева. При придобиването е определено, че пропорцията за използване за НИД е 95 % и 25% от тази дейност е осъществяване на освободени доставки. Следователно е приспаднат пропорционално ДК в размер на 2,850 лева (4,000*0,95*0,75). Правото на данъчен кредит е упражнено в годината на придобиване, когато е започнало и фактическото използване.

Втората година няма промяна в използването на имота – не се прави годишна корекция.

Третата година имотът се изполвза в същата пропорция за НИД (95 %), но обемът на освободените доставки е 40 % от НИД. Размерът на корекцията на ДК е отрицателна величина -28,50 лева, т.е. намаляне на ползвания ДК (ИРПДК=4,000*1/20*(0,95*0,6-0,95*0,75).

Четвъртата година имотът се използва в пропорция за НИД 80 % и отново 25 % от тази дейност е осъществяване на освободени доставки. Размерът на корекцията на ДК е отрицателна величина -22,50 лева, т.е. намаляне на полвания ДК (ИРПДК=4,000*1/20*(0,80*0,75-0,95*0,75).

Петата година имотът се използва в пропорция за НИД 100 % и 20 % от тази дейност е осъществяване на освободени доставки. Размерът на корекцията на ДК е положителна величина 17,50 лева, т.е. приспадане на ДК (ИРПДК=4,000*1/20*(1*0,80-0,95*0,75).

Шестата година параметрите на използване на имота са същите като първата година – не се прави годишна корекция и т.н.

 

 

  • Ограниченията за корекции са по същество запазени, като са направени добавки по отношение на начина на определяне на срока, след който не се извършват корекции и е включено условие документът за придобиване на стоката/ услугата да е включен в дневник за покупки в срока за упражняване на ДК по чл.72 ЗДДС.

Съгласно чл.80, ал.1 ЗДДС корекции по чл. 79, 79а и 79б не се извършват:

- когато стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3 ЗДДС;

- за доставката на стока или услуга към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в случаите по чл.10, ал.1;

- за внасянето на стоки или услуги от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество;

- ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;

- за недвижимите имоти, ако са изминали 20 години, считано от:

а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или

б) началото на годината, през която изтича срокът от 12 данъчни периода за упражняване на ДК по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;

- за различни от недвижими имоти стоки или услуги, ако са изминали 5 години, считано от:

а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, или

б) началото на годината, през която изтича срокът от 12 данъчни периода за упражняване на ДК по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит;

- когато документът по чл. 71 за придобиването на стоката или услугата не е посочен в дневника за покупките в срока за упражняване на ДК по чл. 72.

Съгласно чл.80, ал.2 ЗДДС корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на:

- унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;

- унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката;

- липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали;

-  технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;

-  брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;

- брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

 

  • Преходни режими за корекции на ДК по отношение на:

  -          Недвижими имоти, които са вече налични към 01.01.2016г. – 20-годишният срок при определяне на данъчната основа по чл.27, ал.2 ЗДДС и корекциите по чл.79а, ал.3, т.1 ЗДДС се брои, считано от годината на упражняване на правото на ДК.

 -          Недвижими имоти, които са вече налични към 01.01.2016г., за които не е приспаднат ДК или е приспаднат ЧДК и в последстие се използват само за облагаеми доставки (налице са обстоятелствата по отменената ал.8 на чл.79 ЗДДС) -  може да бъде упражнено право на приспадане на данъчен кредит или да се коригира (увеличи) размера на ползвания частичен данъчен кредит по реда на §42 ЗИДЗАДС и до 30 юни 2017г. се издаде протокол.

-          Различни от недвижимите имоти налични стоки и услуги, за които не е приспаднат ДК или е приспаднат ЧДК и в последстие се използват само за облагаеми доставки (налице са обстоятелствата по отменената ал.8 на чл.79 ЗДДС) -  може да бъде упражнено право на приспадане на данъчен кредит или да се коригира (увеличи) размера на ползвания частичен данъчен кредит по реда на §42 ЗИДЗАДС и до 30 юни 2017г. се издаде протокол.

 -          Корекциите по чл.79, 79а и 79б от ЗДДС не се прилагат за стоки и услуги, за които са приложени досегашните редакции на чл.79, ал.6 и ал.7.

 

прочетете още:

Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- първа част

Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- втора част

Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- трета част

 

 

Използвани съкращения в текста:

НИД – независима икономическа дейност.

ДК – данъчен кредит.

ДА – дълготрайни активи по т.83 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС.

ЧДК – частичен данъчен кредит.

ДД – дължим данък.

НДДС – начислен ДДС при придобиване, изграждане, производство, внос или получаване на стоката или услугата.

ПрНИДо – пропорция на използването за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит.

Ко – коефициентът за ЧДК по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит.

ИРПДК - изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използванетона стоките/ услугите.

Кх – коефициентът за ЧДК по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на стоката/ услугата.

ПрНИДх – пропорция на използването за независима икономическа дейност спрямо общото използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката.

-----

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар