Ползваме ли или не СУПТО?

гост-автор: Данко Мицев

Ползвате ли Касов апарат (ЕКАФП)?
Ползвате ли софтуер (СУПТО) с Фискален принтер (ФПр)?
Ако ползвате СУПТО, за какво е ФПр?
Не е ли време да сте наясно? Имате ли време да изяснявате неясното?

Закон за ДДС
Допълнителни разпоредби

41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
84. "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.


Наредба Н-18
Допълнителни разпоредби

19. "управление на продажбите" чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

И така:
Ползвате или не СУПТО?

 • Ако в търговски обект при заявяване от клиента на стока или услуга при въвеждане данните за продажбата и изчисляването на стойността, която клиентът трябва да заплати, на нито едно работно място не използвате компютърна система и софтуер; ако плащането на продажбата се осъществява в брой, с карта или с друго платежно средство заместващо парите и го документирате чрез издаване на фискален бон от касов апарат (ЕКАФП) в ръчен режим на работа.
 • Ако ползвате софтуер единствено за въвеждане и отпечатване на фактура:

- обобщаваща въведени, обработени и извършени вече продажби посредством касов апарат (ЕКАФП) в ръчен режим

- отразяваща продажба с плащане по банков път.

Вие не ползвате СУПТО.

Ще дам следния пример:

- Ако в търговския обект ползвате касов апарат (ЕКАФП) с програмирани департаменти(групи) с различни наименования и данъчни ставки или програмирани артикули с цени и баркодове и въвеждате продажбата ръчно с количества и стойност по даден департамент или по количество и цена на програмирани артикули и при поискване от клиента след издаването на фискалния бон (първичен счетоводен документ за продажба) въвеждате и отпечатвате фактура (вторичен счетоводен документ за продажба), обобщаваща и документираща продажбата, може да го направите със софтуер, който няма функциите на СУПТО.

- Ако в търговски обект при заявяване от клиента на стока или услуга, въвеждате данните за продажбата в софтуер подробно по количества и цени на стоки или услуги и след обработване и изчисляване на данъчната основа и стойността на продажбата, отразявате плащането да стане в брой, с карта или с други платежни средства заместващи парите, вие сте в режим на ползване на СУПТО, защото сте използвали компютърен софтуер за да обработите, изчислите и запазите данните за продажбата.

Фискалният бон не може да бъде издаден впоследствие в ръчен режим.

Дори фискален бон за авансово плащане също трябва да се извърши чрез СУПТО в режим на фискален принтер на фискалното устройство.

Ако в търговския обект въвеждането на продажбата от заявяването на стоката или услугата от клиента до предоставянето й, поне на едно работно място използвате компютърна система и софтуер по каквато и да е технология (дори това да е файл тип електронна таблица), в който въвеждате количества и цени на стоките или услугите за да обработите и изчислите дължимата сума, вие ползвате СУПТО, без значение как е извършено плащането.

Моментът на въвеждането и обработването на продажба не е свързано с нейното плащане и начина по който е направено то. Ако плащането по определена продажба обработена чрез СУПТО е в брой, с карта или с друго платежно средство заместващо парите, фискален бон за плащането може да издадете само чрез ФУ, свързано в режим фискален принтер чрез СУПТО.

И така накратко:
Ако в момента когато започнете да въвеждате продажба на стока или услуга:

1. На всяко работно място в търговския обект „посягате“ към касов апарат (ЕКАФП) в ръчен режим, дори и да ползвате последващо издаване на фактура, обобщаваща и документираща продажбата извършена на касовия апарат. Вие НЕ ПОЛЗВАТЕ СУПТО.

2. На поне едно работно място в търговския обект „посягате“ към компютърна система (стационарна или мобилна) и ползвате софтуер, създаден по каквато и да е технология за да въведете и обработите продажба и поне за една от тези продажби се изисква издаване на фискален бон. Вие ПОЛЗВАТЕ СУПТО.

Или още по накратко:
[Касов апарат (ЕКАФП)] = [СУПТО + Фискален принтер (ФПр)]

За да изясня всичко оттук нататък:

Всички изисквания, въведени за [ЕКАФП] важат и за [СУПТО + ФПр].

1. Започната продажба в СУПТО не може да бъде отменена, изтрита или заличена.

2. Започване на продажба в СУПТО може да се извърши само ако комуникацията с ФПр и статуса му са коректни.

3. За всяка започната продажбата в СУПТО задължително се „генерира“ УНП (Уникален номер на продажба) дори продажбата да е с нулева стойност и независимо дали по нея е направено плащане.

Дори за продажби, за които последващото плащане се извършва по банков път също задължително се „генерира“ УНП от СУПТО.

УНП се „генерира“ от СУПТО на базата на фабричния номер на ФПр, с който СУПТО комуникира в момента на „започване“ на продажбата, съдържа уникалния номер на оператора, регистриран в СУПТО и има непрекъсваема последователност.

Например:
„DT987654-0001-0000344“
„DT987654-0003-0000345“
са УНП на две последователни продажби в СУПТО „генерирани“ от работно място със „закачен“ ФПр с фабричен номер DT987654 от двама различни оператора (с кодове 0001 и 0003), но с пореден номер, формиран отделно за този фабричен номер ФПр и нарастващ възходящо със стъпка 1.

Комуникацията с ФПр при започване на продажба се налага единствено за да се ползва фабричния номер на ФПр от СУПТО за „генериране“ на УНП на продажбата. При започване на продажба във ФПр не се записва и не се отпечатва нищо. Коректната му свързаност се използва единствено за „регистриране“ на начало на продажба в СУПТО и „генериране“ на съответен УНП. 

4. Коригирането на продажба се извършва задължително с последваща „сторно“ продажба, която също получава УНП и задължително посочва кой УНП коригира. Въвеждането на „сторно“ продажба може да се извърши при свързаност с ФПр различен от този, който е ползван за „генериране“ на УНП на продажбата, за която се извършва „сторно“. Например:
УНП на „сторно“ продажба: „DT987654-0001-0000344“
УНП на продажба, по която се прави сторно: „ZK998877-0003-0000123“

5. Когато по въведена продажба се извършва плащане в брой, с карта или с друго средство заместващо парите, задължително се издава фискален бон от ФПр, като на фискалния бон се отпечатва задължително УНП „генериран“ от СУПТО. ФПр изпраща обобщени данни за фискалния бон, включително УНП като отделно поле до 5 мин. към НАП-сървъра. Информация за УНП на продажби, за които са направени плащания по банков път не постъпва в НАП-сървъра. Те се съхраняват и могат да бъдат проследени единствено в базата данни, която се попълва от СУПТО.

6. Данните в Базата данни попълвана от СУПТО се пази в сроковете по ДОПК (5 години)

7. СУПТО задължително осигурява достъп на инспекторите на НАП за справки и експорт в стандартизиран формат на всички въведени данни за продажби за целия период за който ДОПК задължава те да се съхраняват.

Какви са проблемите, свързани с тази „технология“ на работа на СУПТО и задълженията на производители, разпространители и ползватели на СУПТО са обект на следващ анализ.

Ползването на СУПТО не е по-различно от ползването на Касов апарат.

Предимствата от ползване на СУПТО, ограничени и орязани в Наредба Н-18 без съобразяване с новата технологична среда е истинският проблем.

Налагането на необосновани инвестиции в устройства и методи на фискализация и контрол на събираемостта на данъците е недопустимо. Софтуерът не може да бъде „тежест“ и заплаха от санкции за този, който го ползва за да развива и оптимизира дейността си.

Още по темата:

Наредба Н-18 и фискалните устройства

Наредба Н-18 и „Софтуер за управление на продажбите в търговски обект“

Какво всъщност предстои с промените в Наредба Н-18?

НАП подготвя въпросник дали използваме софтуер за управление на продажбите.

 

------

Данко Мицев е собственик и управител на ДСОФТ ООД гр.Бургас
Учредител на БАРБС (Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер https://babsd.org/)
От 1996 г. създава и внедрява собствен софтуер за управление и оптимизиране на търговски обекти, счетоводни системи и производствени предприятия.

 

Илюстрация:https://irmcs.asi


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  прост(о) счетоводител 2018-11-26 09:29:32

  Благодаря за отговора Ви!

  Не ми харесва, но причината не във Вас, а в състоянието на законодателството ни.

  Използвам случая да благодаря и за останалите материали, които подготвихте по темата и публикувахте тук!

 2. Avatar
  Данко Мицев 2018-11-23 22:42:36

  И в двата случая ползвате СУПТО. Ако в сроковете определени в Наредба Н-18 не се промени каквото и да е, най-вече самите срокове, е необходимо да съобразите софтуера с Приложение 29 на Н-18. Моето мнение е, че трябва да изберете една от опростените софтуери СУПТО за фактуриране, които ще се публикуват в сайта на НАП или да декларирате своята разработка като производител на СУПТО. Разбира се е необходимо да стиковате с производителя или разпространителя на този софтуер, както и с производителя на счетоводния софтуер за импортиране на въведенените данни от фактурния софтуер. Такава практика е доста разпространена и не е особено затруднителна в моята практика и коректните производители го предлагат.

 3. Avatar
  прост(о) счетоводител 2018-11-21 08:39:51

  Здравейте!
  Имам два въпроса и ще се радвам да чуя мнението Ви по тях:

  1. В счетоводната си кантора използваме \\\"софтуер\\\" (наша доработка в счетоводната ни програма, която автоматично осчетоводява операцията т.е. прави си контировки, които преди това са заложени) за издаване на фактури в края на всеки месец. Ако след това получим плащане в брой, пускаме ръчно касов бон от ЕКАПФП.
  Считате ли, че тази \\\"доработка\\\" следва да се третира като СУПТО?

  2. Някои от клиентите ни си издават фактурите (понякога и ние го правим от тяхно име), като използват екселска таблица. Самата фактура от Ексел представлява таблица с попълнени реквизити, като са въведени сборове и формули така, че да попълват единична цена и количество, а обща стойност, сума на всички продажби, данъчна основа, данък и обща стойност си ги пресмята таблицата. Касови бонове се пускат ръчно от ЕКАФП.
  Считате ли, че екселската таблица следва да се третира като СУПТО?

  Благодаря предварително за коментарите Ви и отделеното време!

Напиши коментар