Облагане с ДДС на сделки с международен елемент

Облагане с ДДС на сделки с международен елемент

18.03.2018 Ако купувате или продавате стоки от и в...

Декларация по чл. 15 ЗЗБУТ за 2017 г.

За НЕсчетоводители 15.03.2018

Декларация по чл. 15 ЗЗБУТ за 2017 г. гост-автор:инж. Деяна Илиева Съгласно чл. 15 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и...

Вземания и задължения – данъчно третиране за целите на ЗКПО

Данъци 12.03.2018

Вземания и задължения – данъчно третиране за целите на ЗКПО гост автор: Теодор Тодоров Уредбата на задълженията и давността съществува още от библейски времена. Например: Второзаконие, глава 15: “1.В края на всяка седма година да правиш...

ЕС оспори данък Уикенд и обезпечението при търговията с горива

Новини 09.03.2018

ЕС оспори данък Уикенд и обезпечението при търговията с горива В месечния си пакет от решения за нарушения, публикуван вчера,Европейската комисия (Комисията) предприема съдебни действия срещу държави-членки за неспазване на задълженията им по...

Ще сменяме ли касовите апарати до края на 2018 г?

Новини 05.03.2018

Ще сменяме ли касовите апарати до края на 2018 г? През изминалата седмица депутатите приеха на второ четене промени в Закона за митниците, с които се изменя и Законът за данък върху добавената стойност. С направените предложения се въвеждат...

Невъзможност да се отиде на работа поради бедствие

За НЕсчетоводители 28.02.2018

Невъзможност да се отиде на работа поради бедствие автор: Ваня Иванова Минусовите температури и  обилният сняг ще бъдат изпитание за много работници и служители да отидат на работа и да изпълняват нормално трудовите си задължения. В...

Разлика между трудов договор по чл. 114 и чл. 111 от КТ

За НЕсчетоводители 27.02.2018

Разлика между трудов договор по чл. 114 и чл. 111 от КТ гост-автор Боряна Георгиева Трудовият договор за определени дни от месеца и допълнителният трудов договор са все повече популярни като форми на заетост. Между тях обаче има разлики,...

Изисквания за документиране чрез издаване на касови бележки при плащания

Данъци 14.02.2018

Изисквания за документиране чрез издаване на касови бележки при плащания гост автор Теодор Тодоров Към настоящия момент изискванията за регистрирането и отчитането на извършените доставки чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или чрез...

Счетоводители, данъчни консултанти и адвокати ще бъдат задължени да докладват схеми за пестене на данъци

Новини 13.03.2018

  Новите изисквания за докладване ще се прилагат от 1 юли 2020 г. Вчера /13.03.2018 г./ Министрите на финансите на Европейския съвет приеха законодателно предложение, насочено  към повишаването на прозрачността, която е от ключово значение в стратегията за борба с...

България разкри приоритетите в областта на данъчната политика, планирани да се осъществят по време на българското председателството на ЕС

Новини 13.03.2018

На 30 януари на заседание на Европeйския съюз бяха изложени приоритетите в областта на данъчното облагане, които следва да се осъществят по време на българското председателство  на ЕС Правната сигурност, международното развитие и конкурентноспособност, дигитализацията на...

Гърция и България ще разменят информация за укриване на данъци

Новини 11.03.2018

Един от главните проблеми на гръцката държава, укриването на данъци, беше обект на разговори между агенциите по приходите на Гърция и България в София в понеделник, съобщава доклад на Independent Balkan News Agency. Шефът на  Гръцката агенция за независими държавни приходи...

Предложение на ЕС за 4 месеца допълнителен отпуск за отглеждане на дете

Новини 08.03.2018

Европейската комисия предлага нова директива за съвместяване и балансиране на личния и професионалния живот. Тя предстои да бъде обсъдена по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В доклад на Европарламента по въпроса се казва, че въпреки значителния...

Особености по годишната отчетност на предприятия, които не са извършвали дейност през отчетната 2017 г.

Счетоводство 21.02.2018

гост-автор Мария Янчева С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за счетоводството (ЗС), в сила от 01.01.2018г., се въведоха някои облекчения за предприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период.  Определението за...

Регистрация по ЗДДС на неперсонифицирани дружества

Данъци 19.02.2018

гост автор Мария Янчева От началото на 2017 г. се въведе нов специфичен случай на задължителна регистрация по ЗДДС. Неперсонифицираните дружества, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, са длъжни в 7- дневен срок / от 01.01.2018, преди това срокът беше 14...

Нови декларации, удостоверяващи липсата на задължения към персонала при прехвърляне на предприятия и дялове на предприятия

Новини 18.02.2018

  В края на миналата годината -  ДВ, бр. 102 от 2017 г. бяха приети промени в чл. 15 и чл. 129 в Търговския закон, според които прехвърлянето на предприятия и дялове от предприятия могат да бъдат извършени само при изплатени възнаграждения и обезщетения на работници и...

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица – видове доходи, подлежащи на деклариране, указания за попълване, срок за подаване, санкции и примери

Данъци 08.02.2018

гост автор: Красимира Нечева В процеса на годишното приключване и съставяне на финансовия отчет и годишните данъчни декларации, счетоводителите са длъжни да изготвят и редица допълнителни справки, съпътстващи основните декларации, и подпомагащи контролните функции на Агенцията за...