Услуги, извършвани по електронен път (част шеста – процедури във връзка с регистрация по чл.156 ЗДДС – за прилагане режим в Съюза)

автор: Мария Янчева

Право на регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл.156 ЗДДС

обуславя се от едновременното наличие на следните условия:

а) Данъчно задълженото лице е регистрирано на основание чл.96 ЗДДС (задължителна обща регистрация при достигане на определения в ЗДДС облагаем оборот), чл.98 ЗДДС (задължителна регистрация при извършване на дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято стойност надхвърля прага по чл.20, ал.2, т.2 ЗДДС), чл.100, ал.1 ЗДДС (доброволна регистрация) или чл.100, ал.3 ЗДДС (доброволна регистрация при упражнен избор извършваните дистанционни продажби на стоки да се считат с място на изпълнение на територията на страната, независимо от прага по чл.20, ал.2, т.2 ЗДДС);

б) Данъчно задълженото лице извършва доставка на услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на друга държава членка на Европейския съюз, в която лицето няма постоянен обект;

в) Данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната или е установено по постоянен обект на територията на страната, когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз;

г) Данъчно задълженото лице не е регистрирано за прилагане на режим в Съюза в друга държава членка, когато е установено по постоянен обект на територията на страната;

д) Не е налице някое от следните ограничения (чл.156, ал.12 ЗДДС):

- Не са изтекли 6 (шест) месеца от датата на прекратяване на прилагането на режим в Съюза в която и да е държава членка, когато лицето доброволно се е отказало;

- Не са изтекли 6 (шест) месеца от датата на прекратяване на прилагането на режим в Съюза в която и да е държава членка поради това, че лицето е уведомило, че преустановява извършването на доставките по т.б);

- Не са изтекли 2 (две) години от датата на прекратяване в която и да е държава членка на прилагането на режим извън Съюза или на режим в Съюза поради системно неспазване от лицето на задълженията, свързани с прилагането на съответния режим.

 

Правото се упражнява чрез подаване на заявление по електронен път до компетентната ТД на НАП. Органът по приходите има 7-дневен срок за проверка и 7-дневен срок от приключване на проверката за издаване на акт за регистрация или за мотивиран отказ, който се връчва по електронен път.

Дата на регистрация– първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението. Изключение е предвидено при подаване на заявлението до 10-то число на месеца, следващ датата на първата доставка – за дата на регистрация се смята датата на първата доставка.

Идентификационен номер– ЕИК (от Търговски регистър или БУЛСТАТ регистър), пред който се поставя знак BG.

Задължение за уведомяване при промяна в данните, съдържащи се в заявлението за регистрация – до 10-то число на месеца, следващ месеца на промяната.

Промяна на държавата членка на регистрация– лице, което е регистрирано за прилагане на режим в Съюза в друга държава членка може да се регистрира по чл.154 ЗДДС, когато:

- Не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, но е установено по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка след изтичане на две години след годината, през която е регистрирано за прилагане на режим в Съюза в другата държава членка; или

- Премести седалището и адреса си на управление на територията на страната или премести постоянния си обект на територията на страната, когато не е установено по седалище и адрес на управление в Европейския съюз.

Лицето подава заявление до 10-то число на месеца, следващ месеца през който е настъпила промяната и в същия срок уведомява и другата държава членка. В този случай датата на регистрация е датата на промяната.

Обратното също е допустимо (чл.157 ЗДДС) – лице, регистрирано на основание чл.156 ЗДДС може да се регистрира за режима в друга държава членка, като в случаите на преместване на седалище и адрес на управление в друга държава членка това е задължително. Подава се заявление за дерегистрация до 10-то число на месеца, следващ месеца на промяната и в същия срок уведоми и другата държава членка. Датата на дерегистрация е датата на промяна.

 

Прекратяване на регистрацията (чл.157 ЗДДС)

може да бъде по инициатива на лицето и по инициатива на органа по приходите.

  • По инициатива на лицето се извършва, когато: вече не извършва доставки на услуги извършвани по електронен път или вече не отговаря на изискванията за регистрация по чл.156, ал.1 ЗДДС или по избор.

Подава се заявление по електронен път до компетентната ТД на НАП не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца на настъпване на съответното обстоятелство, с изключение на дерегистрация по избор – при нея заявлението се подава до 15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което няма да се прилага режима. Органът по приходите има 7-дневен срок за проверка и 7-дневен срок от приключване на проверката за издаване на акт за прекратяване на регистрацията или за мотивиран отказ, който се връчва по електронен път. Датата на прекратяване е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на електронното съобщение за издаване на акта за дерегистрация, с изключение на дерегистрацията по избор – първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за дерегистрация.

  • По инициатива на органа по приходите се извършва с издаване на акт за дерегистрация, когато: лицето не е извършвало доставки на услуги предоставяни по електронен път осем последователни данъчни периода (календарни тримесечия) и не е подало заявление за дерегистрация или вече не отговаря на изискванията за регистрация по чл.156, ал.1 ЗДДС и не е подало заявление за дерегистрация или системно не изпълнява разпоредбите по прилагане на режим в Съюза (системното неизпълнение е дефинирано в чл.157, ал.8 ЗДДС). Актът зе дерегистрация се връчва по електронен път и датата на дерегистрация е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращане на електронното съобщение.

Прочетете още:

Услуги, извършвани по електронен път (част първа)

Услуги, извършвани по електронен път (част втора)

Услуги, извършвани по електронен път (част трета–режим в Съюза и режим извън Съюза – общи положения)

Услуги, извършвани по електронен път (част четвърта–режим в Съюза и режим извън Съюза - деклариране и внасяне на данъка)

Услуги, извършвани по електронен път (част пета – процедури във връзка с регистрация по чл.154 ЗДДС – за прилагане режим извън Съюза)

----------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар