Услуги, извършвани по електронен път (част втора)

автор: Мария Янчева

ЗДДС предвижда няколко специални регистрации (режими) във връзка с услугите извършвани по електронен път:

  1. Регистрация по чл.97б ЗДДС– прилага се за данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната и предоставят услуги извършвани по електронен път, когато получателите на услугите са данъчно незадължени лица, установени на територията на страната (или са с постоянен адрес на територията на страната или обичайно пребивават в страната).

 

Чл. 97б. ЗДДС (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели - данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната
 

За да подлежи на регистрация по чл.97б ЗДДС, доставчикът следва да няма регистрация на някое от следните основания:

 

1. По чл.154 ЗДДС за прилагане на режим извън Съюза;

2. Регистрация в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза;

3. По чл.96 ЗДДС – задължителна обща регистрация при достигане на определения в ЗДДС облагаем оборот;

4. По чл.97 ЗДДС – задължителна регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране;

5. По чл.98 ЗДДС – задължителна регистрация при извършване на дистанционни продажби на стоки с място наизпълнение на територията на страната, чиято стойност надхвърля прага по чл.20, ал.2, т.2 ЗДДС (към момента този праг е определен на 70,000 лева);

6. По чл.100, ал.1 ЗДДС – доброволна регистрация;

7. По чл.100, ал.3 ЗДДС – доброволна регистрация при упражнен избор извършваните дистанционни продажби на стоки да се считат с място на изпълнение на територията на страната, независимо от прага по чл.20, ал.2, т.2 ЗДДС.

Заявление за регистрация по 97б ЗДДС се подава до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за първата доставка на услуги извършени по електронен път.

Срокът за подаване на заявление за регистрация по чл.97б ЗДДС е 7-дневен при следните хипотези:

  • Когато данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл.154 ЗДДС или е подало заявление за регистрация за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза в друга държава членка и получи отказ. Срокът тече от датата на получаване на отказа.

  • Когато на данъчно задълженото лице е прекратена регистрацията за прилагане на режим извън Съюза по чл.154 ЗДДС или регистрацията за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза в друга държава членка. Срокът тече от датата на извършване на първата доставка след преустановяване на прилагането на съответния режим.

    Заявлението за регистрация по 97б ЗДДС се подава до ТД на НАП – София (чл.74, ал.6 ППЗДДС), като регистрацията следва да се извърши от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението (чл.101, ал.8 ЗДДС).

    При регистрация по чл.97б ЗДДС първият данъчен период включва и периода от датата на първата доставка до датата на регистрацията.

Регистрираните по чл.97б ЗДДС лица нямат право да посочват в издаваните от тях фактури данък върху добавената стойност за доставки, различни от доставки на услуги извършвани по електронен път на данъчно незадължени лица, установени или с постоянен адрес или обичайно пребиваващи на територията на страната (чл.113, ал.9 ЗДДС). 

В случай че след регистрация по чл.97б ЗДДС за данъчно задълженото лице възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, чл.97 или чл.98 ЗДДС, то следва да се регистрира по реда и в сроковете, предвидени за съответния режим. Същото важи и когато данъчно задълженото лице реши да приложи някои от режимите за доброволна регистрация по чл.100, ал.1 или ал.3 ЗДДС. Важна особеност при определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл.96 ЗДДС е, че регистрираните по чл.97б ЗДДС лица не включват в него оборота от доставки на услуги извършени по електронен път на данъчно незадължени лица, установени или с постоянен адрес или обичайно пребиваващи на територията на страната (чл.96, ал.7, т.3 ЗДДС и чл.73, ал.1 ППЗДДС).

Всички хипотези по предходния параграф, както и случаите на регистрация по чл.154 ЗДДС за прилагане на режим извън Съюза и регистрация за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза в друга държава членка, са основания за задължителна дерегистрация по чл.97б ЗДДС(чл.107, т.5 ЗДДС). Инициативата за прекратяване на регистрацията в общия случай е на органа по приходите и актът за дерегистрация се връчва на лицето, като датата на връчване се счита за дата на дерегистрацията (чл.110 ЗДДС).

Специална процедура е предвидена при регистрация на лицето за прилагане на режим в Съюза или на режим извън Съюза в друга държава членка – данъчно задълженото лице следва да подаде заявление за дерегистрация по образец в 14-дневен срок от съответната регистрация в друга държава членка (чл.77а ППЗДДС). Заявлението се подава в ТД на НАП – София и органите по приходите имат 7-дневен срок от получаването му да направят проверка на обстоятелствата и 7-дневен срок от приключване на проверката да издадат акт (за дерегистрация или за мотивиран отказ). При специалната процедура за дата на дерегистрация се счита датата на регистрация на лицето в другата държава членка за съответния режим. 

 (Следва продължение)

Прочетете още Услуги, извършвани по електронен път (част първа)

-------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстряция:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар