Срокове по ЗДДФЛ относно годишните задължения за 2021 г.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

  • от 10 януари до 30 април 2022 г. (3 май 2022 г.) – за физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително при деклариране на други обстоятелства по декларацията и окончателния данък за определени доходи от чужбина.
  • от 1 март до 30 юни 2022 г. – за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и регистрираните земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ).
     

 В срок до 30 април 2022 г. задължително се декларират:

  • Доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е“ и „и“ от ЗДДФЛ, а именно:

- трудовите правоотношения по § 1, т. 26, букви „е“ от ЗДДФЛ са правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
 

- трудови правоотношения по § 1, т. 26, „и“ от ЗДДФЛ са правоотношенията със съдружници, член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

 

  • Придобитите доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък като: доходи от дивиденти, лихви по банкови сметки, облагаеми награди, облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане и др., за които окончателният данък се определя в образец 2081 на декларацията.
  • притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, които информативно се посочват в образец 2081 на декларацията;
  • предоставените/получените парични заеми при условията на ЗДДФЛ, които се декларират в образец 2020 на декларацията.


Срокове за внасяне на дължимите по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ данъци:

до 30 април (3 май) 2022 г. – за внасяне на данъка върху общата годишна данъчна основа за довнасяне и окончателния данък за определени доходи от чужбина.

до 30 юни 2022 г. – за внасяне на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ.

 

Срок за ползване на отстъпка от данъците за довнасяне:

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март 2022 г. по електронен път, могат да ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март 2022 г.

Максималният размер на отстъпката може да бъде 500 лв.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар