Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица – видове доходи, подлежащи на деклариране, указания за попълване, срок за подаване, санкции и примери

гост автор: Красимира Нечева

В процеса на годишното приключване и съставяне на финансовия отчет и годишните данъчни декларации, счетоводителите са длъжни да изготвят и редица допълнителни справки, съпътстващи основните декларации, и подпомагащи контролните функции на Агенцията за приходите. Една от тях е изготвяната на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ Справка за изплатените доходи на физически лица. Справката се подава от името на платеца на доход и е носител на информация за изплатения доход на всяко едно физическо лице през отчетната година.

Внимание! В сила от 01.01.2018 г. с изм. ДВ, бр. 97/2017 г. е регламентиран нов по-кратък срок за подаване на справката - до 15 март на годината, следваща годината на изплащане на доходите (предишен срок 30 април).

 

Кои са лицата, които са задължени за подават справка по чл. 73, ал. от ЗДДФЛ:

Справката се представя от предприятия и от самоосигуряващи се лица, които са изплатили доходи на физически лица през данъчната година.

Видове изплатени/начислени доходи, които се декларират в справката:

І. Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6), в това число доходи от друга стопанска дейност по чл.29, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и доходи от източници по чл. 35;

Например към тази група доходи включваме: доходи по чл. 29, изплатени в полза на регистрирани земеделски стопани (с изключение на тези, избрали да се облагат по чл. 29а от закона), от горско, ловно, рибно стопанство, авторски и лицензионни възнаграждения, от занаят, свободни професии – адвокатски хонорари, изплатени суми към ЧСИ, възнаграждения на артисти, консултантски услуги, счетоводни дейности, ремонтни дейности и други, наети по извънтрудови правоотношения; доходи от наем на движимо и недвижимо имущество – например за отдадени под наем помещения, транспортни средства и др.; други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ– пропуснати ползи, неустойки, лихви и др.

ІІ. Доходи от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13,  ал. 1, т . 3 (доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ).

Например към тази група доходи включваме: доходи от продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество, например имот, автомобил, машини или други вещи, закупени от физически лица за определена сума, която включваме в справката за съответната година.

ІІІ. Доходи по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък и изплатени в полза на чуждестранни физически лица (чл. 37 и 38 от закона), с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК;

Например към тази група доходи включваме:доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза физически лица, доходите, придобити от физически лица при предаване на отпадъци на дружества, които имат разрешително да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците, доходи от лихви по заеми към кооперация, придобитите от член на кооперацията, доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост, доходи от лихви по банкови сметки, доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", придобити на датата на обратно получаване на сумата и т.н.

Тук се включват и други доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната (чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ).  Ако някой от тези доходи попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ и е начислен/изплатен в полза на ЧФЛ, установено в държава-членка на ЕС или в друга държава - членка на ЕИП, този доход не се облага с окончателен данък. В тези случаи задължително, лицето придобило дохода, представя пред платеца документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

Изключват се доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК, изплатени в полза на чуждестранно физическо лице до 500 000 лв. годишно, за които платецът на дохода е приложил разпоредби на СИДДО, свързани с прилагане на по-ниска данъчна ставка или освобождаване от облагане в страната. Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК се подава в срок до 31 март на годината, следваща изплащането на дохода.

ІV. Необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24 от ЗДДФЛ, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

Например към тази група доходи включваме: изплатени доходи от разпореждане с финансови инструменти (дялове, акции и др. ценни книжапо смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ), изплатени доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, парични и предметни печалби, изплатени от участие в хазартни игри, организирани съгласно изискванията на Закона за хазарта, доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя и пр.

 

Начин на подаване на данните и особености

- Предприятия, изплатили доход на максимум до 5 физически лица, могат да подадат данни на хартия вкомпетентнатаТД на НАП по регистрация. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за НАП и един за платеца на доходите.

- Предприятията, изплатили доходи на повече от 5 физически лица, задължително представят справката само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП. http://www.nap.bg/document?id=4309

- При подаване на данни на електронен носител на място в НАП е задължително да се приложи и придружително писмо в два екземпляра.

- При прехвърляне или преобразуване на предприятие справката се изготвя от правоприемника.

- Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял, а не за годината на изплащнето на тези доходи.

- Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имуществопо чл. 33, ал. от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето на собствеността.

- В справката винаги се записва брутния размер на изплатения доход, а не данъчната основа, намалена с разходите за дейността и други отчисления (например осигурителни вноски при извънтрудово правоотношение).Задължително доходът и удържания от лицето данък, посочени в справката, съответстват на дохода и удържания данък в предоставената на лицето служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ.

- За изплатени доходи на ЧСИ с ДДС регистрация, се посочва сумата без начисления ДДС.

- В справката не се попълват данни за изплатени доходи по трудови правоотношения, ДУК и възнаграждения за личен труд в дружеството, положен от собственик/съдружник. Не вземат участие и доходите в полза на едноличните търговци и физическите лица, регистрирани като земеделски и тютюнопроизводители, избрали да се облагат по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ.

 

Съдържание на справката и указания за попълване на данните

В Част І Идентификационни данни за платеца на дохода се попълват данните на предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходите, а когато справката се подава от правоприемник – данните на правоприемника.

ВЧаст ІІДанни за изплатените доходи през годината се попълват изплатените доходи по видове (номенклатура на доходите към справката) и за всяко физическо лице на отделен ред, както следва:

    В колона 2 се отбелязва с "да" или "не" обстоятелството дали съответното физическо лице е чуждестранно за България;

     В колона 3 се вписва код "1" за лице с ЛН и ЛНЧ; код "2" за чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН, ЛН или ЛНЧ; код "3" - за самоосигуряващо се лице, което в документа за придобития доход е посочило ЕИК, а не ЕГН, ЛН или ЛНЧ; код "4" – за доходи с кодове 820 и 821. Колона 3 не се попълва, ако в колона 4 се вписва ЕГН.

   В колона 4, когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице без ЕГН, ЛН или ЛНЧ, се вписва служебният номер от регистъра на НАП, ако лицето има такъв;

  В колони 4 и 5 не се попълват за изплатени доходи с кодове 820 и 821;

  В колони 6 и 7 се попълва информация за адрес, само когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице, като в тези случаи се посочва адресът на лицето в чужбина, или когато е изплатен доход с код 820 (наем на имущество в режим на етажна собственост). В тези случаи се посочва адресът на наетото недвижимо имущество в режим на етажна собственост.

  В колона 8 се вписва кода, посочен в номенклатурата към справката, според вида на изплатения доход (например за извънтрудови правоотношения се използват кодове от 3071 до 30714, за доходи от наем на имот - код 401, за доходи от дивиденти – код 814). Ако на едно физическо лице са изплатени доходи с различен код, данните се записват на отделни редове.

  В колона 9 се посочва брутния размер на дохода, т.е. без приспадане на признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на дохода. За доходи с кодове 820 и 821 брутният размер на доходите за всички физически лица се посочва на един ред.

  В колона 10 се посочва размерът на удържания данък, ако има такъв

 

Корекции в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може да се правят в срока за подаване на данните.

Ако желаете да направите корекции на вече подадена справка по чл. 73, е необходимо да подадете нова справка, в която се съдържат абсолютно всички данни за периода, а не само коригираните.

Санкции за непредставяне или неспазване на срока за подаване на справката

В чл. 82 от закона за ДДФЛ са предвидени следните санкции:

- За непредставяне или за несвоевременно представяне на информация глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

-  За посочване на неверни или непълни данни -  глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

- При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

 

Примери за изплатени доходи на физически лица от дружество „Х“ през 2017 г.:

 

1.    Изплатена сума по договор за наем с ФЛ (Петър Петров Петров) по 300 лв. месечно, общо изплатена сума за 2017 г. (12*300лв.) – 3600 лв. Удържан данък общо за І, ІІ и ІІІ-то тримесечие – (3*81лв.)243 лв.

2.    Придобит е автомобилот ФЛ(Иван Иванов Иванов), покупна стойност – 5000 лв., дружеството-платец на сумата не е задължено да удържа данък върху изплатената сума.

*Физическото лицето ще декларира сумата в ГДД по чл. 50, като ще дължи данък върху разликата между цената на придобиване и последваща продажба, в случай че периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година.

3.  През първо тримесечие на годината е взето решение от едноличния собственик  (Георги Георгиев Георгиев) за разпределяне на дивидент в размер на 20000 лв. Удържан е данък в размер на 1000 лв. 

Справката по чл. 73, ал. 1 на дружеството изглежда ето така:

 

-----------------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и бизнес консултации


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

16 Коментари

 1. Avatar
  Теодора симова К. 2020-06-27 14:03:31

  Здравейте,

  Работя с една бет компания като физическо лице афилиейт маркетинг имам годишно приходи от 1400лв + имам нормална пенсия + 1300лв от като земеделец при това положение имам ли някъкви задължения? Благодаря

 2. Avatar
  Вера Стойнева 2020-03-26 09:20:48

  Здравейте.
  Как се подава пропуснато лице, на което е изплатен догода? С коригираща декларация или нова само с пропуснатото лицеы

 3. Avatar
  ПЕПИ 2020-02-27 13:23:40

  Български гражданин,живеещ и работещ със семейството си в Германия отдава под наем сграда на ЮЛ.Наемателят подава Декларация по чл.55 на всяко тримесечие/колона 3,ред 4-окончателен данък по чл.37 и чл.38..../ и плаща 10% окончателен данък,въпросът ми е в спр.73 как да се отрази този наем?С кой код се отразява наемът- 401 ИЛИ 804,а наемодателят с ЕГН ли се подава или по някакъв друг начин и следва ли да подаде ГДД за получения доход от наем?

 4. Avatar
  Мария Василева 2019-02-17 19:59:49

  Пенсионер съм, като съм продължила да работя една година след пенсионирането, имам друг трудов договор на половин работен ден на друго място и един месец граждански договор за 2018г. Трябва ли да подавам декларация и ако трябва, какъв формуляр трябва да попълня.

 5. Avatar
  Николай Караджов 2019-02-13 14:48:44

  Здравейте, продавам GSM-и втора употреба, които закупувам от случайни хора, трябва ли за всеки закупен от мен телефон от случаен човек да подавам такава справка по чл.73 ал.1 от ЗДДФЛ ?

 6. Avatar
  Малина Стоянова 2018-03-27 20:35:41

  Ами когато си решил да посочиш скрито разпределение за 2017 г., след 15.03.2018 г., какво правим?

 7. Avatar
  Нечева 2018-03-07 10:57:14

  Здравейте Бонка Вълкова,
  Според мен трябва, за по-подробна информация може да се обърнете към компетентната институция - НАП.

 8. Avatar
  Бонка Вълкова 2018-03-06 21:13:08

  Здравейте! Фирма плаща наем на ЧФЛ, живеещо в САЩ. За удържания оконч. данък наем е подавана Декл. чл.55 всяко тримесечие на 2017г.. Следва ли това лице да бъде включено в Спр. по чл. 73 с брутната сума на наема и съответно да се посочи и оконч.данък., вид доход 804? Благодаря предварително!

 9. Avatar
  Красимира Нечева 2018-03-06 17:29:13

  Здравейте,
  По мое мнение:
  - доход от ГД за съставяне на ГФО е с код 3074;
  - доход от ГД за консултантски услуги с 3073;
  - сумите изплатени на нотариусите се посочват в справката.

 10. Avatar
  Виолета Георгиева 2018-02-27 12:37:27

  Здравейте,
  имам няколко въпроса във връзка с попълване на декл. по чл.73:
  - Граждански договор за съставяне на ГФО с код 30714 или 3074 се посочва?
  - Граждански договор за консултантски услуги с код 30714, 3076 или 3073 се посочва?
  - Сумите, изплатени на нотариусите, които имат Булстат, регистрирани са по ДДС с ЕГН, издават сметка/фактура посочват ли се в декларацията?
  Ще бъда благодарна ако ми отговорите.
  Благодаря предварително!

 11. Avatar
  Илиана Донева 2018-02-21 13:25:34

  Здравейте,
  През 2017 година на 15.11. е починало лице- едноличен търговец. Фирмата е поета по наследство от единия наследник. Вписването на новата фирма, също едноличен търговец е от 24.11.2017 година както и съответно вписването на прехвърлянето на едноличния търговец на наследодателя. Старата фирма има изплатени суми по граждански договор от второто тримесечие на 2017 година. Кой следва да подаде декларация по чл.73 сега ? Уточнявам, че двете фирми - на наследодателя и на поелия наследството , са с различен Булстат .

 12. Avatar
  Вяра Казакова 2018-02-21 12:09:55

  Здравейте, фирма изкупува от физически лица с договор за покупко-продажба, мобилни телефони. На лицата това не е облагаем доход, следва ли да ги включва в справката по чл.73 и ако да, с какъв код. Трябва да подчертая, че през цялата година всяко лице е продало на фирмата по един телефон, тоест ние няма как да знаем дали това им е дейност по занятие на физическите лица, а и сумите са под 1000 лв.

 13. Avatar
  Красимира Нечева 2018-02-19 14:35:00

  Здравейте,
  1. Съгласно ЗДДФЛ ако букмейкърският пункт организира хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта, или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв., то същите следва да се декларират в справката с код 905 - Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; (чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ).
  2. Предметни награди с незначителна стойност (§1, т. 62 от ДР - до 30 лв.) от други игри на случайността, извън посочените с код 905 (чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ) се третират като необлагаеми доходи. В посочения случай при стойност 150 лв., според мен следва да се посочат с код 602 в справката по чл.73.

 14. Avatar
  ЕЛИЦА МАЛЧЕВА 2018-02-19 12:09:52

  Здравейте!Водя счетоводство на букмейкърски пункт и искам да попитам трябва ли да изброявам там лицата, на които са изплатени парични награди.

 15. Avatar
  Юлиана Атанасова 2018-02-19 11:14:11

  Здравейте,
  Компания за продажба на бързооборотни стоки раздава предметни награди на случаен (лотариен) принцип. Стойността на една награда е 150.00 лв. Тези награди трябва ли да се декларират в Справката по чл.73?
  Благодаря предварително за отговора

 16. Avatar
  Красимира Нечева 2018-02-09 11:15:10

  Здравейте,
  В този случай в справката ще бъде посочена като доход сумата без ДДС, аналогично на изплатената сума на ЧСИ, издало фактура с ДДС. Необходимо е да Ви декларира, че не е избрал да се облага по реда предвиден в ЗДДФЛ за едноличните търговци - чл.29а, защото в противен случай не следва да участва в справката.

Напиши коментар