Регистрация по чл. 99 ЗДДС

автор: Мария Янчева

ЗДДС предвижда специална задължителна регистрация за лица, които извършват вътрешнообщонстно придобиване на стоки (ВОП) над определен стойностен праг. Условията, при които възниква задължението за подаване на заявление за регистрация са следните:

1)  Получателят по доставката да няма регистрация на някое от следните основания:

-          По чл.96 ЗДДС – задължителна обща регистрация при достигане на определения в ЗДДС облагаем оборот;

-          По чл.97 ЗДДС – задължителна регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране;

-          По чл.98 ЗДДС – задължителна регистрация при извършване на дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято стойност надхвърля прага по чл.20, ал.2, т.2 ЗДДС (към момента този праг е определен на 70,000 лева);

-          По чл.100, ал.1 ЗДДС – доброволна регистрация;

-          По чл.100, ал.3 ЗДДС – доброволна регистрация при упражнен избор извършваните дистанционни продажби на стоки да се считат с място на изпълнение на територията на страната, независимо от прага по чл.20, ал.2, т.2 ЗДДС;

-          По чл.102 ЗДДС – регистрация по инициатива на орган по приходите при установяване на съответни предпоставки за задължителна регистрация, когато задълженото лице не е предприело съответни действия.

2)  Общата стойност на облагаемите ВОП за текущата календарна година да надвишава 20 000 лева. В тази стойност не се включва данъка върху добавената стойност, дължим или платен в другата държава членка, както и стойността на придобитите нови транспортни средства и стоки, подлежащи на облагане с акциз (чл.99, ал.4 ЗДДС).

Задължението за регистрация по чл.99 ЗДДС при наличие на гореописаните условия важи и за данъчно незадължени юридически лица. Но не се прилага за нерегистрирани по ЗДДС и регистрирани по чл.97а ЗДДС лица, които придобиват нови превозни средства по чл.13, ал.2 ЗДДС или (л.7, ал.2 ЗДДС), както и за нерегистрирани по ЗДДС лица придобиващи акцизни

Когато след регистрация по чл.99 ЗДДС за лицето възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, чл.97 или чл.98 ЗДДС, то следва да се регистрира по реда и в сроковете, предвидени за съответния режим. Регистрирано по чл.99 ЗДДС лице може да упражни и правото си за доброволна регистрация по чл.100 ЗДДС.

Лицата, задължени да подадат заявление за регистрация по чл.99 ЗДДС, трябва да направят това не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите ВОП надвиши 20 000 лева (чл.99, ал.3 ЗДДС). Възникването на данъчното събитие се определя по общите правила на закона (чл.63, ал.1 ЗДДС) - прехвърляне на собстевност, фактическо предаване, др. Органът по приходите извършва регистрацията в 3-дневен срок от подаване на заявлението.

С данък върху добавената стойност се облага и ВОП, с което се надхвърля прага от 20 000 лева.

Лицата, регистрирани на основание чл.99 ЗДДС нямат право да начисляват данък в издаваните от тях фактури и известия и като основание за неначисляване вписват „чл.113, ал.9 ЗДДС“ (чл.79, ал.2, т.2 ППЗДДС). Те нямат право и на данъчен кредит за получени доставки (чл.70, ал.4 ЗДДС). Дължимият данък по ВОП се начислява с протокол по чл.117, ал.1, т.1 ЗДДС  не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем съгласно чл.63 ЗДДС. В дневника за продажби се включват единствено документите издадени във връзка с извършените ВОП с място на изпълнение на територията на страната (чл.113, ал.2 ППЗДДС). Дневник за покупки може да не се изготвя, той съдържа нулев запис (чл.113, ал.3 ППЗДДС). Справка-декларацията и дневниците се подават по общия ред до 14-то число на следващия месец, в който срок се внася и дължимия данък.

---------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

ИлюстрацяDesigned by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар