Публикувана е част V на Декларацията по чл. 87а и чл. 88 от ЗКПО

Със Заповед № ЗМФ-880/20.10.2023 г. на министъра на финансите е утвърдено допълнение в образеца на Декларацията по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски с нова Част V „Деклариране на авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г.“

Новата Част V трябва да се попълва само от дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, които внасят задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент (ЕС) 2022/1854).

Лицата, които декларират авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г., следва да подадат декларацията по чл. 87а и чл. 88 от ЗКПО по електронна поща на компетентната териториална дирекция, където в Част V „Деклариране на авансови вноски за временната солидарна вноска за 2023 г.“ попълнят съответната солидарна авансова вноска. Първият срок за деклариране на авансова вноска за временната солидарна вноска е 30 октомври 2023 г.
В останалите случаи, когато съгласно ЗКПО е необходимо да се подаде декларацията по чл. 87а и чл. 88 от ЗКПО само за деклариране вида и размера на авансовите вноски или за промени на авансовите вноски, тя се попълва и подава чрез електронната услуга на НАП:  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар