Отчет за продажбите за сделките по специалните режими по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС

В последните промени на Правилника за прилагане на ЗДДС (ДВ. бр.59 от 26 Юли 2022г.) има едно допълнение, което касае лицата, регистрирани по специалните режими по чл. 154, 156 и 157а от ЗДДС*.

Те следва да съставят отделен отчет за продажбите за сделките, за които прилагат тези режими, включително когато за тези продажби е издадена данъчна фактура или известие към фактура (чл. 112, ал. 6 ППЗДДС с променена редакция).

Данните от отчета за продажбите се посочват в дневника за продажбите на един ред. В този случай издадените документи не се отразяват в дневника за продажбите


Отчет за извършените продажби
Чл. 112
(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от закона лице за доставките, за които прилага тези режими, съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона, включително когато е издало фактура или известие към фактура за тях, като в отчета за извършените продажби се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на съответния данъчен период.

Чл. 113
(19) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и/или 157а от закона, отразява данните от отчета за продажбите по чл. 112, ал. 6 на един ред в дневника за продажбите, като попълва колони 1 - 5 и 23 на приложение № 10. В тези случаи издадените данъчни документи за доставките не се отразяват в дневника за продажбите за периода.

1 номер по ред

2 клон

3 вид

4 номер

5 дата на документа

23 ДО на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на терито-рията на друга държава членка

-----------------------------------

  • 154 Специална регистрация за прилагане на режим извън Съюза
  • 156 Специална регистрация за прилагането на режим в Съюза
  • 157а Специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар