Обнародвани са промени в Наредба № Н-18

В ДВ брой: 38, от дата 30.4.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Направените промени произтичат от въведената в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) възможност за лице, избрало да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от закона, да може да регистрира и отчита извършваните от него доставки/продажби в този търговски обект чрез издаване на фискален бон /ФБ/, генериран в електронен вид, който се предоставя на получателя по електронен път (чл. 118, ал. 21).

Нормата не е задължителна за прилагане, а е алтернативна възможност за тези задължени лица да предоставят фискалния бон в електронен вид, вместо на хартиен носител

  •  Чл. 3 (18) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2024 г.) Лице по ал. 1 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки и/или услуги в търговски обект чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид, при условие че:

1. е избрало да използва в търговския обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, и е подало информация съгласно приложение № 32;
2. разполага с данни за клиента, необходими за предоставяне на фискалния бон в електронен вид, съгласно чл. 52з, ал. 17.

  •  В чл. 52з ал. 17 Регистрирането и отчитането на продажбите с фискален бон, генериран в електронен вид от лице по чл. 3, ал. 18, се извършва съгласно чл. 25, ал. 6. Фискалният бон се предоставя на клиента чрез изпращане на електронния му адрес или чрез съхраняване и визуализация в негов профил в интернет сайт или мобилно приложение. При поискване фискалният бон се издава на хартия.

 

  •  В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 Функционални изисквания

1. В раздел I се създава т. 15:

15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2024 г.) Допуска се фискалните устройства да имат възможност за регистриране и отчитане на продажби/сторно операции чрез фискален бон, отпечатан на хартиен носител, и/или чрез фискален бон, генериран в електронен вид (включително дубликат на фискален бон, означен с надпис "ДУБЛИКАТ"). Изборът се прави при регистрирането на продажбата/сторно операцията.

2. В раздел IIIa, Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) т. 2 буква „б“ се изменя така:

„б) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната/генерираната информация на всеки документ по реда на неговото издаване, независимо дали е отпечатан или не, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхранява в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана.“

3. Раздел VІб се изменя така:
VІб. Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид

1. Фискалното устройство трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон на хартиен носител и/или чрез генериране на фискален бон в електронен вид.
2. Генерираният фискален бон в електронен вид трябва да отговаря на изискванията на наредбата за издаване на фискален бон на хартиен носител, с изключение на изискването за отпечатване.
3. Фискалното устройство трябва да осигурява запис в КЛЕН и на фискален бон, генериран в електронен вид.
4. В КЛЕН трябва да може да се разграничава издаден фискален бон на хартиен носител и фискален бон, генериран в електронен вид.

5. Фискалният бон, генериран в електронен вид, трябва да бъде четим, да отговаря на хартиения образец и да съдържа реквизитите по чл. 26, с изключение на графично фискално лого.“

  •  Промени в  приложение № 29 към чл. 52а  Изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти, за включване в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2024 г.) Софтуерът, използван в търговски обект, в който се издават фискални бонове в електронен вид съгласно чл. 3, ал. 18, трябва да има и функционалност за:
24.1. изпращане на генерираните в електронен вид бонове на електронен адрес на клиента или към негов профил в интернет сайт или мобилно приложение;
24.2. визуализация и експорт на данни по т. 18 за продажбите, регистрирани чрез издаване на ФБ в електронен вид; експортираните данни са минимум със следната структура:
- уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
- дата на откриване на продажбата;
- време на откриване на продажбата (час, минута, секунда);
- дата на приключване на продажбата;
- време на приключване на продажбата (час, минута, секунда);
- дължима сума по продажбата - в лв.;
- уникален идентификатор на клиента в клиентската програма за регистриране на потребители (присвоен от софтуера);
- начин на предоставяне на клиента на генерирания ФБ в електронен вид; при предоставяне чрез изпращане на съобщение на електронен адрес - електронен адрес на получателя на съобщението.
24.3. съхранение по реда на т. 15 на информация за предоставянето на клиентите на генерираните ФБ в електронен вид:
- уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
- дата на предоставяне на клиента на ФБ;
- време на предоставяне на клиента на ФБ;
- начин на предоставяне на клиента на ФБ; при предоставяне чрез изпращане на съобщение на електронен адрес - електронен адрес на получателя на съобщението.

 

  • Промени в Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1. Информация, подавана от лицата, избрали да ползват в търговски обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, за използвания софтуер в търговски обект

2а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2024 г.) В обекта се издават фискални бонове в електронен вид: ДА/НЕ.

-----------

ЗДДС

Чл. 118 (21) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Лице, избрало да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. 16, може да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в този търговски обект чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, който се предоставя на получателя по електронен път, при условия, ред и начин, определени в наредбата по ал. 4.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар