Защита на личните данни на кандидатите за работа - права и задължения

гост-автори: адв. Цвета Спартанска,

                         адв. Димитър Джутев
                     

Мотивирани от прякото действие и прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД или GDPR), започнало на 25 май 2018 г., много работодатели, в качеството си на администратори и/или обработващи лични данни, инвестираха значителни усилия за привеждане на дейността си в съответствие с новите разпоредби. Гражданите, от своя страна, значително повишиха своята информираност относно правата и задълженията си като субекти на лични данни.

Обработването на лични данни в контекста на кандидатстването за работа и набиране на персонал се отличава като един от процесите, които все още пораждат въпроси за всяка от страните. Настоящото изложение има за цел да разгледа основните положения, свързани с обработването на лични данни в хода на тази дейност.

Процедурата по набиране на персонал минава през няколко основни фази:

- разпространяване на информация за свободна работна позиция,

- приемане и разглеждане на кандидатури,

- провеждане на интервюта и събеседвания,

- оценка и селекция на кандидати, избиране и сключване на трудов договор.

  • Процесът по обработване на лични данни при набиране на персонал стартира с откриването на процедурата чрез разпространяване на информация за нея по избран от дружеството начин. В тази информация, следвайки принципите на Регламента за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, трябва да се предоставят данни за администратора и обработващите (ако има такива), цел