Данъчни промени 2021 част 1: СУПТО - по желание, но с данъчни облекчения

В ДВ брой 104, от дата 8.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат допълнения и изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗС и други данъчни закони. В няклоко публикации ще се спрем на най-важните промени:

 

Възможността за ползване на СУПТО става доброволна. За насърчаване на търговците, използващи СУПТО са предвидени данъчни облекчения:

- ускорено възстановяване на данъчен кредит

- при първо установено неиздаване на фискален бон да не се запечтва търговският им обект

- годишна данъчна амортизационна норма до 100% на софтуера и хардуера, на който е инсталиран СУПТО

 

в сила от 12.12.2020 г.

Чл. 118 (18) (Лице, за което е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез издаване на фискален бон и желае да ползва софтуер за управление на продажбите в търговски обект, може да избере за управлението на продажбите да използва в търговски обект софтуер, включен в списъка по ал. 16. Редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера се определят с наредбата по ал. 4. В търговски обект, в който лицето е избрало да ползва софтуер, включен в списъка по ал. 16, за управление на продажбите е длъжно да ползва само този софтуер.

(19) Алинея 18 не се прилага за лица, ползващи интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронни системи с фискална памет.

 

в сила от 12.12.2020 г.

Чл. 92 (3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

5. за управление на продажбите лицето е избрало да ползва в търговски обект софтуер за управление на продажбите в търговски обект.
 

в сила от 12.12.2020 г.

Чл. 186а Независимо от предвидената глоба или имуществена санкция, чл. 186 не се прилага на лице по чл. 118, ал. 18, което за първи път не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба, при условие че за управление на продажбите е избрало и използва само софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16.“
 

в сила от 01.01.2021 г.

ЗКПО
чл. 55 (7) За следните активи от категория IV годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 100 на сто:
1. софтуер или право на ползване на софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност;
2. компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от Закона за данък върху добавената стойност.“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар