[Znamkak.com] Данъци и осигуровки за домоуправител на етажна собственост

Лице е избрано за домоуправител на етажна собственост. Етажната собственост е регистрирана в регистър БУЛСТАТ. Лицето работи едновременно и на трудов договор.

1. Дължат ли се осигуровки и данък за полученото възнаграждение като домоуправител ?
2. Следва ли да се попълват Декларации образец 1 и 6 ?

 

Данъчни аспекти

Поради обстоятелството, че специалният закон - Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) регламентира избор на управител на етажната собственост, за целите на данъчното облагане, управителите на етажна собственост се третират като лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности. На основание § 1, т. 26, буква ,,д” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности, се определят като трудови правоотношения.

Лицата, които получават доходи от трудови правоотношения, се облагат по реда на Раздел І от глава пета на ЗДДФЛ и при формирането на облагаемия доход не се приспадат разходи за дейността.

Според разпоредбата на чл. 42 от ЗДДФЛ, задължението за авансово облагане на доходите от трудови правоотношения е на работодателя.

За целите на ЗДДФЛ ,,работодател” е: всяко местно лице (физическо или юридическо), чуждестранно лице (физическо или юридическо), извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице (§1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ).


   Съгласно чл. 9 от ЗУЕС има две форми на управление на етажната собственост: общо събрание и сдружение на собствениците.

Общото събрание на собствениците не е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. Съгласно разпоредбата на чл. 11, т. 11 от ЗУЕС общото събрание на собствениците може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица.

За създаването на сдружение се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) (чл. 25, ал. 3 от ЗУЕС).
Сдружението се създава само за целите на ЗУЕС и се вписва в регистъра на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост.
На основание разпоредбата чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС сдружението на собствениците е юридическо лице, създадено по реда на ЗУЕС и има за предмет управлението на общите части на етажната собственост. На основание разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ сдружението на собствениците като юридическо лице, което не е търговец, подлежи на регистрация в регистър БУЛСТАТ.

В разглеждания казус формата на управление на етажната собственост е сдружение на собствениците, което е юридическо лице по смисъла на ЗУЕС. На основание чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗУЕС органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор). Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти от управителния съвет (управителя).

По смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството, във връзка с препратката на § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ, предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

   Видно от цитираните дефиниции, етажната собственост с форма на управление - сдружение, е сред лицата, които са .....

 

Тази статия е част от ZnamKak.com, нашата платена платформа.

Данъци и осигуровки за домоуправител на етажна собственост

В нея може да прочетеш :

1.  В кои случаи се дължат осигуровки и данък за получено  възнаграждение от домоуправител ?
2. Следва ли да се попълват Декларации образец 1 и 6 ?

Искаш ли да знаеш повече и да ти е лесно ?

Чакаме те в ZnamKak.com!

 

За да може да прочетеш всички статии , трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

 

Илюстрация: Sale photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар