Услуги, извършвани по електронен път (част четвърта–режим в Съюза и режим извън Съюза - деклариране и внасяне на данъка)

автор:Мария Янчева

Основните правила по деклариране и внасяне на данъка от лица, регистрирани за прилагане на специален режим в Съюза по чл.156 ЗДДС и на специален режим извън Съюза по чл.154 ЗДДС са следните:

Данъчен период– календарното тримесечие (чл.159б, ал.1 ЗДДС), като има специални хипотези при първи и последен данъчен период по чл.159б, ал.2 3 ал.3 ЗДДС.  

Справка–декларация– подава се само по електронен път по образец (приложение 31 от ППЗДДС за лицата, регистрирани за режим извън Съюза по чл.154 ЗДДС и приложение 32 от ППЗДДС за лицата, регистрирани за режим в Съюза по чл.156 ЗДДС), независимо дали през данъчния период са извършвани доставки. Срокът за подаване е 20-то число на месеца, следващ данъчния период, дори когато е неприсъствен ден, тъй като чл.22, ал.7 ДОПК не е приложим (чл.159б, ал.4 ЗДДС).

Съдържание на справката-декларацията (чл.159б, ал.7 ЗДДС):

  • Идентификационен номер на лицето за прилагане на съответния режим;

  • Приложимите данъчни ставки - отделно за всяка държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект;

  • Общ размер на данъчните основи на доставките, за които данъкът е станал изискуем и за които се прилага съответния режим - отделно за всяка държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект;

  • Общ размер на дължимия данък по съответните ставки - отделно за всяка държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект.

Лице, което е регистрирано по чл.156 ЗДДС за режим в Съюза и което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, следва да декларира идентификационните си кодове за целите на ДДС в тези държави членки, както и информацията по чл.159б ал.7, описана по-горе, за извършените от тези постоянни обекти доставки, които са с място на изпълнение на територията на държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект (чл.159б, ал.8 ЗДДС).

Не се вклюва стойността на доставки, които са освободени съгласно законодателството на държавата членка по потребление и на доставки, които са извън обхвата на режим в Съюза по чл.153 ЗДДС.

Всички стойности се посочват в справка-декларацията в евро, като доставките в друга валута се изчисляват в евро по курса, публикуван от Европейската централна банка за последния ден на данъчния период или за следващияден, ако няма публикуван обменен курс за последния ден на периода.

Корекции на допуснати грешки в подадена справка-декларация се правят чрез подаване на нова справка-декларация за същия период. Същият ред се прилага и за издадени кредитни или дебитни известия– следва да се преработи и подаде отново справка-декларация за периода, през който доставката е декларирана. Корекции и промени по този ред могат да се правят до 3 години от изтичане на срока за подаване на съответната справка-декларация, включително и след прекратяване на специалния режим (чл.159д ЗДДС).

Срок за внасяне на данъка– дължимият данък следва да се внесе в срока за подаване на справка- декларацията в евро по сметка на НАП, като в основанието се посочва входящия номер на съответната справка-декларация.

Възстановяване на надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим (чл.159е ЗДДС) – общото правило е, че се възстановява по реда на ДОПК. Но ако данъкът е преведен към други държави членки по потребление, то той се възстановява от съответната държава членка.

При неспазване на задълженията по подаване на декларация и точно плащане на данъка в срок, НАП има ангажимент да изпрати напомнително писмо до 10 дни от изтичане на съответния срок. Но след това напомняне действията по определяне и събиране на данъка се извършват от компетентната администрация на държавата членка по потребление (чл.159б, ал.11 ЗДДС).

Лицата, регистрирани по чл.154 и чл.156 ЗДДС са длъжни да водят електронен регистър по чл.120, ал.3 ЗДДС, който се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. Няма изискване за регулярно подаване на информацията, но тя трябва да може да бъде незабавно изпратена при поискване от орган по приходите или от компетентните органи на държавите членки по потребление. Срокът за съхранение е минимум 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка (чл.159г ЗДДС). Електронният регистър трябва да съдържа следните данни за всяка извършена доставка на услуги по електронен път на данъчно незадължени лица:

1. държава членка по потребление;

2. вид и количество на предоставяната услуга;

3. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;

4. номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;

5. данъчната основа, като се посочва използваната валута;

6. всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;

7. приложимата ставка на данъка;

8. размерът на данъка, като се посочва използваната валута;

9. датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;

10. всички авансови плащания;

11. име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото лице;

12. информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където е постоянният му адрес или обичайното му пребиваване.

(Следва продължение)

Прочетете още:

Услуги, извършвани по електронен път (част първа)

Услуги, извършвани по електронен път (част втора)

Услуги, извършвани по електронен път (част трета–режим в Съюза и режим извън Съюза – общи положения)

 

-------------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар