Трудов договор със срок на изпитване

автор: Ваня Иванова

Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда , когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Tрудовият договор със срок за изпитване се обявява в НАП като окончателен трудов договор - срочен или безсрочен. С изтичане на изпитателния срок не се сключва нов трудов договор, а по силата на закона той се трансформира в окончателен такъв.

Разпоредбите относно този вид трудов договор са посочени в чл. 70 и 71 от КТ

В чия полза се уговоря срокът за изпитване:

В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

Колко пъти може да се сключи:

За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

Срок на изпитание и отсъствия:

В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

Пример:Лице има сключен договор със срок на изпитване и излиза в отпуск по болест, изпитателният срок се удължава с времето, през което е било в болнични.

Прекратяване на договора със срок за изпитване:

Съгласно чл. 71 от КТ, до изтичане на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

Може ли по време на болнични или отпуск по майчинство договорът за изпитване да бъде прекратен?

Ако преди срока на изпитване лице излезе в отпуск по болест,  на основание клаузата за изпитване работодателят може да връчи заповедта за уволнение. От този момент договорът се счита за прекратен.

Прекратяването на трудовия договор на основание срока на изпитване не е от основанията за уволнение, които попадат в обсега на чл. 333 ал. 5 от КТ.- Закрила при уволнение.

 Пример: ако служителка е бременна, или майка на дете до 3-годишна възраст и срокът на изпитване не е изтекъл, нейният работодател може да я уволни на основание чл. 71 , ал.1 от КТ

Връчването може да стане лично или по пощата с писмо с обратна разписка. Заповедта влиза в сила от момента на връчване.

Какво се случва след изтичане на срока за изпитване:

Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по чл. 71 ал.1 до изтичане на срока за изпитване.

След уволнение по чл. 71. Ал. 1 може ли да се получава обезщетение за безработица:

Уволнението по чл. 71 ал. 1 от КТ не намалява правата за получаване на  обезщетение за безработица. Съгласно  чл. 54б от Кодекса за социалното осигуряване,  дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица

Необходимо ли е да пуска предизвестие при прекратяване на трудовия договор, когато не е изтекъл срока на изпитване:

В чл. 71 ал. 1 от КТ не е посочено такова условие за прекратяване на трудовия договор и не може да се търси обезщетение за неспазено предизвестие.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар