Становище на НАП относно измененията в НООСЛБГРЧ

Днес на своята страница НАП публикува Становище за прилагане на Постановление №199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В него се напомня, че

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съответно чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧ самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. З, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия се осигуряват по свое желание. Видно от тези разпоредби, правото на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, да не се осигуряват за държавното обществено осигуряване е ех lege (по силата на закона) с настъпването на факта, без да са необходими някакви допълнителни действия от тяхна страна.

На основание чл. 4, ал. 11 от КСО редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица се урежда от наредба, издадена от Министерския съвет. В този смисъл, когато същите лица желаят да се осигуряват за държавното обществено осигуряване начинът и редът за изразяване на това тяхно волеизявление се уреждат с НООСЛБГРЧ.

От 11 август 2020 г, с направеното изменение в чл. 1, ал. 6 на НООСЛБГРЧ се променя начинът, по който самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. З, т. 1. 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, изразяват желанието си да се осигуряват, като за лицата:

1. които не са прекъснали или прекратили трудовата си дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия, достатъчно условие е да продължат да подават в НАП данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. По силата на посочената разпоредба самоосигуряващите се лица имат задължение да подават данни в НАП относно осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно, дните в осигуряване и др. Тези данни от самоосигуряващите се лица се подават с декларации обр. №1 или обр. №5, приложения №1, съответно №3 към чл. 2. ал.от Наредба М Н-1З от 17 Декемиври 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на Данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н13).

2. които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия, осигуряването им за държавното обществено осигуряване възниква с подаване на декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП (декларация ОКД-5), подписана от самоосигуряващото се лице (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧ). В тези случаи осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията.

3. които са прекъснали осигуряването си, след като им е отпусната пенсия, с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, като в тези случаи осигуряването се възобновява не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който са подадени данните.

Важно е да се отбележи, че с влизане в сила на изменението на чл.1. ал. 6 от НООСЛБГРЧ самоосигуряващите се лица, които не са прекъснали или прекратили трудовата си дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия или когато същите лица възобновяват осигуряването си, не е необходимо да подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП (декларация ОКД-5).

Съгласно 54 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС N2199 от 07.08.2020 г. същият режим се прилага и за самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия и които до 11 август 2020 г. са подавали данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО.

Съгласно новата ал. 8 на чл. 1 самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. З, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, могат да променят вида на осигуряването си за всяка календарна година с подаване на декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

Обръща се внимание, че самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. З, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, и попадат в кръга на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса, определен с чл. 33, ал. 1, т. 1-6 от Закона за здравно осигуряване (330), подлежат на задължително здравно осигуряване и по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от 330.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар