Публикуван е за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13

В портала за обществени консултации https://www.strategy.bg/ е публикуван за обществено обсъждане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. е изготвен във връзка с приети промени в Кодекса на труда (КТ), Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила, Кодекса за социално осигуряване, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и във връзка с приети промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

С предложения проект на Наредба се цели подзаконовата нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с последните промени в изброените по-горе закони и по този начин да се избегне създаване на празноти в подзаконовата нормативна уредба уреждаща този вид обществени отношения.

В тази връзка с предложените промени се създава ред и начин за подаване на данни в Националната агенция за приходите от следните категории лица:

1. от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) за осигурените лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, включително за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и данък по чл. 41а от ЗДДФЛ за тези лица.

В Декларация обр. 1 се въвежда нов код за вид осигурен

- 41 - за лицата по чл. 4а1 от КСО

В Декларация обр. 6  за дължимите осигурителни вноски за лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, и данък по чл. 41а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се попълва код - 7.

2. от работодателите за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за месеците януари – март 2024 г., когато за тях не се прилага минимален осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя и квалификационната група професии, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

В Декларация обр. 1 се въвежда нов вид осигурен

- 42 - за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение);

3. от осигурителите за осигурените лица, които са се възползвали от правото си на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата по смисъла на чл. 164в от КТ.

Направено е допълнение дните за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се посочв в поле 16.3. Дни за отглеждане на дете

16.3. Дни за отглеждане на дете- в две позиции се попълват дните за отглеждане на дете съгласно чл. 164, 164а, 164в, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по КСО: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Попълва се и засамоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, които ползват аналогични права.

17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3, чл. 164в от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда

4.от Националния осигурителен институт във връзка с разпоредбите на чл. 33, ал. 5, т. 20 от КСО за определени категории лица и в определените с разпоредбите случаи.

Чл. 4 (2) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 20 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:

6. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗЗО; и за лицата с временна закрила, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет“.

 Данните за месец януари и февруари 2024 г. за лицата, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4а1 от КСО, чл. 40, ал. 1, т. 2б от ЗЗО и за данъка им по чл. 41а от ЗДДФЛ, както и за дължимите осигурителни вноски и данък за същия месец, се подават в срок до 25 март 2024 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар