Публикувано е Становище относно последните изменения в Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

На страницата на НАП е публикувано Становище относно  последните изменения в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда 

 

Становище № 20-00-43/10.03.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2021 г.)

В становището са посочени и следните примери. Маркиранията в жълто са наши.

 

Пример 1 :
 

Български работодател командирова за своя сметка работник в Румъния за извършване на ремонт на технически съоръжения в тексилна фабрика собственост на румънско търговско дружество. Срокът на командироване е 4 месеца според сключения с румънското дружество договор от 8 март до 8 юли 2021 г..

На 5 март 2021 г. работодателят сключва с работника допълнително споразумение за изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването (във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги)
Работодателят подава уведомление за сключеното допълнително споразумение
към трудов договор (сключен на 12.05.2020 г.), като попълва идентифициращите данни
– точки 3; 4; 4.1; 5; 6; 7 и полетата на останалите точки с изключение на точки 16 и

17:


След извършване на ремонта работникът се завръща на работното си място в
гр. Пловдив и работодателят подава уведомление с код по ЕКАТЕ, където е работното
място на лицето в България.

 


 

 

 

 

 

 

Пример 2:
 

На 1 юни 2021 г. работодател (предприятие, което осигурява временна работа) сключва трудов договор с лице с цел изпращане в предприятие ползвател на територията на друга държава – членка на Европейския съюз. Лицето е назначено на длъжност общ работник (код по НКПД 96220001) и договорът е със срок 5 месеца.
Работодателят подава уведомление за сключения трудов договор, като попълва идентифициращите данни – точки 3; 4; 4.1; 5; 6; 7 и полетата на останалите точки,
с изключение на точки 10, 16 и 17

 

 

Пример 3:
Считано от 10 март 2021 г. е прекратен трудов договор след отправено писмено
предизвестие от работника (чл. 326, ал. 1 от КТ). Работодателят е длъжен да подаде
в НАП в седемдневен срок уведомление (приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5 от 29.12.2002 г.) за прекратяване на трудовия договор, като задължително попълва
точки 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17. 


Пример 2:

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар