Промени в Закона за семейни помощи за деца в сила от 1 август


В ДВ бр.60 от 30 Юли 2019 г. е обнародвано Постановление № 188/25.07.2019  За изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца

Промените в Правилника са свързани с направените изменения в Закона за семейни помощи за деца, които влизат в сила от 1 август 2019 г.

По-важното накратко:

  • Реализира се възможност заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да бъдат подавани и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само с лично явяване в дирекция „Социално подпомагане“. При подаването по електронен път необходимите документи следва да бъдат прилагани сканирани като прикачен файл.
  • Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ще се прекратяват, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик. В тази връзка се въвежда задължение за Агенцията за социално подпомагане да изисква от Министерството на образованието и науката писмено потвърждение на актуалността на подадената информация за допуснатите отсъствия от конкретното дете преди да се издаде заповедта за прекратяване на помощта за него.
     
  • Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, вече ще се предоставя на два пъти. Като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако:

1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини

 


Watercolor photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Айше Шабан 2020-01-20 16:33:53

    Искам да попитам как да попълня онлайн документи за детски надбавки за деца до 18 години

Напиши коментар