Промени в Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 през 2017г.-обновена

автор: Ваня Иванова

В Държавен вестник Брой: 5, от дата 17.1.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и мотиви за предложените промени.

На страницата на НАП/Раздел Програмни продукти е публикувано описание на  Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 01.01.2017г., утвърдена със Заповед № ЗЦУ 36/ 06.01.2017г. на Изпълнителния директор на НАП.  Файлът, с който ще се подава Декларация образец 1, ще  носи наименованието EMPL2017.TXT.

Кои са по-важните промени, които предстоят при подаването на Декларация образец № 1 и Декларация образец № 6 през 2017г.:

1. Коригиране на Декларация образец № 1 в хода на проверка или ревизия

Декларация образец № 1 ще се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена, или не е следвало да бъде подадена;

2. Нова декларация образец № 6 от самоосигуряващото се лице, когато направи промени при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства в годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Създава се възможност  при подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се увеличава размера на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице  да подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнасят вноските

 

3. Отпадат полетата за социални разходи

С предложения проект на наредба се предвижда в декларация обр. № 1 да отпаднат полетата на т. 19 - Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски и т. 20 - Размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19.  Промяната е свързана с обстоятелството, че от 2017г.  върху  социалните разходи  се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО.

 чл. 6 (12) КСО(в сила от 01.01.2017 г.) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на ал. 3 и 5.

 

4. Промяна в попълването на поле 16. Дни в осигуряване - общо.

Отпада попълването на  Позиция 1:

Досега поле 16 имаше 5 позиции, като в Позиция 1 се попълваше:

0 - ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца

1- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца

Сега позициите остават 4

 

5.  Нов код за прекратяване на осигуряването

Ще се въвежда код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 по отношение на осигурените за безработица лица. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове:

- 1 - когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

- 2 - когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони;

Забележка:

Точка 15.1 не се попълва, когато в т. 12 “Вид осигурен” е попълнен някой от следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.

 

 

Защо се въвежда:

НОИ ще  реализира нова електронна услуга -  „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО по електронен път”.  С въвеждането на тази електронна услуга от 1 юли 2017 г. се цели намаляване на административната тежест за лицата при настъпване на риск “Безработица”. С подаването на електронно заявление, за лицата ще отпадне необходимостта да посещават териториални поделения на НОИ, където да представят акт за прекратяване на правоотношението. От нормативното основание за прекратяване на правоотношението, посочено в акта, зависи както размерът, така и периодът на паричното обезщетение за безработица. С направеното предложение за въвеждане на код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 се създава възможност за получаване на тази информация от осигурителя за всички лица подлежащи на осигуряване за този риск, и които биха се възползвали от правото си на обезщетение.

6. Отпада вид осигурен 07 

Предвид промяната в условията за придобиване право на пенсия, съответно размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за следователите по Закона за съдебната власт, същите се добавят в код за вид осигурено лице 24 на декларация обр. № 1 и код 07 се заличава.

 

7. Нов вид осигурен 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания

Във връзка с отмяна на разпоредбата на чл. 24 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, НОИ няма да подава данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дни в осигуряване за лицата, на които са изплатени обезщетения от фонд “ГВРС“. В тази връзка се предлагат изменения в наредбата, които са свързани с подаване на данни от НОИ само за облагаемия доход на тези лица от 1 януари 2017 г


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

30 Коментари

 1. Avatar
  Марго 2020-05-06 11:53:04

  Здравейте
  Трябва да корегирам декларация 1 на самоосигуряващ се пенсионер за всички осигурителни вноски..
  Тъй като лицето не е подало Окд 5 НОЙ ми предписа корексия
  т.12-12
  т.16.1-0
  т.21-0
  При корекцията ми дава грешка на осигурителния доход.Какво да направя.

  Благодаря

 2. Avatar
  Ваня Иванова 2018-11-21 21:18:04

  До Габриела
  Не. 14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
  Необходимо е като подавате - да сложите отметка, че За подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбата и не следва да се подаде: декларация 6

 3. Avatar
  Габриела Георгиева 2018-11-21 09:46:09

  Аз трябва да направя промяна в т.14 от декларацията 1 на лице, което е започнало работа през 4,2018 а декларацията е за 5,2018 г.
  Осигуровките са без изменение.подава ли се и декларация 6?

 4. Avatar
  Теодора Ангелова 2018-07-27 11:56:50

  Здравейте, как трябва да попълня Д1 за СОЛ пенсионер собственик на ЕООД само със здравни осигуровки върху МОД.

 5. Avatar
  accountingnews.bg 2018-07-04 07:48:13

  Точно така
  Ако е на хартиен носител- в полето код корекция - пишете К и по-нататък попълвате всички данни отново- с правилния ОД

 6. Avatar
  а.иванов 2018-07-03 22:39:46

  Благодаря,ви че ми отговорихте. Корекция означава- да попълня вярно нова декларация и да отбележа че е коригираща или ...нещо друго трябва да направя?

 7. Avatar
  accountingnews.bg 2018-07-03 16:12:08

  Здравейте, подайте Д1 с код корекция

 8. Avatar
  а.иванов 2018-07-02 23:25:30

  Здравейте! При попълване на Д1 за здравно осигуряване на земеделски производител - пенсионер направил съм допуснах от незнание техническа грешка и дохода е завишен. Попълнил съм и процента за болничен в/у 350 лв. и месечен доход 350 лв. Сам я попълних и подадох с ПИК. КОЙ ИЗМИСЛИ ТИЯ ПРОСТОТИИ ЗА ДА ВЗЕМА СУБСИДИЯ ЗА ТИЯ 20 ДКА ДА СЕ ЗАНИМАВАМ С ХИЛЯДИ БУМАЩИНИ. Обработвам си сам моята земя 20 дка за прехрана и не мога да си позволя наемането на счетоводител. Как да се справя сега - корекция ли да правя на декларацията или да подам заличаване и наново с верните данни ? Ще съм благодарен на отговор.

 9. Avatar
  Вес Ар 2018-05-21 19:58:16

  Здравейте искам да ви попитам декларация 1 и 6 за две лица- вдно Самоосигуряващо се и едно на трудов договор миже ли да се подадат само на хартиен носител

 10. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-23 21:20:29

  Имате още възможност да довнесете разликата и да подадете Декларация Образец №1 - Корекция за всички месеци. Годишната Декларация 6 ще бъде с осигуровките върху новата сума

 11. Avatar
  Мая Димитрова 2018-01-23 11:42:53

  Здравейте, объркала съм се и през 2017 на самоосигуряващо се лице съм внасяла осигуровки върху 420 лв вместо върху 460. Какво да направя?

 12. Avatar
  Кристина Недкова 2017-11-17 08:25:04

  Здравейте, счетоводител съм в читалище за месец август съм пуснала Декларация 1 и 6 за граждански договори, като съм включила новопостъпило лице което взима обезщетение от Бюрото по труда, но аз съм написала в програмата за заплатите, че това обезщетение е възнаграждение от друг работодател, начислени и са осигуровки. Понеже е обезщетение ми казаха че трябва да не фигурира в декларация 1, правя декларация 1 и 6 с код корекция и не ми ги одобрява. Какво да правя? Благодаря предварително!

 13. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-31 23:27:39

  Д1 с код корекция. Дните от 16,1 трябва да отидат в 16а / за трите дни работодател/ и 16,2 /за болничните от НОИ/ Трябва да има предписание, защото срокът за корекция на Д6 е минал

 14. Avatar
  Ванина Георгиева 2017-10-31 12:16:45

  Здравейте,
  Моля за Вашето мнение по следния казус:лице работи по основен тр.договор и по доп.тр.договор.През месец януари 2017г.ползва болничен лист за четири дни.Отчита този болничен само при основния си работодател.В момента октомври месец 2017г.получава задължително предписание от НОИ за проверка на б.л.при доп.работодател.При издаване на болничен лист сега за работодателя по доп.тр. договор как се правят корекциите в д.1 и д.6 за м.01.2017г./ с код кореция или заличаване и нова/ при доп.работодател?Необходимо ли е предписание от НОИ?

 15. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-24 19:31:39

  До Ива
  Необходимо е да заличите Д1 с код 01 и да пуснете нови Д1 с код 16 - редовни данни

 16. Avatar
  Ива Георгиева 2017-10-24 14:10:55

  Здравейте,
  искам да подам коригираща декларация 1, за период май, юни и юли, като сменя вид осигурен от 01 на 16.
  Май месец ми прие декларацията, но другите два месеца не ми приема коригиращата декларация, като основанието е следното: Неправилна последователност на подаване на декларация по отношение Код корекция - предишна декларация: няма намерени, текуща декларация 1?
  Моля за съвет.
  Благодаря.

 17. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-28 21:35:05

  До Десислава
  да можете, срокът за корекция на Д1 е 30 април на следващата година

 18. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-28 21:33:41

  До Вени. Трябва да заличите код 22 и да подаде редовна декларация с код 13. Имайте предвид ,че Декларация 1 не се подава за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

 19. Avatar
  Десислава 2017-09-28 14:24:02

  Здравейте,мога ли сега да коригирам декларация образец 1 за месец юни.Извършвам сезонна дейност и не съм попаълнила поле 14.
  Благодаря предварително

 20. Avatar
  Вени Гуджева 2017-09-23 10:19:40

  Здравейте,как се променя в Д1 вид осигурен с код22 на код 13 за изминал период.От юни до декември 2015 е подавана с код 13 (регистрирани зем.производители),а от 2016 вкл.и2017 е подавана с код 22 (до 20.02. за еднократно). Може ли 2016 и 2017 да се промени и да е с код 13?

 21. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-16 22:40:22

  Гледате основанието за прекратяване. Всички случаи сме разгледали в статията ни Код за прекратяване 1 или 2: http://accountingnews.bg/код-за-прекратяване-на-осигуряването-1-или-2-160.html

 22. Avatar
  Костадинова 2017-06-15 11:47:57

  Здравейте, когато лицето, с което се прекратява правоотношението е пенсионер, коя позиция в поле 15.1 се отбелязва?

 23. Avatar
  аccountingnews.bg 2017-05-20 23:53:00

  Щом като е корекция- трябва да е 1
  Според спецификацията на файла за Д6 За флаг за промяна се избира:
  0-редовни данни
  1-коригиращи данни

 24. Avatar
  Румяна Великова 2017-05-20 23:05:32

  Имам един въпрос за коригиране на декларация 1, обаче в програмата на нап.Там няма буква К ,а само 0,1,3.Кое да избера за коригиране на грешно подадена заплата от 420 вместо 460/след 01.01.2017/

 25. Avatar
  Светла 2017-05-03 23:18:56

  Здравейте,как да попълня декларация 1 за м. април 2017 за прекратяване на осигуряване за пенсия.Получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст ,отпусната от 18.12.2016 и съм ЕТ,продължавам да работя като ЕТ.За м. април вече съм внесла само ЗОВ,предстои да подам декл. 1 като ЕТ само за здравно осигуряване.За месеците януари февруари и март съм си внасяла осигуровки за пенсия.Вече ми е изплатен пълния размер на пенсията от 18.12.2016 до м. април вкл..
  Декларация 1 с код 12 ли да я подам;какъв код за прекратяване на осигуряване да пиша- 1 или 2 и дата за прекратяване на осигуряване-31.03.2017,или 01.04.2017?реално последен ден с осигуряване е 31.03.17г.

 26. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-09 22:20:57

  16. Дни в осигуряване - общо.
  Позиции 1 и 2:
  - попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
  Позиция 3:
  - попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
  Позиция 4:
  - попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.

 27. Avatar
  Osman 2017-03-09 09:18:13

  декларация 1 сега с 4 позиции обаче как се попълва

 28. Avatar
  accountingnews.bg 2017-02-20 21:15:35

  Клетка 34
  Досега  при определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземаха предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. / чл. 32(5) /
  Само че, с влезлите промени в КСО от началото на годината, върху социалните разходи се дължат осигуровки за всички социални рискове. Вероятно тази алинея ще отпадне и  от 1 януари 2017 г. при определяне на месечното нетно възнаграждение ще се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи. /В момента се подготвят промени в 8 подзаконови актове, свързани със соц. осигуряване/
  Клетка 29 Брутно възнаграждение- няма промяна в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, т.е не би трябвало за влизат
  Клетка 31 - Влизат в облагаемия доход/както и преди/

 29. Avatar
  Цветанка Богдановска 2017-02-20 11:24:44

  Здравейте, найстина много точно и разбираемо указание. Благодаря! Но аз искам да попитам, след като върху социалните разходи вече се дължът осигуровки за всички фондове на ДОО, те влизат в кл. 21, но в кл.29, кл.31 и кл.34 - влизат ли?

 30. Avatar
  Елза Кюртева 2017-02-03 14:49:57

  Здравейте!
  Много точно указание, благодаря Ви! Дори указанието на НАП не е направено така ясно.

Напиши коментар