Прозрачни и предвидими условия на труд: Съветът на ЕС постигна общ подход

На 21 юни 2018 г. Съветът на ЕС постигна съгласие по преговорната си позиция (общ подход) относно директивата за прозрачни и предвидими условия на труд. Въз основа на този мандат председателството на Съвета ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме позицията си.

'' Новите форми на заетост могат да донесат много ползи както за работниците, така и за икономиката. Същевременно трябва да сме сигурни, че сме в състояние да намерим решение на всички въпроси, които може да възникнат. Проектът за директива определя редица минимални права на работниците, които са част от мерките в отговор на предизвикателствата, свързани с тези нови форми на заетост'', каза Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

Проектът за директива отговаря на предизвикателствата, породени от промените в сферата на труда, включително нарастващата гъвкавост на пазара на труда и в частност увеличаването на броя на „нестандартните“ форми на заетост, като временната заетост, работата на непълно работно време и работата на повикване, договорите за нула часове заетост, заетостта при поискване и многостранните трудови отношения. Новите форми на заетост обаче често нямат толкова редовен или стабилен характер като традиционните трудови правоотношения и могат да доведат до намаляване на предвидимостта за засегнатите работници и да създадат несигурност по отношение на приложимите права и социалната закрила. Може да се стигне дори до ситуации, при които работниците са поставени в силно зависимо и несигурно положение, съпътствано от неяснота кога и дали ще работят на следващия ден.

Проектът за директива включва изменени задължения за информиране на работниците, в писмен вид и своевременно, за условията на тяхната работа. Сроковете за получаване на тази информация бяха намалени от два месеца на една седмица за първоначалната основна информация, и на най-много един месец след първия работен ден за останалата част от информацията. Тук се включва информация за местоработата, вида работа, работното време, възнаграждението, размера на платения отпуск, институцията, която получава вноските за социална сигурност, правото на обучение и условията за прекратяване на заетостта.

Едно от нововъведенията е, че ако режимът на работа на работника е непредвидим, работодателят все пак трябва да посочи референтния период, през който от работника може да се изисква да работи, както и минималното предварително известие.

Определят се и редица минимални права на работника, включително правото:
- да ограничи до 6 месеца продължителността на срока за изпитване в началото на работата
- да започне успоредно нова работа при друг работодател
 да знае предварително в разумен срок кога ще се работи
- да поиска по-сигурно работно място и да получи писмен отговор от работодателя
- да преминава задължително безплатно обучение

 

Обща информация
Комисията представи предложението си на 21 декември 2017 г. като последващо действие след оповестяването на Европейския стълб на социалните права през ноември 2017 г.
С директивата ще се актуализира и отмени сега действащата Директива 91/533/ЕИО относно правото на работниците да бъдат информирани писмено за условията на трудовия договор или трудовото правоотношение (директива за писменото заявление).

Източник: www.consilium.europa.eu


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар