Предстоящи промени в ЗМИП - относно декларирането на действит. собственици и утвърждаването на вътрешните правила от ДАНС

На свое заседание от 18.04.2019 Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. В него се правят и предложения за промяна на ЗМИП 

Комисията предлага да се създаде § 71:
§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“

Текст до момента

чл. 63 ал. 5 Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“

Текст до момента

§ 6. (1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 и ги изпращат за утвърждаване по реда на чл. 103 в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на закона.
(2) Лицата по чл. 4, за които с този закон възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, приемат и изпращат вътрешни правила по чл. 101 в срока по ал. 1.
(3) В случаите по чл. 104 лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, извършват уведомяването по чл. 104, ал. 2 и 4 в 30-дневен срок от приемане на правилника за прилагане на закона

 

На 23.04 Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари , с който се предлагат и  промени, свързани с вътрешните правила. Предложена е отмяна на утвърждаването на вътрешните правила от ДАНС

Предложния за промяна
S 28. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2, З и 4 се отменят.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
,(5) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо са задължителни за прилагане от лицата по чл. 4 след приемането им.
(6) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане от членовете на Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Института на дипломираните експерт-счетоводители след приемането им от тези организации. Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане от членовете на адвокатските колегии след приемането им от Висшия адвокатски съвет.”
3. Алинея 7 се отменя.
4. Алинея 8 се изменя така:
,(8) Когато при упражняване на контролна дейност по чл. 108 се установи, че вътрешните правила по чл. 101 не съответстват на този закон или на акт по прилагането му, не са приети от компетентен орган на лицето по чл. 4, или предвидените в тях мерки не са достатъчни за постигане целите на този закон, директорът на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” дава на лицето по чл. 4 или на организациите по ал. 6 задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия. Указанията се изпълняват в срок до един месец от получаването им, за което се уведомява дирекцията. Лицата по чл. 4 и организациите по ал. 6 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията.”
5. В ал. 9 думите ,лицата по ал. 4” се заменят с „лицата по чл. 4”, а думите „по реда на ал. З или 8, в срока по ал. 4” се заменят с „по реда и в срока по ал. 8”.

Текст в момента
Чл. 103. (1) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо и ал. 4 се утвърждават от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) В 14-дневен срок от приемането им вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо и ал. 4 се изпращат на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за утвърждаване.

(3) Когато вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо и ал. 4 не съответстват на този закон или на акт по прилагането му, не са приети от компетентен орган на лицето по чл. 4, не са придружени от документа по чл. 105, ал. 2, настъпили са обстоятелствата по чл. 105, ал. 3 или предвидените във вътрешните правила мерки не са достатъчни за постигане целите на този закон, директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" дава на лицето по чл. 4 задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия. Лицата по чл. 4 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията.

(4) Лицата по чл. 4 са длъжни в срок до един месец от получаването на указанията да отстранят несъответствията и да представят повторно вътрешните си правила на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за утвърждаване.

(5) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо са задължителни за прилагане от лицата по чл. 4 след утвърждаването им от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(6) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане от членовете на организациите по чл. 101, ал. 4 след утвърждаването им от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(7) Лицата по чл. 4 изпращат копие от утвърдените вътрешни правила по чл. 101, ал. 1, изречение първо на съответния орган за надзор в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за утвърждаването им.

(8) Директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да даде задължителни указания относно вътрешните правила и критерии по чл. 101, ал. 6, 8 и 9 с оглед постигане на целите на този закон. Указанията се изпълняват в срока по ал. 4, за което се уведомява дирекцията. Лицата по чл. 4 се уведомяват за публикуване на информацията по ал. 9 при неизпълнение на указанията.

(9) Когато лицата по ал. 4 не изпълнят указанията на директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", дадени по реда на ал. 3 или 8, в срока по ал. 4, информация за неизпълнението се публикува на официалната интернет страница на Държавна агенция "Национална сигурност" при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар