Предвижда се да не се подава ОКД-5 за продължаване на осигуряването на СОЛ пенсионер по свое желание

В портала за обществено обсъждане http://www.strategy.bg/ е публикуван Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Най-важното от направените предложения:


2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по предвидения с наредбата ред, по свое желание, изразено както следва:
1. за лицата, които не са прекъснали или прекратили трудовата дейност, съответно осигуряването си след като им е отпусната пенсия – с продължаване подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. за лицата, които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия – с подаване на декларация по ал. 2. В тези случаи осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията;
3. за лицата, които са прекъснали осигуряването си след като им е отпусната пенсия – с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи осигуряването се възобновява не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който са подадени.“

 

Текст в момента:  Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 - 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.

 

Причините, които налагат приемането на акта, са свързани с необходимостта от премахване на административна тежест за самоосигуряващите се лица – пенсионери, които не са прекъснали трудовата си дейност и желаят да продължат да се осигуряват за съответните социални рискове в обхвата на държавното обществено осигуряване (ДОО) и да ползват осигурителни права. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, имат правото да се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт или за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство.

По силата на чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ желанието им за осигуряване следва да бъде изразено с подаване на декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) – декларация обр. ОКД-5, до компетентната териториална дирекция на НАП, като осигуряването им възниква от датата на подаване на декларацията.

Наред с това самоосигуряващите се лица имат задължението да подават ежемесечно през периода, през който се осигуряват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО по реда на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр.1 от 2020 г.) (Наредба № Н-13).

Съгласно действащото законодателство, в случай че след пенсионирането си самоосигуряващото се лице не е подало декларация по реда на чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ, с която да заяви желанието си за осигуряване, независимо, че е продължило да внася установените осигурителни вноски и да подава данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, то не се счита за осигурено лице по смисъла на §1, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО и съответно за него не възникват благоприятните правни последици от осигуряването.

Целите на предложените изменения в чл. 1 са намаляване на административната тежест за самоосигуряващите се лица-пенсионери с оглед запазване на статута им на осигурени лица по смисъла на осигурителното законодателство и гарантиране на възможността им да ползват осигурителни права. Предвижда се фактическите действия по внасяне на дължимите осигурителни вноски и по подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отм.) (Наредба № Н-8) и/или на Наредба № Н-13 нормативно да се приравнят на изрично изразено желание за осигуряване по смисъла на чл. 4, ал. 6 от КСО.

С оглед осигуряване на равнопоставеност на лицата, същият режим се предлага да се въведе и за заварените случаи. По отношение на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия и които до датата на влизане в сила на промените не са прекъснали или прекратили трудовата си дейност и са подавали данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО по реда на Наредба № Н-8 (отм.) и/или на Наредба № Н-13, се счита че са изразили желанието си да се осигуряват по предвидения с наредбата ред.

 

Целият проект може да се прочете ТУК

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар