Поредни изменения в Наредба Н-18 в ДВ бр. 75/24.09.2019

В днешния ДВ,брой: 75, от дата 24.09.2019 бяха обнародвани поредната доза изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Съпоставихме старите с новите текстове и обобщихме следното:

1. Удължаването на сроковете за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата за лица, които използват СУПТО са вече официално обявени:

§ 71. (2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.  31 януари 2020 г.

§ 73. (1)  Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2019 г.30 април 2020 г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.29 февруари 2020 г..

§ 74. (2)Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26,в срок до 30 септември 2019 г.31 януари 2020 г..

§ 75. (1) Лицата по чл.3,които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28в срок до 30 септември 2019г .  изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г., Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 ноември 2019 г.31 март 2020 г.

(2)  Лицата по чл.3,които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на§ 28в срок до30септември 2019гзискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 ноември 2019 г.31 март 2020 г.

(4) Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

 

2. Допълнение в чл. 4

Чл.4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:

- добвена е нова точка

11. продажби във/от търговски обекти, намиращи се на места с постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилен оператор поради липса на покритиe

 

3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения

Чл.25. (2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл.3и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата“.

(3) При работа с ИАСУТД се допуска продажби на предоставени стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват с издаване на системен бон с вид плащане „резерв 2 – отложено плащане“. При извършване на плащане по тези продажби се издава системен бон, като се допуска обобщаване на предоставените стоки или услуги по групи.“

 

4. Създава се нова ал. 3:

Чл.39.

„(3) Допуска се при продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, да не се отпечатват дневен финансов отчет по ал. 1 и данните от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи по ал. 2.“

„(5) Лицето по чл.3,използващо ЕСФП, съхранява отчетите по ал.1в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ЕСФП и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл.3,наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ЕСФП, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване, включително при продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване , лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети

 

5. В чл. 42, ал. 1 т. 4 се изменя така:

Чл.42. (1)Лицето по чл.3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:

1. свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД;

2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3. КЛЕН-в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;

4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година – за лицата, използващи ЕСФП, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3, чл. 14, ал. 3 и чл. 39, ал. 3.

 

5. Въвежда се алтернативна възможност за използване на софтуер за управление на продажбите със стандартизиран одиторски файл от лица, които отговарят на определени изисквания.

„Чл. 52а1. (1) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да използва софтуер за управление на продажби, който отговаря на всички изисквания на приложение № 29, с изключение на изискването за блокиране на операциите по откриване и по приключване на продажба, когато статусът на фискалното устройство не позволява издаване на фискален бон.

(2) Софтуерът по ал. 1 блокира операцията по плащане по продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, когато липсва свързаност с фискалното устройство или статусът на устройството не позволява издаването на фискален бон.

(3) Лицето може да използва софтуера по ал. 1, в случай че за предходната календарна година размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:

1. балансовата стойност на активите към края на предходната календарна година надвишава 8 000 000 лв.;

2. нетните приходи от продажби за предходната календарна година надвишават 16 000 000 лв.;

3. средната численост на персонала за предходната календарна година надвишава 50 души.

(4) При определяне на размера по ал. 3 на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не се вземат предвид продажбите, регистрирани и отчитани по реда на чл. 28.

(5) Лицето, което използва софтуера по ал. 1, е длъжно да подава за всяка календарна година в срок до 31 януари на следващата година в Националната агенция за приходите стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в софтуера продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение № 37. Файлът се подава на технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(6) Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон през текущата календарна година, може да използва софтуера по ал. 1, при условие че към датата на първата продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, е изпълнило изискването на ал. 3, т. 1 и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година.

(7) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на календарната година, за която размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, надвиши 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби.

(8) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на втората последователна календарна година, за която не са изпълнени две от условията по ал. 3, т. 1 – 3.“

Лицата, които отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3 и изберат софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. В този случай лицата подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон след 1 януари 2019 г. и до влизане в сила на тази наредба, може да избере да използва софтуера по чл. 52а1, ал. 1, при условие че към по-късната от датата на влизане в сила на тази наредба или датата на първата продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, балансовата стойност на активите надвишава 8 000 000 лв. и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година.

Това лице е длъжно да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. и да подаде информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Лицата, които към края на календарната 2018 г. не отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3, могат да изберат да използват софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, при условие че към 30 септември 2019 г. процентът на размера на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:

1. балансовата стойност на активите към 30 септември 2019 г. надвишава 8 000 000 лв.;

2. нетните приходи от продажби за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишават 16 000 000 лв.;

3. средната численост на персонала за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишава 50 души.

Тези лица са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. и да подадат информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Тези лица подават информация за направения избор по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез квалифициран електронен подпис в срок до 31 януари 2020 г.

 

 6. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

 „(4) В случай че софтуерът разполага с функционалност, изпълняваща изискваната функционалност за изпълнимия файл по ал. 2, т. 3, се допуска да не се предоставя изпълним файл и неговият source-код, при условие че се предоставят указания за достъп и извличане на информацията от БД съгласно ал. 2, т. 3.“

 

7. В приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 9 

9. При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира уникален номер на продажбата (УНП), който се формира по следния начин:
Индивидуален номер на ФУ - Код на оператор - Пореден номер на продажбата.
Отделянето на елементите в уникалния номер на продажбата със знак "-" е задължително. Пример за УНП: XXXХХХХХ-ZZZZ-0000001, където ХХХХХХXX - 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, ZZZZ - 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, 0000001 - 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ. Номерът нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и съдържа само арабски цифри.
Когато в търговски обект към едно фискално устройство са свързани два или повече софтуера за управление на продажбите, третият компонент на УНП – 7-разряден номер, се формира в рамките на предварително зададен диапазон за всеки от софтуерите. Диапазонът следва да се изчерпва възходящо със стъпка 1, като след запълването му се определя нов диапазон.“

2. В т. 10 

10. При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на настоящата наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.

При плащане по продажба, открита преди въвеждане в експлоатация на софтуера, за която не е генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния вид: ОО000000-0000-0000000, където първите два символа са латински главни букви О, а останалите са нули.“

------


Илюстрация : Business photo created by pressfoto - www.freepik.com 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар