От 2025 г. такса битови отпадъци ще бъде на база количество изхвърлени отпадъци


От 2025 г. общините преминават към нов начин на определяне на такса битови отпадъци на база количество изхвърлени отпадъци, а не като процент от данъчната оценка на имота, както е в момента.

В портала за обществени консултации https://www.strategy.bg/ е публикуван за обществено обсъждане

Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

Наредбата  ще влезе в сила от 1 януари 2025 г

Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от водещата, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането на водещата основа.

Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които общинският съвет може да приеме, са:
1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:
а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота;

2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:
а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
в) брой ползватели на услугата в имота.

3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината:
а) брой ползватели на услугата в имота;
б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

 Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица и за отделните услуги, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.

  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Иванов 2024-02-04 09:40:49

    Поредната глупост с цел да трупа е боклуци в домовете си и да ни събират по-голяма такса.... А циганите.... Дали ще купуват торби и събират или пак ние ще им плащаме...... Това правителство е малоумно! Марш от България!

Напиши коментар