Отчитане на дни в самоотлъчка

автор: Ваня Иванова

Какво е самоотлъчка?

Най-общо казано самоотлъчката е неявяване на работа без уважителни причини и без разрешение от страна на работодателя. Това е нарушаване на трудовата дисциплина, което според Кодекса на труда се наказва.

Възнаграждение и осигуровки:

За тези дни работникът не получава възнаграждение, тъй като възнаграждение се плаща за положен труд, който в случая липсва.

След като работникът или служителят не се е явил на работа, той не подлежи и на здравно осигуряване чрез работодателя, тъй като дните на „самоотлъчка” не са отработени дни или дни на платен или неплатен отпуск, разрешен от работодателя. За повече информация писмо на НАП 3_118/19.012016 г. относно здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа /самоотлъчка/     

Разлика между самоотлъчка и неплатен отпуск:

Много работодатели се съгласяват да направят „услуга“ на лицето и посочват това отсъствие като неплатен отпуск. Разликата е, че при самоотлъчка  работодателят не дължи здравно осиг. вноски, а при неплатен отпуск - дължи.

Съгласно Закона за здравно осигуряване лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, дължат здравна осигуровка върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася 

Как се посочват дните на самоотлъчка в Декларация образец № 1:

В Декларация  образец № 1 дните на самоотлъчка следва да се въведат като прекъсване на осигуряването.При положение, че работникът безпричинно не се е явявал на работа през целия календарен месец, то в този случай работодателят няма задължение да подава декларация образец № 1 за съответния месец. В този случай прекъсването на осигуряването трябва да бъде отразено в декларацията за предходния месец в т.15 „Последен ден в осигуряване”.

Дисциплинарни наказания за самоотлъчка:

Дисциплинарните наказания са: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Съгл. чл. 190 от КТ за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни може да се наложи дисциплинарно уволнение. Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

 Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

Тази заповед се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка

Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му..

За да бъде прекратяването на правоотношенията оформено законосъобразно, работодателят трябва да издаде и заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 1, т. 6 от КТ, като в нея посочи издадената заповед за дисциплинарното наказание уволнение.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар