Отчитане на дни в самоотлъчка

автор: Ваня Иванова

Какво е самоотлъчка?

Най-общо казано самоотлъчката е неявяване на работа без уважителни причини и без разрешение от страна на работодателя. Това е нарушаване на трудовата дисциплина, което според Кодекса на труда се наказва.

Възнаграждение и осигуровки:

За тези дни работникът не получава възнаграждение, тъй като възнаграждение се плаща за положен труд, който в случая липсва.

След като работникът или служителят не се е явил на работа, той не подлежи и на здравно осигуряване чрез работодателя, тъй като дните на „самоотлъчка” не са отработени дни или дни на платен или неплатен отпуск, разрешен от работодателя. За повече информация писмо на НАП 3_118/19.012016 г. относно здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа /самоотлъчка/     

Разлика между самоотлъчка и неплатен отпуск:

Много работодатели се съгласяват да направят „услуга“ на лицето и посочват това отсъствие като неплатен отпуск. Разликата е, че при самоотлъчка  работодателят не дължи здравно осиг. вноски, а при неплатен отпуск - дължи.

Съгласно Закона за здравно осигуряване лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, дължат здравна осигуровка върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася 

Как се посочват дните на самоотлъчка в Декларация образец № 1:

В Декларация  образец № 1 дните на самоотлъчка следва да се въведат като прекъсване на осигуряването.При положение, че работникът безпричинно не се е явявал на работа през целия календарен месец, то в този случай работодателят няма задължение да подава декларация образец № 1 за съответния месец. В този случай прекъсването на осигуряването трябва да бъде отразено в декларацията за предходния месец в т.15 „Последен ден в осигуряване”.

Дисциплинарни наказания за самоотлъчка:

Дисциплинарните наказания са: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Съгл. чл. 190 от КТ за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни може да се наложи дисциплинарно уволнение. Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

 Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

Тази заповед се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка

Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му..

За да бъде прекратяването на правоотношенията оформено законосъобразно, работодателят трябва да издаде и заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 330, ал. 1, т. 6 от КТ, като в нея посочи издадената заповед за дисциплинарното наказание уволнение.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

11 Коментари

 1. Avatar
  ИРИНА ВИКТОРОВНА НИКОЛОВА 2021-02-22 14:33:52

  Моля помогнете, къде в трудова книжка се вписва съмоотлъчка и кой член.

 2. Avatar
  Анонимен 2020-09-18 17:50:59

  Както виждам на тези важни въпроси няма кой да отговори.

 3. Avatar
  Н.Стаменова 2020-02-12 20:12:06

  Когато по месечен график е заложена и съботата ,но по договор сме на сумирано работно време и 5 дневна раб.седмица за отказ за работа в събота имат ли право да ни накажат със самоотлъчки?Вече 2 месеца работим само първа смяна+съботите.Фирмата ни заплашва със самоотлъчки при неявяване в събота.

 4. Avatar
  Лазарина Тотева 2019-06-20 15:08:49

  Здравейте , има ли право работодателя да наложи наказание за самоотлъчка 1 работен ден , след като отсъствието е 4часа при 12ч.работен ден .Бяха предупредени и бях заместена от колежка .Нямам искане за писменно обеснение , както и заповед за същото .Какво да предприема ?

 5. Avatar
  Борислава Стефанова 2018-11-13 20:37:06

  Здравейте,
  На работник е връчено предизвестие за пректаряване на трудовия договор, поради съкращение на щата. Срокът на предизвестието е 30 дни по трудов договор. Няма издадена заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения, но работникът отказа да се яви на работа, защото вече бил уволнен. Как за процедираме, защото по КТ трябва да му изплатим 2 заплати (една за срока на предизвестието и една, ако не си е намерил работа) ? Редно ли е след като отказва да идва на работа и да напише обяснения , същият да получи тези възнаграждения?
  Ще съм благодарна, ако получа съвет.

 6. Avatar
  Валентин 2018-08-21 20:47:44

  Възможно ли е да ме водят самоотлъчка две години и да не ми прекратят договора за този срок

 7. Avatar
  П Тодорова 2017-12-04 15:47:10

  Служителят не се явява на работа - счита се, че е безпричинно. Изпратено е писмо за искане на писмени обяснения, писмото се връща като непотърсено. Работодателят не може да наложи дисциплинарно наказание, защото ще падне в съда - няма изслушване на страната. И какво правим със служителя - няма молба за неплатен отпуск, няма обяснения - как да го освободим?

 8. Avatar
  Лиляна Спасова 2017-10-10 09:26:04

  При дисциплинарно уволнение уведомява ли се Инспекцията по труда?

 9. Avatar
  Емил Тенев 2017-09-30 02:46:21

  Може ли работодателят дисциплинарно да уволни работника 3 месеца след нарушението?

 10. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-09 22:25:34

  Може , ако това е заложено в Правилника за вътрешния ред.

 11. Avatar
  Стоимен Младенов 2017-09-09 11:54:57

  Може ли работодателя да наложи глоба при самоотлъчка или това са само легенди ,и ако може в какъв размер може да бъде.Ще съм Ви благодарен ако ми отговорите на адрес Dongambino27@abv.bg

Напиши коментар