Образци на Служебните бележки по ЗДДФЛ, актуални за доходите, изплатени през 2022 г.

На страницата на НАП, раздел "Формуляри" са публикувани образците на  Служебните бележки по ЗДДФЛ, актуални за доходите, изплатени през 2022 г.  Във връзка с промените в ЗИД на ЗДДФЛ е публикувана нова Служебна бележка за необлагаемите доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022

 

  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ - ТУК

Служебната бележка се издава, когато работодателят е изплатил необлагаеми доходи по чл. 24 от ЗДДФЛ, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4 -  прочети повече ТУК

 

  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ) - ТУК

На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски

 

  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ) - ТУК 

На основание чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от друга стопанска дейност или на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, при поискване от лицето издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Служебната бележка не се издава в случаите по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, т.е. когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца на доход

 

  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ) ТУК 

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар