Обнародвани са промените в Наредба №7 относно ваучерите за храна


Съгласно измененията в ЗКПО в сила от 1 януари 2024 г. е предвиден преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител, като до 30 юни 2024 г. при прилагане на данъчното облекчение, може да се предоставят ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО и на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от ЗКПО. От 1 юли 2024 г. при желание на работодател да предоставя социални разходи под формата на ваучери за храна на наети си лица, това ще е възможно само за ваучери за храна на електронен носител.

В Държавен вестник брой: 99, от дата 28.11.2023 г. е публикувана
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Целта на направените промени е изпълнение на разпоредбата на § 25, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и привеждане на наредбата в съответствие с направените изменения и допълнения в ЗКПО, свързани с въвеждането на ваучери за храна на хартиен и електронен носител. 

Някои от акцентите в Наредбата:

 • Чрез ваучерите за храна на електронен носител работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък „ползватели“, средства за храна ежемесечно до размера на данъчното облекчение по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, отделно от възнаграждението им.
 • Ваучери за храна на електронен носител не могат да бъдат ползвани за:

1. покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия;
2. теглене на пари в брой, замяната им срещу пари, прехвърляне на средства по друга сметка.

 • Ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се издават и зареждат от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите по реда на раздел първи „Разрешение за извършване на дейност като оператор“ на тази глава.
   
 • Ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да се ползват в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, само в рамките на срока им на валидност.
   
 • Работодателите договарят издаването, предоставянето и зареждането на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 25. В договора по изречение първо не се договаря издаването, предоставянето и зареждането на ваучери за храна на електронен носител, които са извън обхвата на данъчното облекчение по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
   
 • Информация (опис) за издадените и заредени ваучери за храна на електронен носител се предоставя на работодателите от операторите в 5-дневен срок след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението за издаване на ваучерите за храна на електронен носител. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и издадени ваучери за храна на електронен носител се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на работодателя. В случаите на зареждане на ваучери за храна на електронен носител от оператор изречения първо и второ се прилагат съответно.
   
 • Номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител по ал. 2 се превежда по специални сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени „ваучери за храна“.
   
 • Операторите декларират специалните сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени „ваучери за храна“, в срок до края на работния ден, следващ деня на откриването им, пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
   
 • Операторите са длъжни:

1. да предоставят на работодателя ваучерите за храна на електронен носител в срок, определен с договора по ал. 1;
2. да заредят ваучерите за храна на електронен носител в срок до 5 работни дни от датата на плащането по ал. 2.

 • На работодателите и ползвателите се предоставят и списъци с търговските обекти, които приемат издадените от съответния оператор ваучери за храна на електронен носител
 • Ваучери за храна на електронен носител се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представителните синдикални организации в предприятието.
   
 • Ползвателите, които са получили ваучери за храна на електронен носител, издадени от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.
 • Наличният баланс на ваучер за храна на електронен носител се намалява със сумата на закупените храни или хранителни продукти, като сумата, с която балансът по ваучер за храна на електронен носител се намалява, е по-малка или равна на наличния баланс на ваучера за храна на електронен носител.
   
 • При намаляване на наличния баланс по ваучер за храна на електронен носител първо се използват ваучерите с най-кратък срок на валидност.
   
 • Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на ваучер за храна на електронен носител, ваучерът се използва частично и остатъкът остава наличен за използване.
   
 • Работодателят и ползвателят не могат да прехвърлят средства от електронния носител на ваучера за храна. Ползвателят не може да зарежда средства на електронния носител на ваучера за храна.
   
 • Операторите предоставят възможност на ползвателите на ваучери за храна на електронен носител да:
   

1. проверяват валидността на електронния носител и валидността на заредените по него ваучери за храна на електронен носител;

2. блокират електронния носител по ред и начин, определени от оператора;

3. подават оплаквания към оператора за неправомерни трансакции, извършени с ваучери за храна на електронен носител, заредени на електронен носител.

 • Работодател, сключил договор с оператор на ваучери за храна на електронен носител, няма право да:

1. изисква и получи обратно номиналната стойност на заредените ваучери за храна на електронен носител, с изключение на случаите по чл. 28;

2. изисква връщане на зареден ваучер за храна на електронен носител от наето лице в случай на прекратяване на трудовото правоотношение;

3. прехвърля върху наетите лица разходите по договора с оператора на ваучери за храна на електронен носител, включително тези по издаването на електронния носител;

4. получава информация за отделни трансакции, направени от ползвателите на ваучерите за храна на електронен носител.

 • Операторите сключват договори за обслужване на ползватели само с доставчици, които:

1. са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните;

2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;

3. са идентифицирани с уникален идентификационен номер на ниво платежна схема, който да позволи на операторите на ваучери за храна да оторизират трансакциите с ваучери за храна, само за онези доставчици, които имат валиден договор за обслужване с оператор;

4. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към момента на сключване на договора;

5. спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;

6. са наели всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.

 • Операторът е длъжен да изплати на доставчика, с когото е сключил договор за обслужване на ползватели, номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител безкасово в срок до 5 работни дни след извършена трансакция.
   
 • Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели, са длъжни да изплатят безкасово размера на договореното възнаграждение за услугите по обслужване на ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане в срок до 15 работни дни от предявяване на възнаграждението за услугите по обслужване на ваучерите за храна на електронен носител от оператора.
 • Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да прилагат изискванията и ограниченията, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в тази наредба и в договора с оператора, при приемане на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени от оператор, включително да:

1. не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер за храна на електронен носител;

2. не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна на електронен носител;

3. продават храни и хранителни стоки по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора, нито с комисиони/такси, дължими за поддържането на инфраструктурата, необходима за приемане на ваучерите за храна на електронен носител;

4. изпълняват всички други свои задължения, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, от тази наредба или от договора за обслужване, сключен с оператор;

5. да уведомят своевременно операторите на ваучери за храна, с които имат сключен договор за обслужване, за уникалния си идентификационен код на ниво платежна схема, както и да уведомят операторите при промяна на уникалния си идентификационен код.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар