Обнародвана е Наредба за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

гост автор:Вержиния Заркова


В Държавен вестник Брой: 70, от дата 24.8.2018 г. е обнародвано Постановление № 175 от 20 август 2018 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

Тази наредба изцяло възпроизвежда разпоредбите на преди съществувалата Наредба за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Предишната такава наредба е отменена на формално основание с Решение № 410 от 10.01.2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. на Върховния административен съд, оставено в сила с Решение № 5894 от 2018 г., по съображения за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, уредени в разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 27 и чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове.

Поради това следва да се има предвид, че не се променя редът, по който осигурените променят избора си на осигуряване от универсален и професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО и обратно.

Не се променя и начинът на внасяне на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд. Тези вноски продължават да се внасят по съответните сметки на НАП предназначени за тях.

С ПЗР на наредбата са уредени действията на осигурените и осигурителите извършени в периода от отмяната на старата наредба до влизане в сила на новата, а именно:

  • Когато лицата писмено са заявили избора си за промяна на осигуряването по чл. 4б, ал. 1 от КСО и § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г.) в периода от 22 май 2018 г. до влизане в сила на наредбата, се счита, че са подали заявление по реда на чл. 4, ал. 5 и ал. 7.
     
  • Когато лицата писмено са заявили избора си за промяна на осигуряването по чл. 4в, ал. 1 от КСО в периода от 22 май 2018 г. до влизане в сила на наредбата, се счита, че са подали заявление по реда на чл. 4, ал. 6 и ал. 7
     
  • Внесените осигурителни вноски в размера за универсален пенсионен фонд и в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, упражнили правото си на избор по чл. 4б, ал. 1, съответно по чл. 4в, ал. 1 от КСО, и по § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., попр., бр.16 от 2018 г.) в периода от 1 май 2018 г. до влизане в сила на наредбата се разпределят и превеждат по банковата сметка на НОИ за държавното обществено осигуряване, съобразно представените съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО данни, в срок до 10 дни от влизане в сила на наредбата.
     

Във връзка с възможността за избор на осигуряване напомняме, че съгласно § 154 (В сила от 01.01.2018 г.) от Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.):

- Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване


- Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 7, имат право в срок до 31 декември 2018 г. да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. 

------------------------

Вержиния Заркова е експерт по трудово и осигурителното право, лектор, консултант и автор на множество статии и коментари по прилагане на осигурителното законодателство.

Илюстрация: https://insurance.kotak.com/


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар