Обезщетение за неизползван отпуск съгл. чл. 224 КТ

 автор: Боряна Георгиева

Съгласно чл.155 от Кодекса на труда, работникът/служителят има право да ползва платен годишен отпуск съобразно правото му, зачитащо се за трудов стаж.

Чл. 155. Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.

.............   

(4) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

Законът постановлява едно ограничение за ползването му – наличието на 8 месеца трудов стаж

Чл. 155 (2) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

 

На горепосоченото основание се позова и обезщетението по чл.224 от Кодекса на труда за неизползван платен годишен отпуск:

Чл. 224. При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

 

Кога се дължи обезщетение по чл. 224 КТ?

Нека да уточним някои основни правила, които се отнасят за начисляването и изплащането на обезщетение по чл.224 от Кодекса на труда:

 • Обезщетението без съмнение се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение. Изплащането предварително преди прекратяване на трудовия договор поради натрупана отпуска е абсолютно незаконосъобразно.

 

 • Обезщетението по чл.224 се изплаща за времето зачитащо се за трудов стаж

Тук има едно разграничение между чл.155 и чл.224 от КТ – Обезщетение по чл.224 от КТ се дължи дори за служител който няма 8 месеца трудов стаж НО при едно условие – да има минимум един месец трудов стаж в предприятието.

Чл.42 ал.3 от НРВПО (3) Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.

 • Обезщетението по чл.224 от КТ се дължи във всеки един случай на прекратяване на трудовотото правоотношение.Неговото прихващане поради неспазено от работника предизвестие или в случай на дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно.

 

Изчисляване на обезщетението

Обезщетението за неизползвания платен годишен се изчислява по реда на чл. 177 КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Чл. 177. (1) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

(2)  Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

 

При изчисляването на обезщетението, следва ли да се използва коригиращ коефициент съгл. чл. 18 ал 2 от НСОРЗ ?

Не, не следва. Ето един отговор от сайта на МТСП:

Въпрос:
При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, в който се начислява обезщетението?

Отговор:

Съгласно чл. 224, ал. 2 от КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. Тази законова разпоредба препраща към чл. 177 от КТ, а прилагането на чл. 177 от КТ е свързано с разпоредби на Наредбата за структурата и организация та работната заплата (НСОРЗ). Това не означава обаче, че разпоредбите на НСОРЗ, свързани с определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск, са автоматично приложими при изчисляване на обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ.
Чл. 224, ал. 1 от КТ е основание за плащане на обезщетение, а чл. 177 е основание за плащане на възнаграждение. Двете плащания имат различен характер. Поради тази причина чл. 18, ал. 2 от НСОРЗ не би могъл да се приложи при изчисляване на обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ, тъй като установеният с него принцип на коригиране с коефициент цели да се коригира разликата, която би се получила в брутното трудово възнаграждение, изплатено през месец, когато не се ползва отпуск и това, което се получава през месец, в който ще се ползва платения годишен отпуск, тъй като е възможно двата месеца да имат различен брой работни дни (ако не се извърши такова коригиране, това все едно би означавало да се допусне работникът или служителят да получава различни по размер заплати в месеци с различен брой работни дни).

Сумата, която се изплаща на основание чл. 224, ал. 1 от КТ, е обезщетение, което се изплаща еднократно, а размерът му зависи от броя на работните дни неизползван платен годишен отпуск, а не от броя на работните дни в месеца, в който е прекратено трудовото правоотношение.

 

Какво се случва когато служителят е бил два месеца в неплатен отпуск и след това трудовото правоотношение бъде прекратено ?

В този случай обезщетението по чл.224 от КТ се дължи към датата на прекратяването на трудовото правоотношение, а базата е месецът с най-малко 10 отработени дни, дори това да е преди 2-3 месеца като период. Ограничението тук е,че базата за изчисляване на обезщетението не може да бъде по-малка от минималната работна заплата към датата на прекратяване на трудовия договор.

 

Обезщетение при връщане след майчинство

Когато лице се връща след дълго отсъствие поради майчинство е възможно заплатата по договор и последната заплата с 10 отработени дни, да е под минималната заплата към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. В този случай базата за изчисляване на обезщетението по чл.224 от КТ е минималната заплата за страната, делена на месеца с последни отработени 10 дни. В случай че няма такъв месец, изчислението е минималната заплата за страната, делена на текущия месец.

 

Избор на месец за начисляване на обезщетението

При избор на месец за начисляване на обезщетението, от съществено значение е датата на прекратяване на договора.

Съгласно чл. 228 ал.1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

 

Пример:

 1. Ако лицето работи до 16.10.2017, считано от 17.10.2017 то не е на работа, тогава възниква основание за съответото обезщетение- месец за база ще се вземе месец 09 /предходният месец/. Обезщетението е дължимо и начислимо към заплатата за м.10.2017.

 

 1. Ако лицето работи до 31.10.2017, считано от 01.11.2017 то не е на работа, тогава възниква основание за съответото обещетение- месец за база ще се вземе месец 10 /предходният месец/. Макар датата на прекратяване на договора фактически да е 01.11.2017, обезщетението се дължи и начислява към заплатата за м.октомври.

 

Кои възнаграждения влизат в изчисляването на обезщетението по чл. 224 от КТ ?


В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ или на обезщетенията по чл. 228 от кодекса се включват:

1. основната работна заплата за отработеното време;

2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;

5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;

6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;

7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

(2) В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск.

 

Разпоредбата по чл.17 ал.1 от НСОРЗ за мен лично е малко неясна и неточна, затова ще дам някои допълнителни изяснения:

 • Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (т.нар. процент за прослужени години - „клас“), както и това за нощен труд, са допълнителни възнаграждения с постоянен характер, защото те се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време. Поради това те следва да се включват в брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на дължимото обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

 

 • По прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата са издадени Указания № ПК 25-1 от 23.07.2007 г. на Министъра на труда и социалната политика. В тях се посочва, че с колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието, могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер.

 

 • В обхвата им не може да се включва допълнителното трудово възнаграждение за извънреден труд, независимо от въведената организация на труда и отчитането на работното време, както и други допълнителни трудови възнаграждения с временен (инцидентен) характер. Възнаграждението за извънреден труд има инцидентен характер, поради което не се включва в базата за обезщетението за неизползван отпуск.

 

 • Бих искала да подчертая,че възнаграждение с постоянен характер не е възнаграждение което се изплаща всеки месец, а това, което се изплаща всеки месец поради регламентиране в колективен,индивидуален договор или заложено във вътрешните правила на предприятието.

 

 • В брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 КТ не се включва възнаграждението за „платен отпуск“, ползван през месец, който се използва за база. В случаите когато не са отработени всички работни дни в базовия месец, се прилага разпоредбата на чл. 19 НСОРЗ.

 

Кога е дължимо обезщетението по чл. 224 КТ ?

Обезщетението по чл.224 от КТ е дължимо при изплащане на последното възнаграждение на служителя.В случай на недобросъвестно задържане то може да бъде търсено по съдебен ред в 3 годишен давностен срок. Давностният срок тече от деня,следващ този на прекратяването на трудовото правоотношение.

 

Още за обезщетенията при уволнение  може да прочетете в тази  статия

------------

Боярна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

40 Коментари

 1. Avatar
  Милена Вълчева 2021-12-10 19:57:49

  Здравейте, личен асистент съм на майка ми,не съм ползвала платен отпуск до сега. От 28/10 съм с нов договор заради промяна в здравословното състояние на майка ми. Попитах дали ще мога да ползвам платения отпуск, отговора беше че изгаря за периода до 28/10.Ако съм искала вече догодина с новия договор. Имам ли право на обезщетение за не ползвания отпуск? Благодаря

 2. Avatar
  Петя 2021-08-25 12:14:04

  Здравейте, след майчинството съм си пуснала неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год възраст, след изтичането на отпуска искам да напусна, имам натрупан платен отпуск, трябва ли да ми го изплатят или има ли начин да НЕ ми го изплатят?

 3. Avatar
  Миро 2021-05-13 23:26:32

  Искам да попитам при 1000лв чисто и 6 дни отпуска неизползван колко трябва да получа като обещетение на 12 часа бяхме?Защото април имам 6 работни дни и 6 дни обещетение за неизползван отпуск те са превели само 544.92лв.Не е ли малко това насниците са ми 6 и са 400лв а пък 6 дни отпуска 144.92?

 4. Avatar
  Валентина Борисава 2021-03-16 09:18:51

  Имам въпро при отработени 3 месеца и 6 месеца болнични имам ли право на обезщетение за платен отпуск по чл.224 от КТ

 5. Avatar
  Станислава 2021-03-03 23:29:44

  Здравейте,имам 9 месеца стаж в заведение за хранене,но заради кризата ни разпуснаха.Дядоха ми документ,в който пише,че трябва да получа пари за платен годишен отпуск,но това се влачи вече 5 месеца под предтекст,че все другия месец ще се изплати,но явно е за отбиване на номера.Можете ли да ми кажете как да процедирам и дали да се обърна към \\\"Инспекция по труда\\\"? Благодаря!

 6. Avatar
  Даниела 2021-02-22 19:33:51

  Месец януари имам отпуск 10 дни,във февруари ни изчислиха нови РЗ , изплатиха ми февруарската заплата,но за януари само половината от получената разлика. Правилно ли е това,казват ми ,че съм била отпуск и за това не ми начисляват тази разлика. В януари съм била с 800, а във февруари с 870. За януари не ми дадоха тази разлика от 70 лева,а 35.

 7. Avatar
  accounting 2020-10-26 15:01:34

  ЗДРАВЕЙТЕ,
  ако служителят е на работа до 29.10., не е на работа считано от 30.10 , то тогава за изчисляване на обезщетението се взема брутното трудово възнаграждение за месец 09 нали?

 8. Avatar
  Дими 2020-10-26 13:02:29

  Колко пари ми се полагат за 1год.плат.Отпуск, със заплата 800лв. Скоро напуснах и не искат да ми дадат никакви пари. Моля Отговорете ми.

 9. Avatar
  Дими 2020-10-26 12:58:03

  Имам една година работа без да съм ползвала платен годишен отпуск на заплата 800ле.Колко пари ми дължи работодателя .Напуснах скоро.

 10. Avatar
  Иванка Церовска 2020-04-28 13:26:25

  Искам да попитам тъй като бях в майчинство 2 години и е сменено името на фирмата и шефовете ми казват че нямам право на платена отпуска от 40 дена , а счетоводителката казва че имам право на тази отпуска. Какво мога да направя като в договора ми пише член 224 но не е посочена сума за получаване на платена отпуска има само точки на полето. Поисках да ми донесат дохода за една година назад за да подам за семейни и там пише за месец март 2020година 1162.14 лв. Това ми е била отпуската поне така ми каза счетоводителката , но аз и казах че тази отпуска неми е платена и защо ми я пишат , тя ми каза платена , неплатена аз съм длъжна да я запиша в дохода . Какво мога да направя по този въпрос моля помогнете.

 11. Avatar
  Bojidarka dimitrova 2019-11-25 20:07:44

  Здравеите искам дави попитам бех по маичинство две години и потписах даси исползвам платения отпуск и ни съкратили и неми платиха отпуск и незнам какво да правя ако некои знае дами каже

 12. Avatar
  таня 2019-09-10 14:49:34

  Пенсионер съм.През изтеклата учебна година бях назначена на срочен договор до 30.6.2019.При напускане ми изплатиха неизползваните 23 дни отпуск/обещетение-224, така е записано на фиша за изплащане/.Тази учебна година ми предложиха от същото училище да започна работа отново ,считано от 9.9.2019,но от общината искат да върна полученото обещетение за неползван отпуск,защото съм нямала право да постъпя на работа по рано от 5.11.2019.

 13. Avatar
  Ваня И 2019-08-07 14:54:51

  Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на ДВЕ години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му

 14. Avatar
  Васка ИпократовА 2019-08-06 12:06:35

  Здравейте,работила съм 3год и 3месеца

 15. Avatar
  Ваня Иванова 2019-08-06 10:36:57

  До Васка ипократова:
  20 дни е полагаемият отпуск за 1 година. Вие сте работили 3 месеца. Трябва да се изчисли пропорционално - 20/12*3

 16. Avatar
  Васка ипократова 2019-08-06 10:19:37

  Здравейте,работя на втори трудов договор от 01.04.2016г.на 4-ри часа.Не съм ползвала отпуска до края на договора ми до 04.07.2019г.Колко отпуска трябва да ми платят,като в договора ми пише 20 дни?

 17. Avatar
  Цветослаа. 2019-07-24 22:56:51

  Едновременно Пускам платен отпуск..И предизвестие за напускане поради ред причини като психически и физически натоварвания и тормоз.от 2017.г.имам недоплатен отпуск. Как да формулирам молбата и към кой да се обърна .За некоректност и жалба ...освен Молбата. Благодаря ви.

 18. Avatar
  Цветослаа. 2019-07-24 22:56:51

  Едновременно Пускам платен отпуск..И предизвестие за напускане поради ред причини като психически и физически натоварвания и тормоз.от 2017.г.имам недоплатен отпуск. Как да формулирам молбата и към кой да се обърна .За некоректност и жалба ...освен Молбата. Благодаря ви.

 19. Avatar
  Цветослаа. 2019-07-24 22:56:49

  Едновременно Пускам платен отпуск..И предизвестие за напускане поради ред причини като психически и физически натоварвания и тормоз.от 2017.г.имам недоплатен отпуск. Как да формулирам молбата и към кой да се обърна .За некоректност и жалба ...освен Молбата. Благодаря ви.

 20. Avatar
  tatqna kisimova 2019-04-18 17:19:19

  dnes mi dadoha dokumentite za prekratqvane na dogovora,pishe,che po chlen 224al.1 kt 5 dni,a ne mi platiha nishto.bqh v bolnichni 4 meseca.Kak moga da razbera dali e trqbvalo da mi izplatqt nqkakva suma?

 21. Avatar
  Яна 2019-04-16 14:32:05

  Здравейте! Имам стаж 1 година и 5 месеца. Ползвала съм си годишния отпуск за изминалата година. Сега напуснах по взаймно съгласие.Дължи ли ми шефа обещетение за неизползван годишен отпуск за тази година?

 22. Avatar
  Мария 2019-03-12 17:15:21

  Здравейте, искам да попитам, след като по чл.325 ал1 т1 от дата 14.02.2019 и вече не съм на работа, а имам вписани 37 дни за обезщетение(неизползван отпуск) по чл.224 ал.1 кога трябва да ги получа ?

 23. Avatar
  Добромир 2019-02-05 12:32:23

  Здравейте,
  искам да попитам следното - имам 7 години и 3 месеца трудов стаж във фирмата. Предстои ми раздяла със същата. Отпуск за 2018 не съм ползвал, за 2017 съм ползвал 5 дни и горе-долу за предходните е пак така по 5-6 дни. Причината е че ни се заплаща на 350 лв понеже това ни е твърдото възнаграждение. Питането ми е дали мога да си получа обещетение за отпуск за 7те години стаж или само за последните 2? Благодаря !

 24. Avatar
  Йорданка 2019-02-01 13:42:06

  Здравейте,при изплащане на парично обезщетение за неизползван ,платен годишен отпуск,начислява ли се ДОД или други удръжки върху сумата,благодаря!

 25. Avatar
  Maria 2018-09-28 09:33:07

  Здравейте, изчетох различни коментари и варианти на пресмятане на обезщетението, не разбрах какво да сравня с МРЗ, и как се пресмята обезщетението, моят случай е следният: майка напуска 3 дни след края на майчинството, последния работен месец е м,09,2017 г.заплатата е 473лв., тази сума ли сравнявам с 510 и щом е по-малка , вземам 510 , има 34 дни по 224, четох и вариант ако среднодневното от м.09 да умножа по полагащите се дни и ако е по-голямо от 510 , е то, но не виждам логика, понеже всеки отпуск над месец е по-голяма сума, много ще съм благодарна за точно разяснение, благодаря

 26. Avatar
  Ваня Иванова 2018-09-20 22:56:19

  Обезщетението за неизползван отпуск няма да Ви се плати заедно със заплатата за август, а ще се използва полученото възнаграждение през август за изчисляването му. Щом като сте били на работа до 13,09 обезщетението за неизп. отпуск ще бъде включено във ведомостта за септември и ще Ви се плати когато се изплащат заплатите за м. септември. Също тогава ще Ви се платят и двата дни болнични за сметка на работодателя.

 27. Avatar
  Димитрина Щерева 2018-09-20 00:35:10

  Здравейте, работя от 1.04.2017 г. Напуснах на 14.09.2018 г. Бях в болнични от 31.08 - 13.09.2018г. Осигуряват ме на 580лв. Не съм ползвала полагаем отпуск за целия период. Въпросът ми е : колко дни отпуск ми се полага за този период, трябваше ли да получа обезщетение за неизползван отпуск при напускане/ съответно при получаване на заплатата за месец август. Имам да получавам обезщетение за 2 дни болнични за месец септември и ми беше отговорено, че ще получа обезщетение за неизползван отпуск чак през месец октомври а аз вече съм освободена от работа след изтекло едномесечно предизвестие. Ще се отрази ли на размера на обезщетението късното изчисляване на неизползвания отпуск.

 28. Avatar
  Павлина Цанова 2018-07-31 14:05:55

  Здравейте,
  Съкратиха длъжността във фирмата коята работех в заповедта ми за освобождаване
  пише да ми се изплати неизползван платен годишен отпуск за 2018г., въпросът ми е
  имам 9 работни дни неисполван платен годишен отпуск за 2015г. на трябва ли да ми се
  изплати и той. Благодаря предварително !!!

 29. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-27 07:00:21

  Ако по трудов договор имате право на 20 дни годишен отпуск, то обезщетението по чл. 224 би трябвало да е за 20+10 дни
  Най-добре коментирайте това с работодателя Ви

 30. Avatar
  Зорница 2018-06-26 11:39:46

  Здр на 25.06.2018 подадох молба за напускане искам да попитам по договор съм на 4 часа 1год.и 6 мес не съм взимала отпуска колко трябва да ми изплатят отпуска като реално взимам 700 лв заплата

 31. Avatar
  Емил 2018-03-24 17:54:25

  Здравейте,
  Имам следното питане:
  Служител съм във Фирма от 1.5.2014 г..като ми предстой напускане към 1.5.2018 г. по мое желание.
  Въпроса ми е полага ли ми се обезщетение и рамките на колко работни дни от годишният ми платен отпуск,при условие,че вече съм ползвал 5 дни от полагащите ми се 20 дни за 2018 г.?
  Нямам прехвърлен отпуск от предходните години,всичко съм взел.

  Благодаря ви предварително.

 32. Avatar
  Борислава 2018-03-16 09:04:54

  Става въпрос за 565 лв.=основна заплата+клас. Логиката на счетоводителката е, че понеже ме е нямало две години и под внимание се взема мин. заплата, а не последния месец с най-малко 10 р.д., което за мен е нелогично.

 33. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-15 10:05:49

  До Борислава
  Уточнете в тези 565 лв. дали се включват суми с постоянен характер. Ако да - например основна заплата+клас - тази сума следва да се вземе като база. Но ако сумите с постоянен характер са по-малко от 510 лв- тогава правилно трябва да се вземе 510 лв. /Например имате някаква еднократна премия за този месец/

 34. Avatar
  Борислава 2018-03-14 20:26:29

  Какъв би следвало да бъде размера на обезщетението, след завръщане от отпуск по майчинство, при условие, че последния отработен месец /м. 10.2015/ възнаграждението е 565? 565 или 510 лв.? Счетоводителката твърди, че е 510, ако е така, може ли да обясните, защо?

 35. Avatar
  Боряна Георгиева 2018-02-19 12:28:36

  До Женя Чаталбашева

  Здравейте,обезщетението в случая трябва да се изчисли на основание чл.177 ал.1 от Кодекса на труда

  Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  Имайте в предвид,че базата на обезщетението на основание чл.224 от Кодекса на труда не е само основната заплата,но и всички добавки с постоянен характер

 36. Avatar
  Женя Чаталбашева 2018-02-19 11:50:11

  Имам въпрос, ако сме прекратили служител на 25.01.2018г., като служителят през м.12.2017г. е получавал 590лв.основна заплата а от 02.01.2018г. получава 613лв., на каква база трябва да му се сметне обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ? Реално този служител е получавал 590лв. през м.12.2017г., което е по-висока сума от минималната заплата за страната към 01.01.2018г.-510лв.?

 37. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-02 23:23:11

  \\\"може по своя преценка \\\" и \\\'\\\' точно изпълнение ....\\\" са изрази, които се свързват в повечето случаи с непостоянен характер на възнаграждението. Съветваме Ви да се консултирате с юрист .

 38. Avatar
  Радостин 2018-01-02 11:22:06

  Здравейте,

  Към възнаграждение с постоянен характер счита ли се анекс към договора със следния текст:

  При точно изпълнение от Служителя на трудовите задължения и поставените задачи Работодателят може по своя преценка да изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултатит в размер ****

  Като този размер е изплащан в пълен размер за последните 2 години.

  благодаря предварително за отговора

 39. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-18 23:59:46

  Възнаграждение с постоянен характер не е възнаграждение което се изплаща всеки месец, а това, което се изплаща всеки месец поради регламентиране в колективен, индивидуален договор или заложено във вътрешните правила на предприятието.

 40. Avatar
  георги 2017-11-17 15:32:36

  т.е. нощният труд като сума от предния месец се включва?
  а, ако извънредния го има постоянно /през ВСИЧКИ месеци/ не става ли с постоянен характер?
  благодаря предварително за отговора

Напиши коментар